Atrakcje

Najpiękniejsze Psalmy – 7 najpiękniejszych psalmów z Biblii

Najpiękniejsze Psalmy – 7 najpiękniejszych psalmów z Biblii. Psalmy należą do najbardziej znanych i najczęściej czytanych fragmentów Pisma Świętego. W Psalmach otrzymujemy świadectwo pochwały, lamentu, skruchy i uwielbienia. Otrzymujemy wgląd w to, kim będzie Mesjasz i jak jego zbawienie wpłynie na cały świat.

 

W jaki sposób psalmy przynoszą chwałę Bogu?

Bóg jest uwielbiony w pochwałach swojego ludu, a Psalmy od kilku tysięcy lat są wzorem dla Jego chwały. Słowo psalm jest po prostu tłumaczeniem hebrajskiego słowa, które oznacza „pieśń”. Na przestrzeni wieków powstało wiele pieśni opartych na strzelistym języku znajdującym się w Psalmach, a sama muzyka i melodia słów przyciąga nas do Boga i piękna Jego stworzenia. Psalmy przypominają nam o Jego głębokiej miłości do nas (Psalm 36:5) i o Jego chwalebnym majestacie, który istniał przed czasem i będzie trwał wiecznie (Psalm 102:12).

 

Jezus odnosił się do Psalmów przez całą swoją ziemską służbę, a kilka z nich odnosi się bezpośrednio do Niego i Jego służby. Nawet na krzyżu woła w udręce słowa Psalmu22: „Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił?”. (Psalm 22:19). Jezus cytuje Psalm 110 jako odniesienie do swojej mesjańskiej misji, wskazując, że choć jest potomkiem Dawida, to Dawid również odnosi się do Mesjasza jako „mojego Pana”.

 

Więcej niż muzyka

 

Prawdą jest, że psalmy były pierwotnie pisane z akompaniamentem muzycznym, ale nie wiemy już dokładnie, jak brzmiałaby muzyka. Teksty zachowały się jako boskie pismo, ale nie notacja muzyczna. Można by argumentować, że Bóg na to pozwolił: podczas gdy koncepcje muzyczne przychodzą i odchodzą, ponadczasowe słowa natchnionej chwały są możliwe do zastosowania i niezawodne dla każdego pokolenia.

 

Szczególnie te siedem psalmów wyraża żarliwą chwałę i uwielbienie dla Boga i dlatego są godne naszej regularnej lektury.

 

1. psalm 145 – Najpiękniejsze psalmy

 

Najpiękniejsze psalmy

 

 

„Moje usta będą mówić na chwałę Pana. Niech każde stworzenie chwali jego święte imię na wieki wieków”. – Psalm 145:19

W zależności od twojej Biblii, być może zauważyłeś, że wiele psalmów ma wstępy, takie jak „psalm Dawida”, „dla kierownika muzycznego” itd. Chociaż pochwały znajdują się w każdym z Psalmów, Psalm 145 jest jedynym, który jest wymieniony i wyraźnie oznaczony jako „psalm pochwalny”, i rzeczywiście jest to pieśń pochwalna! Najpiękniejsze psalmy.

Psalm 145 to potężna symfonia uwielbienia i świadectwa. Jest to krzyk radości, który głosi Bożą dobroć, sprawiedliwość, wierność, majestat, chwałę i miłość. Ten psalm pochodzi z serca człowieka, który jest w całkowitym podziwie dla Boga, a jego podziw i uwielbienie są zaraźliwe.

W wersie 4 jest napisane: „Jedno pokolenie chwali Twoje dzieła drugiemu, opowiadają o Twoich potężnych czynach”. Pięknie jest wiedzieć, że nie jesteśmy pierwszym pokoleniem, które śpiewa chwałę Boga, ale znamy i śpiewamy Jego chwałę ze względu na pokolenia, które przyszły przed nami i wiernie głosiły Pana. Staramy się być tym samym pokoleniem, które może powiedzieć Bogu, że „mówi o chwalebnym blasku Twojego majestatu”, że „opowiada o potędze Twoich wspaniałych dzieł”, że „ogłasza Twoje wielkie czyny”, że „sławi Twoją obfitą dobroć” i że „śpiewa radośnie o Twojej sprawiedliwości”.

 

2. Psalm 146

 

Psalm 146

 

 

„Będę chwalił Pana przez wszystkie dni mojego życia, będę śpiewał chwałę mojemu Bogu, dopóki będę żył”. – Psalm 146:2

Najpiękniejsze psalmy. Ten psalm wydaje się wypływać bezpośrednio z Psalmu 145, ponieważ jego początkowe wezwanie do chwalenia rozpoczyna się tam, gdzie kończy się 145, z zachętą Dawida, aby „każde stworzenie chwaliło jego święte imię na wieki”. W wersetach 7 i 8 pojawia się proroczy atrybut, który wyznacza scenę dla posługi Jezusa: „Podejmuje sprawę uciśnionych i daje pożywienie głodnym. Pan uwalnia więźniów, Pan daje wzrok niewidomym, Pan podnosi pochylonych, Pan kocha sprawiedliwych.”

 

Podobnie jak w wielu innych psalmach, 146. Psalm przypomina nam, że Bóg, któremu ufamy, to Bóg, który jest „Stwórcą nieba i ziemi, morza i wszystkiego, co w nich jest – On pozostaje wierny na zawsze.” Nasz Bóg to nie trend, nie zgrabna idea czy kula u nogi dla słabych ludzi. On jest wszechmocnym twórcą i podtrzymywaczem wszystkich rzeczy. Ufamy Mu i chwalimy Go za Jego wierność, nawet gdy jesteśmy niewierni. Psalm 146 inspiruje nas do chwalenia i wielbienia Boga, który jest więcej niż godny naszej chwały.

 

 

3. Psalm 40 – Najpiękniejsze Psalmy

 

 Psalm 40 - Najpiękniejsze Psalmy

 

 

„Włożył w moje usta nową pieśń, hymn pochwalny dla naszego Boga. Wielu zobaczy i będzie się bać PANA i zaufa mu”. – Psalm 40:3

 

Psalm 40 otwiera się proklamacją wiary i zaufania: „Czekałem cierpliwie na Pana; zwrócił się do mnie i wysłuchał mojego wołania”. Ile razy każdy z nas zastanawiał się, czy Bóg naprawdę istnieje? Czy Bóg rzeczywiście słyszy nasze wołanie o pomoc? Psalm 40 przypomina nam, że On jest tutaj i że rzeczywiście słyszy. Werset 2 kontynuuje: „Podniósł mnie z dołu miry, z bagna i błota, i postawił moje stopy na skale, i dał mi twarde miejsce do stania.” Modlitwa o pokój, 15 modlitw przeciwko wojnie

 

Psalm 40 przypomina nam, że On nie tylko nas słyszy, ale że troszczy się o nas indywidualnie i będzie działał w swoim czasie i zgodnie ze swoją wolą. Wiedząc, że wszechmocny, tworzący wszechświat Bóg z 8. Psalm troszczy się o każdego z nas, słyszy nasze wołanie i wyciąga nas z dołu, inspirując do śpiewu i uwielbienia. Odpowiedź tę widzimy w 3. Werset 11: „Włożył w usta moje pieśń nową, pieśń pochwalną dla Boga naszego”.

 

4. Psalm 8

 

Psalm 8

 

 

„O PANIE naszym, jakże majestatyczne jest Twoje imię na całej ziemi!”. – Psalm 8:9

 

Psalm 8 zajmuje szczególne miejsce w sercach wielu wierzących, ponieważ zadaje pytanie, które prawdopodobnie wszyscy zadaliśmy; dlaczego Bóg Wszechmogący w ogóle się o nas troszczy? Wersety 3 i 4 pięknie to wyrażają: „Gdy rozważam Twoje niebo, dzieło Twoich palców, księżyc i gwiazdy, które zbudowałeś, czymże jest ludzkość, że o niej pamiętasz, ludzie, że się o nich troszczysz?”. Jest to przypomnienie wspaniałej prawdy, że jesteśmy grzeszni i upadli, ale że każdy z nas jest stworzony na obraz Boga i jako Jego obrazowe stworzenie, On głęboko troszczy się o każdego z nas. To jest pokorne i pociąga nas do czci i uwielbienia. Najpiękniejsze psalmy. Modlitwa przed testem – poproś Boga o pomoc

 

Werset 2 zawiera niesamowite stwierdzenie, że „przez chwałę dzieci i niemowląt” Bóg „zbudował twierdzę przeciwko” naszym wrogom. Przywodzi na myśl obraz Jezusa przyjmującego dzieci do siebie i uczącego nas, że królestwo niebieskie należy do tych z nas, którzy zbliżają się do niego jak dzieci.

 

Psalm ten zaczyna się i kończy tym samym refrenem: „Panie, nasz Panie, jak majestatyczne jest Twoje imię na całej ziemi!”. Kiedy stajemy wobec burz życiowych, przypomina nam się Jego nieskończona miłość i majestat.

 

5. Psalm 65 – Najpiękniejsze Psalmy

 

Psalm 65 - Najpiękniejsze Psalmy

 

„Cała ziemia jest pełna podziwu dla Twoich cudów; gdzie świta poranek, gdzie blednie wieczór, tam wywołujesz pieśni radości”. – Psalm 65:8

 

Psalm 65 jest psalmem pochwalnym dla stworzenia. Bóg troszczy się nie tylko o nas, ale także o ziemię. To Bóg stworzył góry, wzburzone morza, łąki i pasące się na nich stada. Werset 8 głosi: „Cała ziemia jest pełna podziwu dla Twoich cudów; tam, gdzie świta poranek, powodujesz, że wybuchają pieśni radości, gdzie wieczór blednie.” Proste spojrzenie przez okno na Boże stworzenie i równowagę przyrody powinno wzbudzić w nas serca uwielbienia i pieśni radości.

 

Nasz Bóg nie jest nieobecny czy niepomny na nasze życie. Ale to Bóg odpowiada nam „wspaniałymi i sprawiedliwymi czynami”. Bóg, nasz Zbawiciel, nadzieja wszystkich krańców ziemi i najdalszych mórz”. To Bóg zapewnia nasze potrzeby i udowadnia to każdego dnia swoją troską o stworzenie.

 

6. Psalm 98

 

Psalm 98

 

 

„Wykrzykujcie ku radości Panu, cała ziemia, wybuchnijcie radosnym śpiewem z muzyką”. – Psalm 98:4

 

Psalm 65 mówi nam o chwale stworzenia, a w Psalmie 98 widzimy, jak stworzenie odpowiada uwielbieniem! Kiedy Jezus wjechał do Jerozolimy, powiedział, że jeśli nie będziemy Go chwalić, to same skały będą wołać o pochwałę. Te słowa Jezusa są echem tego, co czytamy w Psalmie 98. Otrzymujemy właśnie taki obraz całego stworzenia chwalącego swego Stwórcę i wołającego w radosnej pieśni: „Niechaj rozbrzmiewa głos morza i wszystkiego, co w nim jest, świata i wszystkich, którzy w nim żyją”. Niech rzeki klaskają w dłonie, niech góry razem śpiewają z radości”. Modlitwa za dzieci : Skuteczna modlitwa za dzieci

 

Wersety 2 i 3 tego psalmu przypominają nam, że nawet gdy życie wydaje się niesprawiedliwe, „Pan dał poznać swoje zbawienie i objawił narodom swoją sprawiedliwość”. Przypomniał sobie o swojej miłości i wierności wobec Izraela; wszystkie krańce ziemi ujrzały zbawienie naszego Boga.”

 

Nasz Bóg jest wieczny i wierny swojej obietnicy, że przyniesie nam zbawienie. W odpowiedzi cała ziemia Go chwali.

 

7. Psalm 150 – Najpiękniejsze Psalmy

 

Psalm 150 - Najpiękniejsze Psalmy

 

 

Niech wszystko, co ma oddech, chwali Pana. – Psalm 150:6

 

Wypada, aby ta lista kończyła się ostatnim rozdziałem Psalmów. Ten psalm jest ulubionym przez wielu liderów uwielbienia i muzyków w ogóle. Słowo chwalić jest powtórzone 13 razy w tych 6 wersetach i mówi o naszej pasji uwielbienia i chwalenia Boga. Chwalimy Pana za jego świętość i wysławiamy go „w jego sanktuarium, wysławiamy go w jego potężnych niebiosach” (150,1).

 

Chociaż Psalmy obejmują nasze wyrazy uwielbienia od cichych lamentów do głośnych celebracji, ten psalm wyróżnia się jako być może najgłośniejszy i najbardziej celebrujący! Psalm 150 nie pozostawia nikomu wątpliwości, że głośne instrumenty były ważnym elementem kultu w całej historii ludu Bożego:

 

„Chwalcie go dźwiękiem trąb, chwalcie go harfą i lirą. Chwalcie go kotłami i tańcem, chwalcie go smyczkami i piszczałkami, chwalcie go trzaskiem cymbałów, chwalcie go dźwiękiem cymbałów. Niech wszystko, co ma oddech, chwali PANA. Chwała Panu.” Najpiękniejsze psalmy.

 

O ile niektóre z tych narzędzi są nam znane, o tyle inne nie. Lira była instrumentem strunowym o cechach harfy lub gitary, a kotły były podobne do tamburynu. Instrumenty te połączone są z trąbkami, gwizdkami, cymbałami, a nawet tańcem, co daje nam obraz głośnego, żywiołowego uwielbienia. Kulminacją psalmu jest największy instrument ze wszystkich, głos ludzki, który wznosi się w górę w chwale i czci dla naszego Boga. Jak działa wzrost włosów: wgląd w cykl wzrostu włosów

 

Niech te psalmy wypełnią wasze dni chwałą i zachętą

Słowa Psalmów od wieków przyciągały nas do Boga i nadal znajdujemy w tych świętych pieśniach pokój. Pocieszenia, radości i nadziei. W Psalmach można znaleźć o wiele więcej wspaniałych wyrazów uwielbienia, a to jest tylko przebłysk skarbów, które można w nich znaleźć. Starając się chwalić Boga naszymi pieśniami pochwalnymi i całym naszym życiem, pamiętajmy o słowach tych psalmów. Zobowiążmy się do czytania jednego lub więcej z nich każdego dnia. Poświęć czas na ich zapamiętanie. Czytajcie je swoim dzieciom i chowajcie w swoim sercu. Te słowa, które inspirowały pokolenia do pochwał, będą inspirować kolejne pokolenia.

Podobné články

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button