Atrakcje

Najdłuższe słowo na świecie Jego wymówienie zajmuje 3 godziny

Najdłuższe słowo na świecie Jego wymówienie zajmuje 3 godziny. Jakie jest najdłuższe słowo na świecie? Mam nadzieję, że nie cierpisz na hipopotomonstrosesquippedaliofobię (lęk przed długimi słowami).

 

Najdłuższe słowo na świecie

 

Najdłuższe słowo na świecie Jego wymówienie zajmuje 3 godziny

 

 

Być może słyszeliście, że najdłuższym słowem na świecie jest antytożsamość. To 28-literowe słowo, które jest nazwą ruchu w 19. wieków w Anglii przeciwko denacjonalizacji Kościoła Anglikańskiego. Najdłuższe słowo świata jest z pewnością dość wąskie. Szczęśliwi licealiści lubią go wymawiać, bo jak już się zna słowo, to naprawdę trzeba znać język.

 

 

 

 

Jest tylko jeden problem: to nie jest najdłuższe słowo. Nikt nie jest do końca pewien, skąd się wzięło, ale pomysł, że antytożsamość to najdłuższe słowo, jest językowym mitem. Jakie jest więc najdłuższe słowo? Przetłuszczające się włosy : 5 domowych sposobów.

 

No właśnie, to pytanie powoduje pewne problemy. Faktem jest, że wiele języków jest aglutynacyjnych. Oznacza to, że słowa mogą być tworzone przez proste sklejanie innych, mniejszych słów. Znanym przykładem jest język niemiecki, który ma reputację posiadania słów na wszystko. Oficjalnie najdłuższe niemieckie słowo, liczące 63 litery, było kiedyś nazwą ustawy o etykietowaniu wołowiny: Rindfleischetikettierungsüberwachungsaufgabenübertragungsgesetz. Jednak w 2013 roku ustawa straciła ważność, a słowo to zostało wykreślone z ksiąg.

 

Ciekawostki dotyczące niemieckich słów

 

Ciekawostki dotyczące niemieckich słów

 

 

Ponieważ niemieckie słowa mogą być tworzone przez łączenie mniejszych słów, mogą one technicznie rozciągać się w nieskończoność. A niemiecki nie jest w tym odosobniony (ani nawet najbardziej imponujący); języki takie jak fiński, estoński i angielski potrafią tworzyć nieskończenie długie słowa. Dlatego najdłuższe słowo jest nieskończenie długie. Sprawa jest zamknięta.

 

Jesteś tu jeszcze? Dobra, dobra, to trochę oszukiwanie. Muszą być imponująco długie słowa, które faktycznie istnieją. Oto kilku pretendentów. Rośliny pnące – 28 najlepszych roślin pnących.

 

Najdłuższe słowo na świecie

 

Najdłuższe słowo na świecie

 

 

Najdłuższe słowo ma 189 819 liter, a jego wymówienie zajmuje trzy godziny. Pewien mężczyzna spędził ponad trzy godziny wymawiając to, co podobno jest najdłuższym słowem w języku angielskim. Metionylotreonylglutaminyl…izoleucyna” to nazwa chemiczna cytyny (znanej również jako „connectin”), największego znanego białka. Liczy 189 819 liter.

 

 

Poniżej znajduje się pełne Najdłuższe na świecie słowo „titin” o długości 189 819 liter:

 

Metionylotreonylglutaminylarginyltyrozylglutamylserylleucylphenylalanylalanylglutaminylleuc yllysylglutamylarginyllysylglutamylglycylalanylphenylalanylprolylphenylalanylvalanylthreonylleucylgl ycylaspartylprolylglylisoleucylglutamylglutaminylserylleucyllysylisoleucylaspartylthreonylleucylisoleu cylutamylalanylglycylalanylpartylpartylleucylglutamylleucylglylisoleucylprolylphenylalanylseryl spartyloprolylleucylalanylpartylglycylprolylthreonylisoleucylglutamylparaginylalanylthreonylleucyl arginylalanylphenylalanylglycylvalylthreonylprolylalanylglutaminylcysteinylphenylalanylglu tamylmethionylleucylalanylleucylisoleucylarginylglutaminyllysylhistidylprolylthreonylisoleucylprolylisol eucylglycylleucylmethionyltyrosylalanylasparaginylleucylvalylphenylalanylasparaginylglycyli soleucylaspartylglutamylphenylalanyltyrosylalanylglutaminylcysteinylglutamyllysylvalylaspa rtylserylvalylleucylvalylalanylaspartylprolylvalylglutaminylglutamylserylalanylprolylphenylalanylarg cylalanylglutamylasparaginyllarganylalanylleucylprolylleucylasparaginylhistidylleucylvalylalanylly sylleucyllysylglutamyltyrosylasparaginylalanylalanylprolylleucylglutaminylglycylphenylalanylglycy lisoleucylserylalanylprolylaspartylglutaminylvalyllysylalanylalanylalanylisoleucylaspartylglycylalanylala nylglycylalanylisoleucylserylglylserylalanylisoleucylvalyllysylisoleucylisoleucylglutamylglutaminylhist idylasparaginylisoleucylglutamylprolylglutamyllysylmethionylleucylalanylalanylleucyllysylvalylphenylal anylvalylglutaminylprolylmethionyllysylalanylthreonylarginylacetylseryltyrosylseryloucylthreo nylserylprolylserylglutaminylphenylalanylvalylphenylalanylleucylserylvalyltryptophylalanylpartyl prolylisoleucylglutamylleucylasparaginylvalylcysteinylthreonylserylleucylglylasparaginylgl utaminylphenylalanylglutaminylthreonylglutaminylglutaminylthreonylglutaminylthreonylglutaminylthreonylglutaminylval ylglutaminylglutaminylphenylalanylserylglutaminylvalyltryptophyllysylprolylphenylalanylprolylglutamines lserylthreonylvalylarginylphenylalanylprolylglycylaspartylvalyltyrosyllysylvalyltyrosylarginyltyrosylpar aginylalanylvalylleucylaspartylprolylleucylisoleucylthreonylalanylleucylglycylthreonylphenylalanyl laspartylthreonylarginylasparaginylarginylisoleucylisoleucylglutamylvalylglutamylasparaginylglutaminy lglutaminylglutaminy lglutaminylprolylthreonylprolylthreonylprolylthreonylalanylglutamylthreonylpartylthreonylarginylarginylarginylv alylaspartylalanylthreonylvalanylparaginyl leucylvalanylparaginyl leucylvalanylparaginylglutamylleucylvalarylarginylglycylthreonylglycylthreonylglycylthyrosylasparaginylglutaminyl asparaginylotreonylphenylalanylglutamylserylmethionylserylglycylleucylvalyltryptophylthreonylserylala nylprolylalanyltitinmethionylglutaminylarginyltyrosylglutamylserylleucylphenylalanylloucylcyst einylprolylprolylaspartylalanylaspartylaspartylleucylleucylarginylglutaminylisoleucylalanylserylt yrosylglycylarginylglycyltyrosylthreonyltyrosylleucylleucylserylarginylalanylglycylvalylthreonylglycylala nylglutamylasparaginylarginylalanylleucylprolylleucylasparaginylhistidylleucylvalanyllysylleu cylisylglutamyltyrozylasparaginylalanylalanylprolylleucylglutaminylglycylphenylalanylglycylisole ucylserylalanylprolylaspartylglutaminylvalyllysylalanylalanylisoleucylaspartylalanylglycylalanylgl ycylalanylisoleucylserylglylserylalanylisoleucylvalyllysylisoleucylisoleucylglutamylglutaminylhistidyl sparaginylisoleucylglutamylprolylglutamylprolylmethionylleucylalanylleucyllysylvalylphenylalanylv alylglutaminylprolylmethionyllysylalanylthreonylarginylacetylseryltyrosylserylisoleucylthreonylser ylprolylserylglutaminaylfenyloalanylvalylphenylalanylleucylserylvalyltryptophylalanylaspartylprolyli soleucylglutamylleucylleucylasparaginylvalylcysteinylthreonylserylleucylglylasparaginylglutami nylphenylalanylglutaminylthreonylglutaminylglutaminylglutaminyllarginylthreonylglutaminylvalylglut aminyloglutaminylfenyloalanylserylglutaminylwalyltryptylprolylfenyloalanylprolylglutaminyltreonylwalinylarginylfenyloalanylprolylglycylaspartylwalinyltyrozylwalinylarginyltyrosylparagina ylalanylvalylleucylaspartylprolylleucylisoleucylthreonylalanylleucylglycylthreonylphenylalanylasp artylthreonylarginylasparaginylarginylisoleucylisoleucylglutamylvalylglutamylasparaginylglutaminylglutaminylglutaminylglutaminylaminylserylprolylthreonylthreonylalanylglutamylthreonylleucylaspartylalanylthreonylarginylarginylvalyl aspartylaspartylalanylthreonylvalanylleucylarginylserylalanylparaginylleucylasparaginylleu cylvalylasparaginylglutamylleucylvalylarginylglycylthreonylglycylleucyltyrosylasparaginylglutaminylasp araginylotreonylfenyloalanylglutamylserylmetionylserylglycylleucylvalyltryptophylthreonylfenyloalanyl prolylalanylthitinmethionylglutaminyllarginyltyrosylglutamylserylleucylphenylalanylalanyllisoleucylcysteine osylglycylarginylglycyltyrosylthreonyltyrosylleucylleucylserylarginylalanylglycylvalylthreonylglycylalanyl lglutamylasparaginylarginylalanylalanyllyucylprolylleucylasparaginylhistidylleucylvalanyllysylleucyll lserylalanylprolylaspartylglutaminylvalyllysylalanylalanylisoleucylaspartylalanylglycylalanylglycyl alanyl alanylisoleucylserylglylserylalanylisoleucylvalyllysylisoleucylisoleucylglutaminylglutaminylhistidyllaspa raginylisoleucylglutamylprolylglutamylmethionylleucylalanylalanylalanylalanylalanylalanylalanylalanylalanylalanylalanylglutaminylprolylmethionyllysylalanylalanylalanylalanylthreonylarginylacetylseryltyrosylserylisoleucylthreonylserylp rolylserylglutaminylphenylalanylvalylphenylalanylleucylserylvalyltryptophylalanylaspartylprolisol eucylglutamylleucylleucylasparaginylvalylcysteinylthreonylserylerylleucylglycylasparaginylglutaminyl fenyloalanylglutaminylthreonylglutaminylglutaminyllalanylarginylthreonylthreonylglutaminylvalylglutaminylphenylalanyllserylglutaminylvalyltryptophyllysylprolylphenylalanylprolylglutaminylglutaminylvalanylprolylglutaminylvalanylprolylglutaminylvalanylprolylglutaminylvalanylprolylglutaminylvalanylprolylglycylparaginylal nylserylprolylthreonylthreonylalanylglutamylthreonylleucylaspartylalanylthreonylarginylarginylvalylasp artylaspartylalanylthreonylvalanyllisoleucylarginylserylalanylasparaginyllisoleucylasparaginylleucylv alylasparaginylglutamylleucylvalylarginylglycylthreonylglycylleucyltyrosylasparaginylglutaminylasparaginylthreonylphenylalanylglutamylserylmethionylserylglycylleucylvalyltryptophylthreonylprol ylalanyltitinmethionylglutaminylarginyltyrosylglutamylserylleucylphenylalanylalanyllisoleucylcysteinylpr olylprolylaspartylalanylaspartylaspartylleucyllarginylglutaminylisoleucylalanylseryltyrosyl glicylarginylglycyltyrosylthreonyltyrosylleucylleucylserylarginyllalanylglycylvalylthreonylglycylalanylglut amylasparaginylarginyllalanylalanyllleucylprolylleucylasparaginylhistidylleucylvalanyllysylleucyllysyl glutamyltyrozylasparaginyllalanylalanylprolylleucylglutaminylglycylphenylalanylglylisoleucylser ylalanylprolylasparaginylglutaminylvalyllysylalanylalanyllisoleucylasparaginylglycylalanylglycyl nylisoleucylserylglylserylalanylvalyllysylisoleucylisoleucylglutamylglutaminylhistidylasparag inylisoleucylglutamylprolylglutamyllysylmethionylleucylalanylalanylalanylvalylglut aminylprolylmethionyllysylalanylalanylthreonylarginylacetylseryltyrosylserylisoleucylthreonylserylprolyl seryloglutaminylofenylalanylwalanylleucylserylwalyltryptofylylalanylaspartyloprolisoleuc ylglutamylleucylasparaginylwalylocysteinyltreonylserylerylleucylglycylasparaginylglutaminylphe lvalylleucylaspartylprolylleucylisoleucylthreonylalanylleucylglycylthreonylphenylalanyllaspartylthr eonylarginylasparaginylarginylisoleucylisoleucylglutamylvalylglutamylasparaginylglutaminylglutaminylglutaminyl serylo-prolylthreonylthreonylalanylglutamylthreonylleucylaspartylalanylthreonylarginylarginylvalylaspart ylaspartylalanylthreonylvalanylisoleucylarginylserylalanylasparaginylisoleucylasparaginylleucylval ylasparaginylglutamylleucylvalylarginylglycylthreonylglycylleucyltyrosylasparaginylglutaminylasparagi nylthreonylphenylalanylglutamylserylmethionylserylglycylleucylvalyltryptophylthreonylserylalanylprolyl alanyltitinmethionylglutaminylarginyltyrosylglutamylserylleucylphenylalanylalanylmethionylthreonylthr eonylglutaminylarginyltyrosylglutamylserylleucylphenylalanylalanylglutaminylleucyllysylglutamylarginine llysylglutamylglycylalanylphenylalanylprolylphenylvalylthreonylleucylglycylaspartylprolylglyc ylisoleucylglutamylglutamyllserylleucyllysylisoleucylaspartylthreonylleucylisoleucylglutamylalanylglyc ylalanylaspartylalanylleucylglutamylleucylglutamylglyc ylalanylaspartylphenylalanylpartylphenylpartylllserylaspartylprolylleucylala nylaspartylglycylprolylthreonylisoleucylglutaminylasparaginylalanylthreonylleucylarginylalanylphenylalanylglycylvalylthreonylprolylalanylglutaminylcysteinylphenylalanylglutamylmethionylleucyl alanylleucylisoleucylarginylglutaminyllysylhistidylprolylthreonylisoleucylprolylisoleucylglycylleucy lmethionyltyrosylalanylasparaginylleucylvalylphenylalanylasparaginyllysylglycylisoleucylaspartylgluta mylphenylalanyltyrosylalanylglutaminylcysteinylglutamyllysylvalylglycylvalylaspartylserylvalylleucylvalyl aspartylalanyllaspartylaspartylleucylarginylglutaminylisoleucylalanylseryltyrosylglycylargi nylglycyltyrosylthreonyltyrosylleucylleucylserylarginylalanylglycylvalylthreonylglycylalanylglutamylasp araginylarginylalanylalanylalanylleucylprolylleucylasparaginylhistidylleucylvalanyllysylleucyllysylglutamylasp araginylarginylalanylalanylalanylleucylprolylleucylasparaginylhistidyl tyrozylparaginylalanylprolylprolylleucylglutaminylglycylphenylalanylglycylisoleucylserylalanylp ucylglutamylprolylglutamyllysylmethionylleucylalanylleucyllysylvalylphenylalanylvalylglutaminylp rolylmethionyllysylalanylthreonylarginylacetylseryltyrosylserylisoleucylthreonylserylprolylserylglu taminylphenylalanylvalylphenylalanylleucylserylvalyltryptophylalanylaspartylprolylisoleucylglutam ylleucylasparaginylvalylcysteinylthreonylserylleucylglylasparaginylglutaminylphenylalanylglutaminylthreonylglutaminylglutaminylglutaminylglutaminyl ylphenylalanylserylglutaminylvalyltryptophyllysylprolylphenylalanylprolylglutaminylserylthreonylvalylar ginylphenylalanylprolylglycylaspartylvalyltyrosyllysylvalyltyrosyltyrosylarginyltyrosylparaginylalanylvalylleu olylthreonylthreonylalanylglutamylthreonylleucylaspartylalanylthreonylarginylarginylvalylaspartypar tylalanylthreonylvalanyloucylarginylserylalanylasparaginylisoleucylasparaginylleucylvalylasparaginylleucylvalylasparaginylaspar aginylglutamylleucylvalylarginylglycylthreonylglycylleucyltyrosyllasparaginylglutaminylasparaginylthreo nylphenylalanylglutamylserylmethionylserylglycylleucylvalyltryptophylthreonylserylalanylprolylalanyltiti nmethionylglutaminylarginyltyrosylglutamylserylleucylphenylalanyloucylcysteinylprolyl spartylalanylaspartylaspartylleucylarginylglutaminylisoleucylalanylseryltyrosylglycylargin ylglycyltyrosylthreonyltyrosylleucylleucylserylarginylalanylglycylvalylthreonylglycylalanylglutamylasparaginylarginylalanylalanylalanylleucylprolylleucylasparaginylhistidylleucylvalanyllysylleucyllysylglutamylty rosylasparaginylalanylalanylprolylleucylglutaminylglycylphenylalanylglylisoleucylserylalanylpro lglutamylprolylglutamyllysylmethionylleucylalanylleucyllysylvalylphenylvalanylglutaminylproly lmethionyllysylalanylthreonylarginylacetylseryltyrosylserylisoleucylthreonylserylprolylserylgluta minylphenylalanylvalylphenylalanylleucylserylserylvalyltryptophylalanylaspartylprolylisoleucylglutamyll eucylleucylasparaginylwalilcysteinylthreonylserylleucylglylasparaginylglutaminylphenylalanylgl utaminylthreonylglutaminylglutaminylglutaminylglutaminyl fenyloalanylserylglutaminylwalyltryptofylylylglutaminylprolylphenylalanylprolylglutaminylserylthreonylvalylargi nylphenylalanylprolylglylaspartyltyrosyllysylvalyltyrosyltyrosylarginyltyrosylparaginylalanylvalylleucy anylthreonylvalanylleucylarginylserylalanylasparaginylisoleucylasparaginylleucylvalylasparagin ylglutamylleucylvalylarginylglycylthreonylglycylleucyltyrosylasparaginylglutaminylasparaginylthreonylp henylalanylglutamylserylmetionylserylglycylleucylvalyltryptophylthreonylserylalanylprolylalanyltitinme tionylglutamylglutaminyltyrosylglutamylserylleucylphenylalanyloucylcysteinylprolylprolylaspar tylalanylaspartylaspartylleucylarginylglutaminylisoleucylalanylseryltyrosylglycylarginylgly cyltyrosylthreonyltyrosylleucylleucylserylarginylalanylglycylvalylthreonylglycylalanylglutamylasparagin ylarginylalanylalanylleucylprolylleucylasparaginylhistidylleucylvalanyllysylleucyllysylglutamyltyrosyl asparaginylalanylalanylprolylleucylglutaminylglycylphenylalanylglylisoleucylserylalanylprolyl partylglutaminylwalilisylalanylalanyllisoleucylaspartylglycylalanylglycylalanylglycylalanyllisoleucylserylglycylserylalanyllisoleucyllisoleucylglutaminylhistidyllasparaginyllisoleucylglutaminylhistidyllasparaginyllisoleucylglut amyl-prolylglutamyllysylmethionylleucylanylleucyllysylvalylphenylalanylvalylglutaminylprolylmet hionylosylalanylthreonylarginylacetylseryltyrosylserylisoleucylthreonylthreonylserylprolylserylglutaminyl fenyloalanylwalylfenyloalanylleucylserylserylvalyltryptophylalanylaspartylprolylisoleucylglutamylleucyl leucylasparaginylvalylcysteinylthreonylserylleucylglylasparaginylglutaminylphenylalanylglutami nylthreonylglutaminylglutaminylglutaminylanyllarginylthreonylthreonylthreonylglutaminylvalylglutaminylphenyl lalanylserylglutaminylvalyltryptophyllysylprolylphenylalanylprolylglutaminylserylthreonylvalylarginylphe nylalanylprolylglylaspartylvalyltyrosyllysylvalyltyrosylarginyltyrosylparaginylalanylvalylleucylasparaginylalanylvalylleucylaspar tylprolyleucylisoleucylthreonylalanylleucylleucylglycylthreonylphenylalanylaspartylthreonylarginylaspartylthreonylarginylaspa raginylarginylisoleucylisoleucylglutamylvalylglutamylasparaginylglutaminylglutaminylglutaminylglutaminylglutaminylglutaminylglutaminylglutaminylglutaminylglutaminylglutaminylglutaminylglutaminylglutaminylparaginylglutaminylparaginyllargvalylaspartylthreon ylthreonylglutamylthreonylleucylaspartylthreonylpartylalanyl reonylvalanylanylisoleucylarginylserylalanylasparaginylisoleucylasparaginylleucylvalylasparaginylgluta mylleucylvalylarginylglycylthreonylglycylleucyltyrosylasparaginylglutaminylasparaginylthreonylphenylasparaginylthreonylphenyla lanylglutamylserylmetionylglycylleucylvalyltryptophylthreonylserylalanylprolylalanyltitinmethionylglutaminylarginyltyrosylglutamylserylleucylphenylalanylprolylalanyllisoleucylcysteinylprolylprolylaspartylalan ylaspartylaspartylaspartylleucylarginylglutaminylisoleucylalanylserylstyrosylglycylarginylglycyltyro syltreonyltyrozylleucylleucylserylarginylalanylglycylthreonylglycylalanylglutamylasparaginylargin ylalanyllyucylprolylleucylasparaginylhistidylleucylvalanyllysylglutamyltyrosylasparaginylargin ylalanyllyucylprolylleucylasparaginylhistidyl aginylalanylalanylprolylleucylglutaminylglycylphenylalanylglycylisoleucylserylalanylprolylaspartyl glutaminylvalyllysylalanylalanyllisoleucylaspartylalanylglycylalanylalanylglycylalanyllisoleucylserylglylalanyllisoleucylvalyllysylisoleucylisoleucylglutamylglutaminylhistidyllasparaginyllisoleucylglutamyl prolylglutamyllysylmethionylleucylalanylleucyllysylvalylphenylalanylvalylglutaminylprolylmethion yllysylalanylthreonylarginylacetylseryltyrosylserylisoleucylthreonylserylprolylserylglutaminylphen yllysylvalylphenylalanylalanylleucylserylvalyltryptophylalanylaspartylprolylisoleucylglutamylleucylleuc ylasparaginylvalylcysteinylthreonylserylleucylglycylasparaginylglutaminylphenylalanylglutaminylt hreonylglutaminylglutaminylalanyllarginylthreonylthreonylglutaminylvalylglutaminylphenylala nylserylglutaminylvalyltryptophyllysylprolylphenylalanylprolylglutaminylserylthreonylvalylarginylphenyl alanylprolylglylaspartylvalyltyrosyllysylvalyltyrosylarginyltyrosylparaginyllalanylvalylleucylaspartyl onylvalylalanylisoleucylarginylserylalanylasparaginylisoleucylasparaginylleucylvalylasparaginylglutam ylleucylvalylarginylglycylthreonylglycylleucyltyrosylasparaginylglutaminylasparaginylthreonylphenylala nylglutamylserylmetionylserylglycylleucylvalyltryptophylthreonylserylalanylprolylalanyltitinmethionylgl utaminylarginyltyrosylglutamylserylleucylphenylalanylmethionylthreonylglutaminylglutamylserylleucylphenylalanylalanylmethionylthreonylglutamyllargines ltyrosylglutamylserylleucylphenylalanylglutaminylleucyllysylglutamylarginyllysylglutamylglycylala nylphenylalanylvalanylprolylphenylalanylvalylthreonylleucylglylaspartylprolylglycylisoleucylglutamylglu taminylserylleucyllysylisoleucylaspartylthreonylleucylisoleucylglutamylalanylglycylalanylpartyl eucylglutamylleucylglycylisoleucylprolylphenylalanylserylaspartylprolylleucylalanylaspartylglylt hreonylisoleucylglutaminylasparaginylalanylthreonylleucylarginylalanylphenylalanylglycylv alylthreonylprolylalanylglutaminylcysteinylphenylalanylglutamylmethionylleucylalanylleucylisoleucylar ginylglutaminyllysylhistidylprolylthreonylprolylisoleucylglycylleucylmethionyltyrosylalanes lasparaginylleucylvalylphenylalanylparaginyllysylglycylisoleucylasparaginylglutamylphenylalanylpartylglutamylphenylalanyltyrosyl alanylglutaminylcysteinylglutamyllysylvalylglycylvalanylpartylserylvalylleucylvalanylpartylpro lylvalylglutaminylglutamylserylpro lylphenylalanylpartylglutaminylpro lanylpro lanylphenylalanylpartylglutaminylpro lanylpro lanylphenylalanyl ylleucylprolylleucylasparaginylhistidylleucylvalylalanyllysylleucyllysylglutamyltyrosylparaginylalanyl alanylprolylprolylleucylglutaminylglycylphenylalanylglycylisoleucylserylalanylprolylaspartylglutaminylv alyllysylalanylalanylisoleucylaspartylalanylglycylalanylglylglylglycylserylalanyli soleucylvalyllysylisoleucylisoleucylglutamylglutaminylhistidyllasparaginyllisoleucylglutamylprolylglutam yllysylmethionylleucylalanylleucyllysylvalylphenylalanylvalylglutaminylprolylmethionyllysylalanyl alanyl-treonylarginylacetylseryltyrosylserylisoleucylthreonylserylprolylserylglutaminylphenylalanylvaly lphenylalanylleucylserylvalyltryptophylalanylaspartylprolylisoleucylglutamylleucylleucylasparagine ylvalylcysteinylthreonylserylleucylglylasparaginylglutaminylphenylalanylglutaminylthreonylglutaminylphenylalanylglutaminylglutaminylphenylalanylglutaminylglutaminylphenylanylglutaminylphenylanylglutaminylphenylanylglutaminylglutaminylphenylanylglutaminylphenylanylglutaminylphenylglutaminylphanylglutaminylphenylanylglutaminylphenylanylglutaminylphenylalanylglutaminylphenylglutaminylphenylanyl ycylaspartylvalyltyrosyllysylvalyltyrosylarginyltyrosylparaginyllalanylvalylleucylaspartylprolylleucyliso leucylthreonylalanylleucylglycylthreonylphenylalanylaspartylthreonylarginylaspartylthreonylarginylasparaginyllarginyliso leucylisoleucylglutamylwalilglutamylparaginylglutaminylglutaminylglutaminylparaginylparaginylparaginylparaginylparaginylparaginylparaginylparaginylparaginylparaginylparaginylparaginylparaginylparaginylparaginylparaginylparaginylparaginylparaginylparaginylparaginylparaginylparaginylparaginylparaginylparaginylparaginylparaginylparaginyl soleucylarginylserylalanylasparaginylisoleucylasparaginylleucylvalylasparaginylglutamylleucylvalylasparaginylglutamylleucylvalylarg inylglycylthreonylglycylleucyltyrosylasparaginylglutaminylasparaginylthreonylphenylalanylglutamylser ylmethionylserylglycylleucylvalyltryptophylthreonylserylalanylprolylalanyltitinmethionylglutaminylarginy ltyrosylglutamylserylleucylphenylalanylalanyloleucysteinylprolylaspartylalanylaspartypartii ylaspartylleucylleucylarginylglutaminylisoleucylanylseryltyrosylglycylarginylglycyltyrosylthreonyltyros ylleucylleucylserylarginylalanylglycylvalylthreonylglycylalanylglutamylasparaginylarginylalanylle ucylprolylleucylasparaginylhistidylleucylvalanyllysylleucyllysylglutamyltyrosylasparaginylalanylalanylan ylprolylprolyucylglutaminylglycylphenylalanylglylprolylpartylglutaminylvalylly ylmethionylleucylalanylalanylleucyllysylvalylphenylalanylvalylglutaminylprolylmethionyllysylalanylalan ylthreonylarginylacetylseryltyrosylserylisoleucylthreonylserylprolylserylglutaminylphenylalanylvalylphephe. nylalanylleucylserylvalyltryptophylalanylaspartylprolylisoleucylglutamylleucylasparaginylval ylcysteinylthreonylserylleucylglylasparaginylglutaminylphenylalanylglutaminylthreonylglutaminylthreonylglutaminylthreonylglutaminylthreonylglutaminyl ylglutaminylalanylarginylthreonylglutaminylvalylglutaminylphenylalanylserylglutamina ylvalyltryptophyllysylprolylphenylalanylprolylglutamaminylserylthreonylvalylarginylphenylalanylprolylglycy laspartylvalyltyrosyllysylvalyltyrosylarginyltyrosylparaginyllalanylvalylleucylaspartylprolylleucylisoleu amylthreonylleucylaspartylalanylthreonylarginylarginylvalylaspartylalanylthreonylvalanyliso leucylarginylserylalanylasparaginylleucylasparaginylleucylvalylasparaginylglutamylleucylvalylargin ylglycylthreonylglycylleucyltyrosylasparaginylglutaminylasparaginylthreonylphenylalanylglutamylseryl metionylserylglycylleucylvalyltryptophylthreonylphenylalanylprolylalanyltitinmethionylglutaminylarginylt yrosylglutamylserylleucylphenylalanylprolylpartyl asparaginyloglucynaglutaminylisoleucylalanylseryltyrosylglycylarginylglycyltyrosylthreonyltyrosyl leucylleucylserylarginylalanylglycylvalylthreonylglycylalanylglutamylasparaginylarginylalanylalanylleuc ylprolylleucylasparaginylhistidylleucylvalanyllysylleucyllysylglutamyltyrosylasparaginylalanylalanyl prolylprolyucylglutaminylglycylphenylalanylglycylisoleucylserylalanylprolylaspartylglutaminylvalyllys ylalanylalanyloucylaspartylalanylglycylalanylglycylalanyloucylserylalanylglycylserylalanylisoleu cylyllysylisoleucylisoleucylglutamylglutaminylhistidyllasparaginylisoleucylglutamylprolylglutamyllysyl metionyloglucylogalanylleucylysylvalylphenylalanylglutaminylprolylmethionyllysylalanylt hreonylarginylacetylseryltyrosylserylisoleucylthreonylserylprolylserylglutaminylphenylalanylphenylt lalanylleucylserylvalyltryptophylalanylaspartylprolisoleucylglutamylleucylasparaginylvalylc ysteinylthreonylserylleucylglycylasparaginylglutaminylphenylalanylglutaminylthreonylglutaminylglutaminylglutaminyl utaminylalanylarginylthreonylglutaminylvalylglutaminylphenylalanylphenyllserylglutaminylv alyltryptophyllysylprolylphenylalanylphenylalanylprolylglutaminylphenylalanylprolylglycylpartylvalyltyrosyllysylvalyltyrosyltyrosylparaginyllalanylvalanylpartylprolylleupartylprolylleucylpartylprolylleucylleucylpartyl ylthreonylleucylaspartylalanylthreonylarginylvalylaspartylalanylthreonylvalanylalanylisoleu cylarginylserylalanylasparaginylisoleucylasparaginylleucylvalylasparaginylglutamylleucylvalylarginylglutamylleucyl ycylthreonylglycylleucyltyrosylasparaginylglutaminylasparaginylthreonylphenylalanylglutamylserylmet hionylserylglycylleucylvalyltryptophylthreonylserylalanylprolylalanyltitinmethionylglutaminylarginyltyros ylglutamylserylleucylphenylalanylalanyloucylcysteinylprolylaspartylalanylaspartylaspartylasp artylleucylarginylglutaminylisoleucylalanylseryltyrosylglycylarginylglycyltyrosylthreonyltyrosylleu cylleucylserylarginylalanylglycylvalylthreonylglycylalanylglutamylasparaginylarginylalanylalanylleucylp rolylleucylasparaginylhistidylleucylvalanyllysylleucyllysylglutamyltyrosyllasparaginylalanylprol ylprolylleucylglutaminylglycylphenylalanylglycylisoleucylserylalanylprolylaspartylglutaminylvalyllysylal anylalanylisoleucylaspartylalanylglycylalanylglycylalanylisoleucylserylglylserylalanylisoleucylv alyllysylisoleucylisoleucylglutamylglutaminylhistidyllasparaginylisoleucylglutamylprolylglutamyllysylmet hionylleucylalanylleucyllysylvalylphenylalanylvalylglutaminylprolylmethionyllysylalanylthre onylarginylacetylseryltyrosylserylisoleucylthreonylserylprolylserylglutaminylphenylalanylphenylala minylalanylarginylthreonylglutaminylvalylglutaminylphenylalanylserylglutaminylvalyl tryptofylylsylprolylphenylalanylprolylglutaminylphenylalanylserylthreonylvalanylphenylalanylprolylglycylaspar tylwaliltyrozyl-glicyna-tyrozyl-paraginyl-ylalanyl-walilleucylaspartyl-prolyl-lucylisoleucylthre onylalanylleucylleucylglycylthreonylphenylalanylaspartylthreonylarginylasparaginylarginylisoleucylisoleucylisol eucylglutamylvalylglutamylasparaginylglutaminylglutaminylglutaminylglutaminylglutaminylprolylthreonylthreonylalanylglutamylth reonylleucylaspartylalanylthreonylarginylvalylaspartylalanylthreonylvalanylthreonylvalanyloucyl arginylserylalanylasparaginylisoleucylasparaginylleucylvalylasparaginylglutamylleucylvalylarginylglyc ylthreonylglycylleucyltyrosylparaginylglutaminylparaginylthreonylphenylalanylglutamylserylmethi onylserylglycylleucylvalyltryptophylthreonylserylalanylprolylalanyltitinmethionylglutaminylarginyltyrosyl glutamylserylleucylphenylalanylmethionylthreonylglutaminylarginyltyrosylglutamylseryl eucylphenylalanylglutaminylleucyllysylglutamylarginyllysylglutamylglycylalanylphenylalanylvalyl prolylphenylalanylvalylthreonylleucylglylaspartylprolylglylisoleucylglutamylglutaminylserylleucylly sylisoleucylaspartylthreonylleucylisoleucylglutamylalanylglycylalanylpartylpartylleucylglutamylleucy lglycylisoleucylprolylphenylalanylserylaspartylprolylleucylalanylaspartylglycylprolylthreonylisoleucylglu taminylasparaginylalanylthreonylleucylarginylalanylphenylalanylglycylvalylthreonylprolyl anylglutaminylcysteinylphenylalanylglutamylmetionylleucylalanylleucylisoleucylarginylglutaminyllysyl histydylprolylthreonylisoleucylglycylleucylmethionyltyrosylalanylasparaginylleucylv alylphenylalanylasparaginyllysylglycylisoleucylaspartylglutamylphenylalanyltyrosylalanylglutaminylcys teinylglutamyllysylvalylglycylvalylaspartylserylvalylleucylvalanylpartylvalylprolylvalylglutaminylglutamylserylalanylprolylphenylalanylparaginylvalanylanylparaginylvalanylanylparaginylvalanylanylprolylphenylalanylphenylalanylpartylpartylpartylpartylpartylphenylalanylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylparty ylleucylarginylglutaminylisoleucylalanylseryltyrosylglycylarginylglycyltyrosylthreonyltyrosylleucylleucyl seryloarginylalanylglycylvalylthreonylglycylalanylglutamylasparaginylarginylalanylleucylprolylleuc ylasparaginylhistidylleucylvalanyllysylleucyllysylglutamyltyrosylasparaginylalanylalanylprolyl eucylglutaminyloglycylphenylalanylglycylisoleucylserylalanylprolylaspartylglutaminylvalyllysylalanylalan ylisoleucylaspartylalanylglycylalanylglylglylglylglylserylglylserylalanyllisoleucylvalyllysyli soleucylisoleucylglutamylglutaminylhistidyllasparaginyllisoleucylglutamylglutamyllysylmethionylle ucylalanylalanylleucylowo-walinowyfenyloalanylwalinowyglutaminowyprolylmetionylowylysylalanylthreonylargi nylacetylseryltyrosylserylisoleucylthreonylserylprolylserylglutaminylphenylalanylvalylphenylalanylleuc ylserylvalyltryptophylalanylaspartylprolylisoleucylglutamylleucylleucylasparaginylvalylcysteinylthr eonylserylleucylglycylasparaginylglutaminylphenylalanylglutaminylthreonylglutaminylglutaminylglutaminylanylanylanylanylthreonylthreonylglutaminylvalylglutaminylphenylalanylanylanyl hyllysylprolylphenylalanylprolylglutaminylserylthreonylvalylarginylphenylalanylprolylglylaspartylvalyl tyrosyl tyrosylvalyltyrosylarginyltyrosylparaginyllalanylvalylleucylaspartylprolylleucylisoleucylthreonylal serylalanylparaginyllisoleucylasparaginylleucylvalylparaginylglutamylleucylvalylarginylglycylthreo nylglycylleucyltyrosylasparaginylglutaminylasparaginylthreonylphenylalanylglutamylserylmethionylser ylglycylleucylvalyltryptophylthreonylserylalanylprolylalanylmetionylglutaminylarginyltyrosylglutam ylserylleucylphenylalanylalanyloucysteinylprolylprolylaspartylalanylpartylaspartylleuc ylleucylarginylglutaminylisoleucylalanylseryltyrosylglycylarginylglycyltyrosylthreonyltyrosylleucylleucyl seryloarginylalanylglycylvalylthreonylglycylalanylglutamylasparaginylarginylalanylleucylprolylleuc ylasparaginylhistidylleucylvalanyllysylleucyllysylglutamyltyrosylasparaginylalanylalanylprolyl eucylglutaminyloglycylphenylalanylglylisoleucylserylalanylprolylaspartylglutaminylvalyllysylalanylalanyl ylisoleucylaspartylglycylalanylglycylalanylglycylalanylisoleucylserylglylserylalanyllisoleucylvalyllysyli soleucylisoleucylglutamylglutaminylhistidylparaginylisoleucylglutamylprolylglutamylmethionylle ucylalanylalanylleucyllysylvalanylphenylvalanylglutaminylprolylmethionyllysylalanylthreonylargi nylacetylseryltyrosylserylisoleucylthreonylserylprolylserylglutaminylphenylalanylvalylphenylalanylleuc ylserylvalyltryptophylalanylaspartylprolylisoleucylglutamylleucylleucylasparaginylvalylcysteinylthr eonylserylleucylglycylasparaginylglutaminylphenylalanylglutaminylthreonylglutaminylglutaminylglutaminylanylanylanylthreonylthreonylglutaminylvalylglutaminylphenylalanylanylanyl hyllysylprolylphenylalanylprolylglutaminylserylthreonylvalylarginylphenylalanylprolylglylaspartyl tyrozyl-walina-tyrozyl-paraginyl-alanyl-walina-oleucylaspartyl-prolyl-uleucylisoleucyl-treonyl-al anyl-uleucylglycyl-threonyl-fenyl-alanyl-pleucyl-teronyl-arginyl-asparaginyl-arginyl-izoleucylisoleucylg lutamylvalylglutamylasparaginylglutaminylglutaminylprolylthreonylthreonylthreonylalanylglutamylthreonyll eucylaspartylalanylthreonylarginylvalylaspartypartylalanylthreonylvalanylisoleucylarginyl serylalanylparaginyllisoleucylasparaginylleucylvalylparaginylglutamylleucylvalylarginylglycylthreo nylglycylleucyltyrosylasparaginylglutaminylasparaginylthreonylphenylalanylglutamylserylmethionylser ylglycylleucylvalyltryptophylthreonylserylalanylprolylalanylmethionylglutaminylarginyltyrosylglutam ylserylleucylphenylalanylalanyllisoleucylcysteinylprolylprolylaspartylalanylaspartylpartylleuc ylleucylarginylglutaminylisoleucylalanylseryltyrosylglycylarginylglycyltyrosylthreonyltyrosylleucyl seryloarginyloglycylvalylthreonylglycylallylglutamylparaginyloglylallylallylprolylleuc ylasparaginylhistidylleucylvalylalanyllysylleucyllysylglutamyltyrosylasparaginyllalanyl eucylglutaminylglycylphenylalanylglycylisoleucylserylalanylprolylaspartylglutaminylvalanyllysylalanyl ylisoleucylaspartylalanylglycylgalanylglylglylglylglylglylglylglylerylglylglylglylglylglylglylglylglylglylglyl soleucylisoleucylglutamylglutaminylhistidylparaginylisoleucylglutamylprolylglutamylmethionylle ucylalanylalanylleucyllysylvalanylphenylvalanylglutaminylprolylmethionyllysylalanylthreonylargi nylacetylseryltyrosylserylisoleucylthreonylserylprolylserylglutaminylphenylalanylvalylphenylalanylleuc ylserylvalyltryptophylalanylaspartylprolylisoleucylglutamylleucylleucylasparaginylvalylcysteinylthr eonylserylleucylglycylasparaginylglutaminylphenylalanylglutaminylthreonylglutaminylglutaminylglutaminylanylanylanylthreonylthreonylglutaminylvalylglutaminylphenylalanylanylanyl hyllysylprolylphenylalanylprolylglutaminylserylthreonylvalylarginylphenylalanylprolylglylaspartyl tyrozyl-walina-tyrozyl-paraginyl-alanyl-walina-oleucylaspartyl-prolyl-uleucylisoleucyl-treonyl-al anyl-uleucylglycyl-threonyl-fenyl-alanyl-pleucyl-teronyl-arginyl-asparaginyl-arginyl-izoleucylisoleucylg lutamylvalylglutamylasparaginylglutaminylglutaminylglutaminylprolylthreonylthreonylthreonylalanylglutamylthreonyll eucylaspartylalanylthreonylarginylvalylaspartypartylalanylthreonylvalanyllisoleucylarginyl serylalanylparaginyllisoleucylasparaginylleucylvalylparaginylglutamylleucylvalylarginylglycylthreo nylglycylleucyltyrosylasparaginylglutaminylasparaginylthreonylphenylalanylglutamylserylmethionylser ylglycylleucylvalyltryptophylthreonylserylalanylprolylalanylmethionylglutaminylarginyltyrosylglutam ylserylleucylphenylalanylalanyllisoleucylcysteinylprolylprolylaspartylalanylaspartylpartylleuc ylleucylarginylglutaminylisoleucylalanylseryltyrosylglycylarginylglycyltyrosylthreonyltyrosylleucyl serylarginylalanylglycylvalylthreonylglycylalanylglutamylasparaginylarginylalanylalanylleucylprolylleuc ylasparaginylhistidylleucylvalylalanyllysylleucyllysylglutamyltyrosylasparaginyllalanyl eucylglutaminylglycylphenylalanylglycylisoleucylserylalanylprolylaspartylglutaminylvalanyllysylalanyl ylisoleucylaspartylalanylglycylalanylglylglylglylglylserylglylserylalanyllisoleucylvalyllysyli soleucylisoleucylglutamylglutaminylhistidyllasparaginyllisoleucylglutamylglutamyllysylmethionylle ucylalanylalanylleucyllysylvalylphenylalanylvalylglutaminylprolylmethionyllysylalanylthreonylargi nylacetylseryltyrosylserylisoleucylthreonylserylprolylserylglutaminylphenylalanylvalylphenylalanylleuc ylserylserylvalyltryptophylalanylaspartylprolylisoleucylglutamylleucylasparaginylvalylcysteinylthr eonylserylleucylglylasparaginylglutaminylphenylalanylglutaminylthreonylglutaminylglutaminylthreonylglutaminylthreonylglutaminyl anylarginylthreonylthreonylglutaminylvalylglutaminylglutaminylphenylalanylserylglutaminylvalyltryptop hyllysylprolylphenylalanylprolylglutaminylserylthreonylvalarylarginylphenylalanylprolylglycylaspartylvalyl tyrozyl-walina-tyrozyl-arginyl-tyrozyl-paraginyl-walina-walina-leucylaspartyl-prolyl-prolyl-lucylisoleucyl-threonylal anylleucylleucylglycylthreonylphenylalanylaspartylthreonylarginylasparaginylarginylisoleucylisoleucylg lutamylvalylglutamylasparaginylglutaminylglutaminylglutaminylserylprolylthreonylthreonylthreonylalanylglutamylthreonyll eucylaspartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartyparty nylglycylleucyltyrosyllasparaginylglutaminylasparaginylthreonylphenylalanylglutamylser ylglycylleucylvalyltryptophylthreonylserylalanylprolylalanylmethionylglutaminylarginyltyrosylglutam ylserylleucylphenylalanylmethionylthreonylglutaminylarginyltyrosylglutamylserylleucylph enylalanylalanylglutaminylleucyllysylglutamylarginyllysylglutamylglycylalanylalanylphenylvalylprolylph enylalanylvalylthreonylleucylglycylaspartylprolylglylisoleucylglutamylglutamylglutaminylserylleucyllysylisoleu cylaspartylthreonylleucylisoleucylglutamylalanylglycylpartylalanylleucylglutamylleucylglycyliso leucylprolylphenylalanylserylaspartylprolylleucylalanylaspartylglycylprolylthreonylisoleucylglutaminyla sparaginylalanylthreonylleucylarginylalanylphenylalanylalanylalanylglycylthreonylprolylalanylgluta minylcysteinylphenylalanylglutamylmethionylleucylalanylleucylisoleucylarginylglutaminyllysylhistidylpr olylthreonylisoleucylprolylisoleucylglycylleucylleucylmethionyltyrosylalanyllasparaginylleucylvalylphen ylalanylasparaginyllysylglylisoleucylaspartylglutamylphenylalanyltyrosylalanylglutaminylcysteinylglu tamyllysylvalylglycylvalylaspartylserylvalylleucylvalanylpartylvalylprolylvalylglutaminylglutamylse rylalanylprolylphenylalanylarginylglutaminylalanylalanylalanylleucylarginylhistidylasparaginylvalanylproly lisoleucylphenylalanylisoleucylcysteinylprolylprolylaspartylalanylaspartypartylleucylar ginylglutaminylisoleucylalanylseryltyrosylglycylarginylglycyltyrosylthreonyltyrosylleucylleucylserylargin ylalanylglycylvalylthreonylglycylanylglutamylasparaginylarginylalanylanylleucylprolylleucylasparagi nylhistidylleucylvalylalanyllysylglutamyltyrosylasparaginylalanylalanylprolylprolylgluta minylglycylphenylalanylglylisoleucylserylalanylprolylaspartylglutaminylvalanylalanylprolylprolylprolylprolylprolylprolylprolyl aspartylalanylglycylalanylglylglycylalanylisoleucylserylglycylserylalanylisoleucylvalyllysylisoleucylis oleucylglutamylglutaminylhistidylparaginylloucylglutamylprolylglutamylmethionylleucylalanylleucyllysylvalylphenylalanylvalylglutaminylprolylmethionyllysylalanylthreonylarginylacetyls eryltyrosylisoleucylthreonylserylprolylserylglutaminylphenylalanylvalylphenylalanylleucylseryltryptophylalanylaspartylprolylisoleucylglutamylleucylleucylasparaginylvalylcysteinylthreonylseryl erylleucylglylasparaginylglutaminylphenylalanylglutaminylthreonylglutaminylglutaminylglutaminylphenylalanylserylglutaminylvalylt hreonylthreonylglutaminylvalylglutaminylphenylalanylserylglutaminylvalyltryptophyllysylprol ylphenylalanylprolylglutaminylserylthreonylvalylarginylphenylalanylprolylglylaspartylvalyltyrosyllysyl valyltyrosylarginyltyrosylasparaginyllalanylvalylleucylaspartylprolylleucylisoleucylthreonylalanylleucylle ucylglycylthreonylphenylalanylaspartylthreonylarginylasparaginyllarginylisoleucylisoleucylglutamylvalyl glutamylasparaginylglutaminylglutaminylserylprolylthreonylthreonylalanylglutamylthreonylleucylaspart ylalanylthreonylarginylarginylvalylaspartylalanylthreonylvalanylisoleucylarginylserylalanyla sparaginylleucylasparaginylleucylvalylparaginylglutamylleucylvalylarginylglycylthreonylglycylleuc yltyrosylasparaginylglutaminylasparaginylthreonylphenylalanylglutamylserylmethionylserylglycylleucyl valyltryptophylthreonylserylalanylprolylalanyltitinmethionylglutaminylarginyltyrosylglutamylserylleucylp henylalanylalanylisoleucylcysteinylprolylaspartylalanylaspartylpartylleucylarginyl glutaminylisoleucylalanylseryltyrosylglycylarginylglycyltyrosylthreonyltyrosylleucylleucylleucylserylarginylala nylglycylvalylthreonylglycylalanylglutamylasparaginylarganylalanylalanylleucylprolylleucylasparaginylhi rtylalanylglycylalanylglycylalanylisoleucylserylglylserylalanylisoleucylvalyllysylisoleucylisoleuc ylglutamylglutaminylhistidylparaginylisoleucylglutamylprolylglutamyllysylmethionylleucylalanyl leucyllysylvalylphenylalanylvalylglutaminylprolylmethionyllysylalanylthreonylarginylacetylserylthreonylarginylacetylseryltyr osylserylisoleucylthreonylserylprolylserylglutaminylphenylalanylvalylphenylalanylleucylserylvalylt ryptophylalanylaspartylprolylisoleucylglutamylleucylleucylasparaginylvalylcysteinylthreonylserylserylle ucylglylasparaginylglutaminylphenylalanylglutaminylthreonylglutaminylglutaminylglutaminylparaginylthreo nylthreonylglutaminylvalylglutaminylphenylalanylserylglutaminylvaltryptophylsylprolylphe nylalanylprolylglutaminylserylthreonylvalylarginylphenylalanylprolylglylaspartylvalyltyrosyllysylvalylt yrosylarginyltyrosylasparaginyllalanylvalylleucylaspartylprolylleucylisoleucylthreonylalanylleucylg lycylthreonylphenylalanylaspartylthreonylarginylasparaginyllarginylisoleucylisoleucylglutamylvalylgluta mylasparaginylglutaminylglutaminylserylprolylthreonylthreonylalanylglutamylthreonylleucylaspartylnylthreonylarginylarginylvalylaspartylalanylthreonylvalanyloleucylarginylserylalanylaspar aginylisoleucylasparaginylleucylvalylasparaginylglutamylleucylvalyllarginylglycylthreonylglycylleucyltyr osylasparaginylglutaminylasparaginylthreonylphenylalanylglutamylserylmethionylserylglycylleucylvaly ltryptophylthreonylserylalanylprolylalanyltitinmethionylglutaminylarginyltyrosylglutamylserylleucylphen ylalanylalanylisoleucylcysteinylprolylprolylaspartylalanylaspartylpartylleucylleucyllarginylglut aminylisoleucylalanylseryltyrosylglycyllarginylglycyltyrosylthreonyltyrosylleucylleucylserylarginylalanyl glycylvalylthreonylglycylalanylglutamylasparaginylarginylalanylalanylleucylprolylleucylasparaginylhisti dylleucylvalanylvalanyllysylleucyllysylglutamylthyrosylparaginylalanylalanylprolylleucylglutaminylgl ycylphenylalanylglycylisoleucylserylalanylprolylaspartylglutaminylvalanylalanylalanylalanylisoleucylaspartylglutaminyl ylalanylglycylalanylglycylalanylserylglylalanylvalyllysylisoleucylisoleucyl glutamylglutaminylhistidyllasparaginyllisoleucylglutamylprolylglutamyllysylmethionylleucylalanylle ucyllysylvalylphenylalanylvalylglutaminylprolylmethionyllysylalanylthreonylarginylacetylseryltyro sylserylisoleucylthreonylserylprolylserylglutaminylphenylalanylvalylphenylalanylleucylserylvaltry ptophylalanylaspartylprolylisoleucylglutamylleucylleucylasparaginylvalylcysteinylthreonylserylserylleu cylglycylasparaginylglutaminylphenylalanylglutaminylthreonylglutaminylglutaminylglutaminyllanylarginylthreonylglutaminylvalylglutaminylphenylalanylserylglutaminylvalyltryptophylsylprolylpheny lalanylprolylglutaminylserylthreonylvalylarginylphenylalanylprolylglylaspartylvalyltyrosyllysylvalyltyro sylarginyltyrozylasparaginyllalanylvalylleucylaspartylprolylleucylisoleucylthreonylalanylleucylglyc ylthreonylphenylalanylaspartylthreonylarginylasparaginyllarginylasparaginyllarginylisoleucylisoleucylglutamylvalylglutamy lasparaginylglutaminylglutaminylserylprolylthreonylthreonylalanylglutamylthreonylleucylaspartylalanylt hreonylarginylvalylaspartylaspartylalanylthreonylvalanyloleucylarginylserylalanylasparagin ylisoleucylasparaginylleucylvalylasparaginylglutamylleucylvalyllarginylglycylthreonylglycylleucyltyrosyl asparaginylglutaminylasparaginylthreonylphenylalanylglutamylserylmethionylserylglycylleucylvalyltryp tophylthreonylserylalanylprolylalanyltitinmethionylglutaminyllarginyltyrosylglutamylserylleucylphenylala nylalanyllisoleucylcysteinylprolylprolylaspartylalanylaspartylaspartylleucylleucylarginylglutaminylglutamine ylisoleucylalanylseryltyrosylglycylarginylglycyltyrosylthreonyltyrosylleucylleucylserylarginylalanylglycyl valylthreonylglycylalanylglutamylasparaginylarginylalanylalanylleucylprolylleucylasparaginylhistidylleu lglycylalanylglycylalanylglycylalanylglycylserylglycylserylalanyllyllysylisoleucylisoleucylglutam ylglutaminylhistidylparaginylisoleucylglutamylprolylglutamylmethionylleucylalanylleucyllys ylvalylphenylalanylvalylglutaminylprolylmethionyllysylalanylalanylthreonylarginylacetylseryltyrosylseryl isoleucylthreonylserylprolylserylglutaminylphenylalanylvalylphenylalanylleucylserylvalyltryptophyl alanylaspartylprolylisoleucylglutamylleucylleucylasparaginylvalylcysteinylthreonylserylleucylglycy lasparaginylglutaminylphenylalanylglutaminylthreonylglutaminylglutaminylphenylalanylthreonylthreon ylglutaminylvalylglutaminylphenylanyllserylglutaminylvalyltryptophyllysylprolylphenylalanyl prolylglutaminylserylthreonylvalylarginylphenylalanylprolylglycylaspartylvalyltyrosyllysylvalyltyrosylargi nyltyrosylasparaginylalanylvalylleucylaspartylprolylleucylisoleucylthreonylalanylleucylglycylthreo nylphenylalanylaspartylthreonylarginylasparaginylarginylasparaginylarginylisoleucylisoleucylglutamylvalylglutamylaspar aginylglutaminylglutaminylserylprolylthreonylthreonylalanylglutamylthreonylleucylaspartylalanylthreon ylarginylarginylvalylaspartylaspartylalanylthreonylvalanyloucylarginylserylalanylasparaginylisol eucylasparaginylleucylvalyllasparaginylglutamylleucylvalylarginylglycylthreonylglycylleucyltyrosylasparaginylglutamylparaginylthreonylphenylalanylglutamylserylmetionylserylglycylleucylvalyltryptophy lthreonylserylalanylprolylalanyltitinmethionylglutaminylarginyltyrosylglutamylserylleucylphenylalanylal anylmethionylthreonylglutaminylarginyltyrosylglutamylserylleucylphenylalanylglutaminyll eucyllysylglutamylarginyllysylglutamylglycylalanylphenylalanylvalylprolylphenylalanylvalylthreonylleuc ylglycylaspartylprolylglycylisoleucylglutamylglutaminylserylleucyllysylisoleucylaspartylthreonylleucylis oleucylglutamylalanylglycylalanylpartylpartylleucylglutamylleucylglycylisoleucylprolylphenylalanylse rylaspartylprolylleucylalanylaspartylglycylprolylthreonylisoleucylglutaminylasparaginylalanylthreonylle ucylarginylalanylphenylalanylglycylvalanylthreonylprolylalanylglutaminylcysteinylphenylalanylates lglutamylometionylleucylalanylleucylisoleucylarginylglutaminyllysylhistidylprolylthreonylisoleucylprolyl soleucylglycylleucylmethionyltyrosylalanylasparaginylleucylvalylphenylalanylasparaginyllysylgly cylisoleucylaspartylglutamylphenylalanyltyrosylalanylglutaminylcysteinylglutamyllysylvalylglycylvalyla spartylserylvalylleucylvalylalanylaspartylvalylprolylvalylglutaminylglutamylserylalanylprolylphenylalany larginylglutaminyllalanylalanylleucylarginylhistidylasparaginylvalanylprolylprolylprolylprolylphenylalanylprolylprolylprolylprolylprolylprolylprolylprolylprolylprolylprolylprolylprolylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylprolylprolylphenylalany larginylglutamylprolylprolylprolylphenylalanylprolylprolylprolylalanylpartylparty anylseryltyrosylglycylarginylglycyltyrosylthreonyltyrosylleucylserylarginylalanylglycylvalylthreony lglycylalanylglutamylasparaginylarginylalanylalanylleucylprolyleucylasparaginylhistidylleucylvalylalan yllysylleucylglutamyltyrosylasparaginylalanylalanylprolylglutaminylglycylphenylalanylgl ycylisoleucylserylalanylprolylaspartylglutaminylvalyllysylalanylisoleucylaspartylalanylglycylalanylglylserylglylserylalanylisoleucylserylalanylalanylalanylalanylvalyllysylisoleucylisoleucylisoleucylglutaminylglutaminylglutaminyl histidylparaginylparaginyloucylglutamylprolylglutamylmethionylleucylalanylalanylleucyllysylvalylphen ylvalanylglutaminylprolylmethionyllysylalanylthreonylarginylacetylseryltyrosylserylisoleucylth reonylserylprolylserylglutaminaylphenylalanylvalylphenylalanylleucylserylvalyltryptophylalanylaspa rtylprolylprolylsoleucylglutamylleucylleucylasparaginylvalylcysteinylthreonylserylleucylglylasparaginyl ylglutaminylphenylalanylglutaminylthreonylglutaminylglutaminylglutaminylthreonylthreonylglutaminylglutaminylglutaminylphenyllserylglutaminylvalyltryptophyllysylprolylphenylalanylprolylglutaminyltryptophyllysylprolyl minylserylthreonylvalylarginylphenylalanylprolylglylaspartylvalyltyrosyllysylvalyltyrosylarginyltyrosyl asparaginyllalanylvalylleucylaspartylprolylleucylisoleucylthreonylalanylleucylglycylthreonylphenyl alanylaspartylthreonylarginylasparaginyllarginylisoleucylisoleucylglutamylvalylglutamylparaginylglut aminylglutaminylserylprolylthreonylthreonylalanylglutamylthreonylleucylaspartylalanylthreonylarginyla rginylvalylaspartylalanylthreonylvalanyloucylarginylserylalanylparaginylisoleucylaspa raginylleucylvalylasparaginylglutamylleucylvalylarginylglycylthreonylglycylleucyltyrosylasparaginylglut amylparaginylthreonylphenylalanylglutamylserylmethionylserylglycylleucylvalyltryptophylthreonyls erylalanylprolylalanyltitinmethionylglutaminylarginyltyrosylglutamylserylleucylphenylalanyllisoleu cylcysteinylprolylaspartalanylpartylaspartylleucylucylarginylglutaminylisoleucylalan ylseryltyrosylglycylarginylglycyltyrosylthreonyltyrosylleucylleucylserylarginyllalanylglycylthreonyl ycylalanylglutamylasparaginyllarginylalanylleucylprolylleucylasparaginylhistidylleucylvalylalanyll anylglycycylalanyllisoleucylserylglycylserylalanyllisoleucylvalyllysylisoleucylisoleucylglutaminylhi stidylasparaginylisoleucylglutamylprolylglutamyllysylmethionylleucylalanylleucyllysylvalylphenyl alanylwalilglutaminaylprolometionyllysylalanylalanylthreonylarginylacetylseryltyrosylserylisoleucylthre onylserylprolylserylglutaminaylfenylalanylwalanylfenylalanylleucylserylvalyltryptophylalanylaspart ylprolylisoleucylglutamylleucylasparaginylvalylcysteinylthreonylserylleucylglylasparaginyl glutamina-alfaniana-glutamina-retreonylglutamina-glutaminav alylglutamina-glutamina-alfaniana-lserylglutamina-valyltryptofylyllprolylphenylprolylglutaminav alylglutaminav alylphenylalanylserylglutamina-valyltryptofyllprolylprolyl nylserylthreonylvalylarginylphenylalanylprolylglylaspartylvalyltyrosyllysylvalyltyrosylarginyltyrosyl paraginylalanylvalanylleucylaspartylprolylleucylisoleucylthreonylalanylleucylglycylthreonylphenylal anlaspartylthreonylarginylasparaginylarginylisoleucylisoleucylglutamylvalylglutamylasparaginylglutaminylglutamylminylglutaminylglutamylprolylthreonylthreonylalanylglutamylthreonylleucylaspartylalanyl ginylvalylaspartylthreonylvalanyllisoleucylarginylserylalanylasparaginylisoleucylaspar aginylleucylvalylasparaginylglutamylleucylvalylarginylglycylthreonylglycylleucyltyrosylasparaginylgluta minylasparaginylthreonylphenylalanylglutamylserylmetionylserylglycylleucylvalyltryptophylthreonylse lseryltyrosylglycylarginylglycyltyrosylthreonyltyrosylleucylserylarginylalanylglycylthreonylgly cylalanylglutamylasparaginyllarginyllalanylleucylprolylleucylasparaginylhistidylleucylvalylalanylly sylleucyllysylglutamyltyrosylasparaginylalanylalanylprolylleucylglutaminylglycylphenylalanylglycy lisoleucylserylalanylprolylaspartylglutaminylvalyllysylalanylalanylalanylisoleucylaspartylglycylalanylala nylglycylalanylisoleucylserylglylserylalanylisoleucylvalyllysylisoleucylisoleucylglutamylglutaminylhist idylasparaginylisoleucylglutamylprolylglutamyllysylmethionylleucylalanylalanylleucyllysylvalylphenylal anylvalylglutaminylprolylmethionyllysylalanylthreonylarginylacetylseryltyrosylserylisoleucylthreo nylserylprolylserylglutaminylphenylalanylvalylphenylalanylleucylserylvalyltryptophylalanylpartyl prolylisoleucylglutamylleucylasparaginylvalylcysteinylthreonylserylleucylglylasparaginylgl utaminylphenylalanylglutaminylthreonylglutaminylglutaminylglutaminyllarginylthreonylglutaminylval ylglutaminylglutaminylphenylalanylserylglutaminylvalyltryptophyllysylprolylphenylalanylprolylglutamines lserylthreonylvalylarginylphenylalanylprolylglycylaspartylvalyltyrosyllysylvalyltyrosylarginyltyrosylpar aginylalanylvalylleucylaspartylprolylleucylisoleucylthreonylalanylleucylglycylthreonylphenylalanyl laspartylthreonylarginylasparaginylarginylisoleucylisoleucylglutamylvalylglutamylasparaginylglutaminy lglutaminylglutaminy lglutaminylprolylthreonylprolylthreonylprolylthreonylalanylglutamylthreonylpartylthreonylarginylarginylarginylv allylaspartylalanylthreonylvalanylvalanylvalanylalanylalanylsparaginylsparaginylsparaginylsparaginylsparaginyl leucylvalylasparaginylglutamylleucylvalylarginylglycylthreonylglycylleucyltyrosylasparaginylglutaminyl asparaginylthreonylphenylalanylglutamylserylmethionylserylglycylleucylvalyltryptophylthreonylserylala nylprolylalanyltitinmethionylglutaminyltyrosylglutamylserylleucylphenylalanyllisoleucylcyst einylprolylprolylaspartylalanylaspartylaspartylleucylleucylarginylglutaminylisoleucylalanylserylt yrosylglycylarginylglycyltyrosylthreonyltyrosylleucylleucylserylarginylalanylglycylthreonylglycylala nylglutamylasparaginylarginylalanylalanylalanylleucylprolylleucylasparaginylhistidylleucylvalanyalanyllysylleu cylisylglutamyltyrozylasparaginylalanylalanylprolylleucylglutaminylglycylphenylalanylglycylisole ucylserylalanylprolylaspartylglutaminylvalyllysylalanylalanylisoleucylaspartylalanylglycylalanylgl ycylalanylisoleucylserylglylserylalanylisoleucylvalyllysylisoleucylisoleucylglutamylglutaminylhistidyla sparaginylisoleucylglutamylprolylglutamyllysylmethionylleucylalanyllalanylleucyllysylvalylphenylalanylv alylglutaminylprolylmethionyllysylalanylthreonylarginylacetylseryltyrosylserylisoleucylthreonylser ylprolylser ylprolylserylglutaminylphenylalanylvalylphenylalanylleucylserylvalyltryptophylalanylaspartylprolyls soleucylglutamylleucylasparaginylvalylcysteinylthreonylserylleucylglylasparaginylglutami nylphenylalanylglutaminylthreonylglutaminylglutaminylglutaminylarginylthreonylglutaminylvalylglut aminyloglutaminylfenyloalanylserylglutaminylwalyltryptylprolylfenyloalanylprolylglutaminyltreonylwalinylarginylfenyloalanylprolylglycylaspartylwalinyltyrozylwalinylarginyltyrosylparagina ylalanylvalylleucylaspartylprolylleucylisoleucylthreonylalanylleucylglycylthreonylphenylalanylasp artylthreonylarginylasparaginylarginylisoleucylisoleucylglutamylvalylglutamylasparaginylglutaminylglutaminylglutaminyl aminylserylprolylthreonylthreonylalanylglutamylthreonylleucylaspartylalanylthreonylarginylarginylvalanyl aspartylaspartylalanylthreonylvalanyloucylarginylserylalanylparaginylleucylasparaginylleucylvalanylparaginylglutamylleucylarginylglycylthreonylglycylthreonylglycyltyrosyllasparaginylglutaminylasp araginylotreonylphenylalanylglutamylserylmethionylserylglycylleucylvalyltryptophylthreonylserylalanyl prolylaltitinmethionylglutaminylarginyltyrosylglutamylserylleucylphenylalanylmethionylthreon ylthreonylglutaminylarginyltyrosylglutamylserylleucylphenylalanylglutaminylleucyllysylglutamylar ginylglutamylglycylalanylphenylalanylvalylprolylphenylalanylvalylthreonylleucylglylaspartylprolyl glycylisoleucylglutamylglutaminylserylleucyllysylisoleucylaspartylthreonylleucylisoleucylglutamylalanyl glicylalanylpartylalanylleucylglutamylglycylisoleucylprolphenylalanylserylaspartylprolleucy lalanylpartylglycylprolylthreonylisoleucylglutaminylasparaginylalanylthreonylleucylarginylalanylphen ylalanylglycylvalanylthreonylprolylalanylglutaminylcysteinylphenylalanylglutamylmethionylleu cylalanylleucylisoleucylarginylglutaminyllysylhistidylprolylthreonylisoleucylprolylisoleucylglycylleucylleucylmethionyltyrosylalanylasparaginylleucylvalylphenylalanylasparaginyllysylglycylisoleucylaspartylgl utamylphenylalanyltyrosylalanylglutaminylcysteinylglutamyllysylvalylglycylvalylaspartylserylvalylleucyl valylalanylpartylvalylprolylvalylglutaminylglutamylserylalanylprolylphenylalanyllarginylglutaminylglutamylalanyl asparaginyllarginyllalanylleucylprolylleucylasparaginylhistidylleucylvalanyllysylleucyllysylglut mityrozylasparaginylalanylalanylprolylprolylleucylglutaminylglycylphenylalanylglycylisoleucylserylala nylprolylaspartylglutaminylvalyllysylalanylalanyllisoleucylaspartylglycylalanylalanylglycylalanylglycylalanylglycylalanyl oleucylserylglylserylalanylisoleucylvalyllysylisoleucylisoleucylglutamylglutaminylhistidylparaginyli soleucylglutamylprolylglutamyllysylmethionylleucylalanylleucyllysylvalylphenylvalanylglutamyl nylprolylmethionyllysylalanylthreonylarginylacetylseryltyrosylserylisoleucylthreonylserylprolylser ylglutaminylofenyloalanylvalanylleucylserylvalyltryptophylalanylaspartylprolisoleucylgl utamylleucylleucylasparaginylvalylcysteinylthreonylserylleucylglycylasparaginylglutaminylofenyl alanylglutaminylthreonylglutaminylglu taminylphenylalanylserylglutaminylvalyltryptophyllysylprolylphenylalanylprolylglutaminylglutaminylthreonylv alylarginylphenylalanylprolylglycylpartylvalyltyrosylvalyltyrosylarginyltyrosylparaginylalanylva lylleucylaspartylprolylleucylisoleucylthreonylalanylleucylglycylthreonylphenylalanylaspartylthreo nylarginylasparaginylarginylisoleucylisoleucylglutamylvalylglutamylasparaginylglutaminylglutaminylse rylprolylthreonylthreonylalanylglutamylthreonylleucylaspartylalanylthreonylarginylarginylvalylaspartylalanylthreonylvalanyllisoleucylarginylserylalanylasparaginylleucylvalyla sparaginylglutamylleucylvalylarginylglycylthreonylglycylleucyltyrosylasparaginylglutaminylasparaginylt hreonylphenylalanylglutamylserylmetionylserylglycylleucylvalyltryptophylthreonylthreonylserylalanylprolyl nyltitinmethionylglutaminylarginyltyrosylglutamylserylleucylphenylalanylalanylisoleucysteinylprolylp rolylaspartylalanylaspartylaspartylleucylleucyllarginylglutaminylisoleucylalanylseryltyrosylglycy larginylglycyltyrosylthreonyltyrosylleucylleucylserylarginyllalanylglycylvalylthreonylglycylalanylglutamyl asparaginyllarganylalanylleucylprolyleucylasparaginylhistidylleucylvalanyllysylleucyllysylgluta myltyrosylasparaginyllalanylprolylleucylglutaminylglycylphenylalanylglycylisoleucylserylala soleucylglutamylprolylglutamyllysylmethionylleucylalanylleucyllysylvalylphenylvalanylglutami nylprolylmethionyllysylalanylthreonylarginylacetylseryltyrosylserylisoleucylthreonylserylprolylser ylglutaminylphenylalanylvalylphenylalanylleucylserylvalyltryptophylalanylaspartylprolylisoleucylgl utamylleucylleucylasparaginylvalylcysteinylthreonylserylleucylglylasparaginylglutaminayl alanylglutaminylthreonylglutaminylglutaminylglutaminylglutaminylglutaminylglu taminylphenylalanylserylglutaminylvalyltryptophyllysylprolylphenylalanylprolylglutaminylserylthreonylv alylarginylphenylalanylprolylglycylaspartylvalyltyrosyllysylvalyltyrosyltyrosylarginyltyrosylasparaginyllalanylva lylleucylaspartylprolylleucylisoleucylthreonylalanylleucylglycylthreonylphenylalanylaspartylthreo nylarginylasparaginylarginylisoleucylisoleucylglutamylvalylglutamylasparaginylglutaminylglutaminylse rylprolylthreonylthreonylthreonylalanylglutamylthreonylleucylaspartylalanylthreonylarginylarginylvalylaspartyla spartylalanylthreonylvalanylalanylsoleucylarginylserylalanylasparaginylleucylasparaginylleucylvalyla sparaginylglutamylleucylvalylarginylglycylthreonylglycylleucyltyrosylasparaginylglutaminylasparaginylt hreonylphenylalanylglutamylserylmethionylserylglycylleucylvalyltryptophylthreonylserylalanylprolyl nyltitinmethionylglutaminylarginyltyrosylglutamylserylleucylphenylalanylloucylcysteinylprolylp rolylaspartylalanylaspartypartyleucylleucylarginylglutaminylisoleucylalanylseryltyrosylglycy larginylglycyltyrosylthreonyltyrosylleucylleucylserylarginyllalanylglycylvalylthreonylglycylalanylglutamyl asparaginyllarginyllalanylleucylprolylleucylasparaginylhistidylleucylvalanyllysylleucyllysylgluta mityrozylasparaginylalanylalanylprolylprolylleucylglutaminylglycylphenylalanylglycylisoleucylserylala nylprolylaspartylglutaminylvalyllysylalanylalanyllisoleucylaspartylglycylalanylglycylalanylglycylalanyl oleucylserylglylserylalanylisoleucylvalyllysylisoleucylisoleucylglutamylglutaminylhistidylparaginyli soleucylglutamylprolylglutamyllysylmethionylleucylalanylleucyllysylvalylphenylvalanylglutami nylprolylmethionyllysylalanylthreonylarginylacetylseryltyrosylserylisoleucylthreonylserylprolylser ylglutaminylphenylalanylvalylphenylalanylleucylserylvalyltryptophylalanylaspartylprolylisoleucylgl utamylleucylleucylasparaginylvalylcysteinylthreonylserylleucylglylasparaginylglutaminayl alanylglutaminylthreonylglutaminylglutaminylglutaminylglutaminylglutaminylglu taminylphenylalanylserylglutaminylvalyltryptophyllysylprolylphenylalanylprolylglutaminylserylthreonylv alylarginylphenylalanylprolylglycylaspartylvalyltyrosyllysylvalyltyrosyltyrosylarginyltyrosylasparaginyllalanylva lylleucylaspartylprolylleucylisoleucylthreonylalanylleucylglycylthreonylphenylalanylaspartylthreo nylarginylasparaginylarginylisoleucylisoleucylglutamylvalylglutamylasparaginylglutaminylglutaminylse rylprolylthreonylthreonylthreonylalanylglutamylthreonylleucylaspartylalanylthreonylarginylarginylvalylaspartyla spartylalanylthreonylvalanylalanylsoleucylarginylserylalanylasparaginylleucylasparaginylleucylvalyla sparaginylglutamylleucylvalylarginylglycylthreonylglycylleucyltyrosylasparaginylglutaminylasparaginyllt hreonylphenylalanylglutamylserylmethionylserylglycylleucylvalyltryptophylthreonylserylalanylprolyl nyltitinmethionylglutaminylarginyltyrosylglutamylserylleucylphenylalanylloucylcysteinylprolylp larginylglycyltyrosylthreonyltyrosylleucylleucylserylarginyllalanylglycylvalylthreonylglycylalanylglutamyl asparaginyllarginyllalanylleucylprolylleucylasparaginylhistidylleucylvalanyllysylleucyllysylgluta mityrozylasparaginylalanylalanylprolylprolylleucylglutaminylglycylphenylalanylglycylisoleucylserylala nylprolylaspartylglutaminylvalyllysylalanylalanyllisoleucylaspartylglycylalanylglycylalanylglycylalanyl oleucylserylglylserylalanyllysoleucylvalyllysylisoleucylisoleucylglutamylglutamylglutaminylhistidyllasparaginyli soleucylglutamylprolylglutamyllysylmethionylleucyllalanylleucyllysylvalylphenylalanylvalanylglutami nylprolylmethionyllysylalanylthreonylarginylacetylseryltyrosylserylisoleucylthreonylserylprolylser ylglutaminylphenylalanylalanylphenylalanylleucylserylvalyltryptophylalanylaspartylprolylisoleucylgl utamylleucylleucylasparaginylvalylcysteinylthreonylserylleucylglylasparaginylglutaminayl alanylglutaminylthreonylglutaminylglutaminylglutaminylglutaminylglutaminylglu taminylphenylalanylserylglutaminylvalyltryptophyllysylprolylphenylalanylprolylglutaminylvalyltryptophyllysylprolylphenylalanylprolylglutaminylserylthreonylv alylarginylphenylalanylprolylglylaspartylvalyltyrosyllysylvalyltyrosylarginyltyrosylparaginyllalanylva lylleucylaspartylprolylleucylisoleucylthreonylalanylleucylleucylleucylthreonylpartylthreo nylarginylasparaginylarginylisoleucylisoleucylglutamylvalylglutamylasparaginylglutaminylglutaminylse rylprolylthreonylalanylglutamylthreonylleucylaspartylthreonylarginylarginylvalylaspartylthreonylvalylaspartylthreonylvalylaspartylthreonylvalylaspartylthreonylvalylalanylthreonylvalylaspartylthreonylvalylaspartylthreonylvalylaspartylthreonyl sparaginylglutamylleucylvalylarginylglycylthreonylglycylleucyltyrosylasparaginylglutaminylasparaginyllt hreonylphenylalanylglutamylserylmetionylserylglycylleucylvalyltryptophylthreonylthreonylserylalanylprolyl nyltitinmethionylglutaminylarginyltyrosylglutamylserylleucylphenylalanylalanylmethionylthreon ylglutaminylarginyltyrosylglutamylserylleucylphenylalanylglutaminylleucyllysylglutamylarginyllys ylglutamylglycylalanylphenylalanylprolylphenylvalylthreonylleucylglycylaspartylprolylglycylis oleucylglutamylglutaminylserylleucyllysyleucylaspartylthreonylleucylisoleucylglutamylalanylglycylalanylpartylpartylleucylglutamylglylisoleucylprolylphenylalanylpartylpartylprolylleucylalanyl spartylglycylprolylthreonyllisoleucylglutaminylasparaginylalanylthreonylleucylarginylalanylphenylalanyl alanylglycylthreonylprolylalanylglutaminylcysteinylphenylalanylglutamylmethionylleucylalan ylleucylisoleucylarginylglutaminyllysylhistidylprolylthreonylisoleucylprolylisoleucylglycylleucylmet hionyltyrosylalanylparaginylleucylvalylphenylalanylparaginyllysylglycylisoleucylparaginylglutamylparaginylglutamylp henylalanyltyrosylanylglutaminylcysteinylglutamyllysylpartylserylvalylleucylvalylvalylvalanylpartylprolylpartylglutaminylglutamylserylalanylprolylphenylalanylphenylalanylparaginylvalanylprolylisoleucylphenylalanylphenylalanyllisoleucylcysteinylprolylprolylaspa ycyltyrosylthreonyltyrosylleucylleucylserylarginylalanylglycylvalylthreonylglycylalanylglutamylasparagi nylarginylalanylalanylleucylprolylleucylasparaginylhistidylleucylvalanyllysylleucyllysylglutamylasparaginylhistidylleucyllysylglutamyltyros rylglycylserylalanylvalyllysylisoleucylisoleucylglutamylglutaminylhistidylparaginylisoleucylgl utamylprolylglutamyllysylmethionylleucylalanylalanylvalylphenylvalylglutaminylprolylm ethionyllysylalanylalanylalanylthreonylarginylacetylseryltyrosylserylisoleucylthreonylserylprolylserylglutaminylglutamine ylphenylalanylvalylphenylalanylleucylserylvalyltryptophylalanylaspartylprolylisoleucylglutamylleuc ylleucylasparaginylvalylcysteinylthreonylserylleucylglylasparaginylglutaminylphenylalanylglutaminylphenylalanylglutaminylphenylalanylgluta minylthreonylglutaminylglutaminyllalanylgarinylthreonylthreonylglutaminylvalylglutaminylphe nylalanylserylglutaminylvalyltryptophyllysylprolylphenylalanylprolylglutaminylphenylalanylprolylglutaminylglutaminylphenylalanyl henylalanylprolylglylaspartylvalyltyrosyllysylvalyltyrosylarginyltyrosylparaginylalanylvalylleucylasp artylprolyucylisoleucylthreonylalanylleucylglycylthreonylphenylalanylaspartylthreonylarginylasparaginylarginylisoleucylisoleucylutamylvalylglutamylasparaginylglutaminylglutaminylglutaminylglutaminyllserylprolylthre onyltreonylalanylglutamylthreonylleucylaspartylalanylthreonylarginylarginylvalylaspartylalanylthreonylvalanylanyloucylarginylalanylparaginylisoleucylasparaginylleucylvalylasparaginylgl utamylleucylvalylarginylglycylthreonylglycylleucyltyrosylasparaginylglutaminylasparaginylthreonylphe nylalanylglutamylserylmethionylserylglycylleucylvalyltryptophylthreonylserylalanylprolylalanyltitinmethi onylglutaminyltyrosylglutamylserylleucylphenylalanylalanylroleucysteinylprolylprolylaspartyl alanylaspartylaspartylleucylarginylglutaminylisoleucylalanylseryltyrosylglycylarginylglycy ltyrosylthreonyltyrosylleucylserylarginylalanylglycylvalylthreonylglycylalanylglutamylasparaginyl arginylalanylalanylleucylprolylleucylasparaginylhistidylleucylvalanylalanyllysylglutamyltyrosylasparaginylhistidylleucyllysyl sparaginylalanylalanylprolylleucylglutaminylglycylphenylalanylglycylisoleucylserylalanylprolylasp artylglutaminylvalyllysylalanylalanyllysoleucylaspartylalanylglycylalanylglycylalanyllysoleucylserylg lycylserylalanyllysoleucylvalyllysoleucylglutaminylhistaminylhistaminylhistidyllasparaginyllisoleucylgluta mylprolylglutamyllysylmethionylleucylanylleucyllysylvalylphenylalanylvalylglutaminylprolylmeth ionyllysylalanylthreonylarginylacetylseryltyrosylserylisoleucylthreonylserylprolylserylglutaminylp henylalanylvalylphenylalanylleucylserylserylvalyltryptophylalanylaspartylprolylisoleucylglutamylleucyll eucylasparaginylvalylcysteinylthreonylserylserylleucylglutaminylphenylalanylglutaminylphenylalanylglutaminylphenylalanylglutaminylphenylalanylglutaminylphenylalanyl nylthreonylglutaminylglutaminyllanylarylthreonylthreonylglutaminylglutaminylpheny lalanylserylglutaminylvalyltryptophyllysylprolylphenylalanylprolylglutaminylglutaminylphenylphenylserylthreonylvalylarginylphenylphenylserylthreonyl nylalanylprolylglylaspartylvalyltyrosyllysylvalyltyrosylarginyltyrosylparaginyllalanylvalylleucylaspar tylprolyucylisoleucylthreonylalanylleucylglycylthreonylphenylalanylaspartylthreonylarginylasparaginylarginylisoleucylisoleucylisoleucylglutamylvalylglutamylparaginylglutaminylglutaminylglutaminylglutaminyllserylprolylthreon ylthreonylalanylglutamylthreonylleucylaspartylalanylthreonylarginylvalylaspartylpartylpartylalanylthreonylvalanylalanyloucylarginylalanylasparaginylisoleucylasparaginylleucylvalylasparaginylglutamylglutamyl mylleucylvalylarginylglycylthreonylglycylleucyltyrosylasparaginylglutaminylasparaginylthreonylphenyla lanylglutamylserylmethionylserylglycylleucylvalyltryptophylthreonylserylalanylprolylalanylthitinmethionyl glutaminylarginyltyrozylglutamylserylleucylphenylalanylalanyloucylcysteinylprolylprolylaspartylalan syltreonyltyrozylleucylleucylserylarginylalanylglycylvalylthreonylglycylalanylglutamylasparaginylargin ylalanylalanylleucylasparaginylhistidylleucylvalanylglutamyltyrosylasparaginylhistidylleucyllysylglutamyltyrosylasparaginyl aginylalanylalanylprolylleucylglutaminylglycylphenylalanylglycylisoleucylserylalanylprolylaspartyl glutaminylvalyllysylalanylalanyllisoleucylaspartylalanylglycylalanylalanylglycylalanyllisoleucylserylglylalanyllisoleucylvalyllysylisoleucylisoleucylglutamylglutaminylhistidyllasparaginyllisoleucylglutamyl prolylglutamyllysylmethionylleucylalanylleucyllysylvalylphenylvalylglutaminylprolylmethion yllysylalanylalanylthreonylarginylacetylseryltyrosylserylisoleucylthreonylserylprolylserylglutaminylphen ylalanylvalylphenylalanylleucylserylvalyltryptophylalanylaspartylprolylisoleucylglutamylleucylleuc ylasparaginylvalylcysteinylthreonylserylleucylglutaminylphenylalanylglutaminyl hreonylglutaminylglutaminyllalanylarginylthreonylglutaminylvalylglutaminylglutaminylphenylala nylserylglutaminylvalyltryptophyllysylprolylphenylalanylprolylglutaminylalanylprolylglycylaspartylvaltyrosyllysylvaltyrosyltyrosylparaginylalanylvalanylleucylaspartyl prolylleucylisoleucylthreonylalanylleucylglycylthreonylphenylalanylaspartylthreonylarginylaspara ginylarginylisoleucylisoleucylglutamylvalylglutamylparaginylglutaminylglutaminylglutaminylprolylthreonylt hreonylalanylglutamylthreonylleucylaspartylalanylthreonylarginylarginylvalylaspartylalanylthre onylvalanylvalanylsoleucylarginylsparaginylisoleucylasparaginylleucylvalylasparaginylglutam ylleucylvalylarginylglycylthreonylglycylleucyltyrosylparaginylglutaminylparaginylthreonylphenylala nylglutamylserylmetionylserylglycylleucylvalyltryptophylthreonylserylalanylprolylalanyltitinmethionylgl utaminylarginyltyrosylglutamylserylleucylphenylalanylalanylisoleucylcysteinylprolylprolylaspartylalanyl ylthreonyltyrosylleucylserylarginylalanylglycylvalylthreonylglycylalanylglutamylasparaginylarginylalanyl lalanylalanylprolylleucylasparaginylhistidylleucylvalanylglutamyltyrosylaspara ginylalanylprolylprolylleucylglutaminylglycylphenylalanylglycylisoleucylserylalanylprolylaspartylg lutaminylvalyllysylalanyllysylalanyloucylaspartylalanylglycylalanylglycylalanyllisoleucylserylglyllserylalanyllisoleucyllysylisoleucylisoleucylglutamylglutaminylhistidyllasparaginyllisoleucylglutamylpr olylglutamyllysylmethionylleucylalanylleucyllysylvalylphenylalanylvalylglutaminylprolylmethionyl ysylalanylthreonylarginylacetylseryltyrosylserylisoleucylthreonylserylprolylserylglutaminylphenyl alanylofenyloalanylleucylserylvalyltryptophylalanylaspartylprolisoleucylglutamylleucyl asparaginylvalylcysteinylthreonylserylserylleucylglycylasparaginylglutaminylphenylalanylglutaminylthr eonylglutaminylglutaminylalanylarginylthreonylglutaminylvalylglutaminylglutaminylphenylalan ylserylglutaminylvalyltryptophyllysylprolylphenylalanylprolylglutaminylserylthreonylvalylarginylphenylalanylprolylglycylaspartylvalyltyrosyltyrosyltyrosyltyrosylparaginylalanylvalylleucylaspartylpr eonylalanylglutamylthreonylleucylaspartylalanylthreonylarginylvalylaspartylalanylthreon ylvalanylalanyloucylarginylserylalanylasparaginylisoleucylasparaginylleucylasparaginylleucylvalvalylasparaginylglutamyl eucylvalylarginylglycylthreonylglycyltyrosylasparaginylglutaminylasparaginylthreonylphenylalanyl ylglutamylserylmethionylserylglycylleucylvalyltryptophylthreonylserylalanylprolylalanylmethionylglu taminylarginyltyrozylglutamylserylleucylphenylalanylmethionylthreonylglutaminylarginylt yrosylglutamylserylleucylphenylalanylalanylglutaminylleucyllysylglutamylarginyllysylglutamylglycyl nylphenylalanylvalylprolylphenylalanylvalylthreonylleucylglycylaspartylprolylglylisoleucylglutamylglu taminylserylleucyllysylisoleucylaspartylthreonylleucylisoleucylglutamylalanylglycylalanylpartyl eucylglutamylleucylglylisoleucylprolylphenylalanylphenylalanyllserylaspartylprolylleucylpartylglycylprolylt hreonylisoleucylglutaminylasparaginylalanylthreonylleucylarginylalanylphenylalanylglycylv alylthreonylprolylalanylglutaminylcysteinylphenylalanylglutamylmethionylleucylalanylleucylisoleucylar ginylglutaminyloglikozylhistidylprolylthreonylisoleucylprolylisoleucylglycylleucylmethionyltyrosylalanyllasparaginylleucylvalylphenylalanyllasparaginyloglikozylglylisoleucylaspartylglutamylphenylalanyltyrosyl alanyloglutaminylocysteinylglutamyllysylvalylglycylvalylaspartylserylvalylleucylvalanylaspartylvalylpro lylvalylglutaminylglutamylserylalanylprolylphenylalanylarginylglutaminyllalanylleucyllarginylhistides lasparaginylvalanylprolylprolylphenylalanylphenylalanylloucylcylcysteinylprolylprolylpartylpartylaspartylpartylas partylaspartylleucylarginylglutaminylisoleucylalanylseryltyrosylglycylarginylglycyltyrosylthreonylt yrosylleucylleucylserylarginylalanylglycylvalylthreonylglycylalanylglutamylasparaginylarginylalanyl ylleucylprolylleucylasparaginylhistidylleucylvalanyllysylleucyllysylglutamyltyrosylasparaginylalanyl alanylprolylprolylleucylglutaminylglycylphenylalanylglycylisoleucylserylalanylprolylaspartylglutaminylv alyllysylalanylalanyllisoleucylaspartylalanylglycylalanylglylserylglylserylalanyli soleucylvalyllysylisoleucylisoleucylglutamylglutaminylhistidyllasparaginyllisoleucylglutamylprolylglutam yllysylmethionylleucylalanylleucyllysylvalylphenylalanylvalylglutaminylprolylmethionyllysylalanyl alanylthreonylarginylacetylseryltyrosylserylisoleucylthreonylserylprolylserylglutaminylphenylalanylvaly lphenylalanylleucylserylvalyltryptophylalanylaspartylprolylisoleucylglutamylleucylasparagin ylvalylcysteinylthreonylserylleucylglylasparaginylglutaminylphenylalanylglutaminylthreonylglutaminylthreonylglutaminylthreonylglutaminylthreonylglutaminylthreonyl minylglutaminylalanylarginylthreonylglutaminylvalylglutaminylphenylalanylserygluta minylvalyltryptophyllysylprolylphenylalanylprolylglutaminylthreonylthreonylvalanylphenylalanylprolylgl ycylaspartylvalyltyrosyllysylvalyltyrosyltyrosyltyrosylparaginylalanylvalanylleucylaspartylprolylleucyliso soleucylarginylserylalanylasparaginylisoleucylasparaginylleucylvalylasparaginylglutamylleucylvalylasparaginylglutamylleucylvalylarg inylglycylthreonylglycylleucyltyrosylasparaginylglutaminylasparaginylthreonylphenylalanylglutamylser ylmethionylserylglycylleucylvalyltryptophylthreonylserylalanylprolylalanyltitinmethionylglutaminylarginy ltyrosylglutamylserylleucylphenylalanylalanyloleucysteinylprolylaspartylalanylaspartypartii ylaspartylleucylarginylglutamyllisoleucylalanylseryltyrosylglycylarginylglycyltyrosylthreonyltyros ylleucylleucylserylarginylalanylglycylvalylthreonylglycylalanylglutamylasparaginylarginylalanylle ucylprolylleucylasparaginylhistidylleucylvalanyllysylleucyllysylglutamylasparaginylalanyl ylprolylprolylleucylglutaminylglycylphenylalanylglycylisoleucylserylalanylprolylaspartylglutaminylvalylly ylmethionylleucylalanylalanylleucyllysylvalylphenylalanylvalylglutaminylprolylmethionyllysylalanylalan ylthreonylarginylacetylseryltyrosylserylisoleucylthreonylserylprolylserylglutaminylphenylalanylvalylphephe. nylalanylleucylserylvalyltryptophylalanylaspartylprolylisoleucylglutamylleucylasparaginylval ylcysteinylthreonylserylleucylglylasparaginylglutaminylphenylalanylglutaminylthreonylglutaminylthreonylglutaminylthreonylglutaminylthreonylglutaminyl ylglutaminylalanylarginylthreonylglutaminylvalylglutaminylphenylalanylserylglutamina ylvalyltryptophyllysylprolylphenylalanylprolylglutamaminylserylthreonylvalylarginylphenylalanylprolylglycy laspartylvalyltyrosyllysylvalyltyrosylarginyltyrosylparaginyllalanylvalylleucylaspartylprolylleucylisoleu leucylarginylserylalanylasparaginylisoleucylasparaginylleucylvalylasparaginylglutamylleucylvalylargin ylglycylthreonylglycyltyrosylasparaginylglutaminylasparaginylthreonylphenylalanylglutamylseryl metionyloserylglycylleucylvalyltryptophylthreonylserylalanylprolylalanyltitinmethionylglutaminylarginylt yrosylglutamylserylleucylphenylalanylalanyloucysteinylprolylprolylaspartylalanylpartyl asparaginyloglucynaglutaminylisoleucylalanylseryltyrosylglycylarginylglycyltyrosylthreonyltyrosyl leucylleucylserylarginylalanylglycylvalylthreonylglycylalanylglutamylasparaginylarginylalanylalanylleuc ylprolylleucylasparaginylhistidylleucylvalanyllysylleucyllysylglutamyltyrosylasparaginylalanylalanyl prolylprolyucylglutaminylglycylphenylalanylglylisoleucylserylalanylprolylaspartylglutaminylvalyllys ylalanylalanylisoleucylaspartylalanylglycylalanylglycylalanylisoleucylserylalanylglyllylerylalanylisoleu cylvalyllysylisoleucylisoleucylglutamylglutaminylhistidylparaginyllisoleucylglutamylprolylglutamyllysylmethionylleucylalanylleucyllysylvalylphenylalanylvalylglutaminylprolylmethionyllysylalanylt hreonylarginylacetylseryltyrosylisoleucylthreonylserylprolylserylglutaminylphenylalanylvalylphenylalanylleucylserylvalyltryptophylalanylaspartylprolylisoleucylglutamylleucylleucylasparaginylvalylc ysteinylthreonylserylleucylglylasparaginylglutaminylphenylalanylglutaminylthreonylglutaminylgl utaminylalanylarginylthreonylglutaminylvalylglutaminylglutaminylglutaminylphenylalanylserylglutaminylv alyltryptophyllysylprolylphenylalanylprolylglutaminylserylthreonylvalylarginylphenylalanylprolylglycylas partylvalyltyrosyllysylvalyltyrosylarginyltyrosylparaginyllalanylvalylleucylaspartylprolylleucylisoleucylt hreonylalanylleucylglycylthreonylphenylalanylaspartylthreonylarginylasparaginyllarginylisoleucyli soleucylglutamylvalylglutamylasparaginylglutaminylglutaminylglutaminylglutamylprolylthreonylthreonylalanylglutam ylthreonylleucylaspartylalanylthreonylarginylarginylvalylaspartylalanylthreonylalanyllisoleu cylarginyllserylalanylparaginyllisoleucylasparaginylleucylvalylparaginylglutamylleucylarginylgl ycylthreonylglycylleucyltyrosylasparaginylglutaminylasparaginylthreonylphenylalanylglutamylserylmet hionylserylglycylleucylvalyltryptophylthreonylserylalanylprolylalanyltitinmethionylglutaminylarginyltyros ylglutamylserylleucylphenylalanylalanylisoleucylcysteinylprolylprolylaspartylalanylaspartylaspartylasp artylleucylleucylarginylglutaminylisoleucylalanylseryltyrosylglycylarginylglycyltyrosylthreonyltyrosylleu Cylleucylserylarginylalanylglycylvalylthreonylglycylalanylglutamylasparaginylarginylalanylalanylalanylleucylp rolylleucylasparaginylhistidylleucylvalylalanylleucyllysylglutamyltyrosylasparaginyllalanylprolyl ylprolylleucylglutaminylglycylphenylalanylglycylisoleucylserylalanylprolylaspartylglutaminylvalyllysylal anylalanylisoleucylaspartylalanylglycylalanylglycylalanylisoleucylserylglylalanylisoleucylv alyllysylisoleucylglutamylglutaminylhistidylparaginyllisoleucylglutamylprolylglutamylmet hionylleucylalanylleucyllysylvalylphenylalanylvalylglutaminylprolylmethionyllysylalanylthre onylarginylacetylseryltyrozyllisoleucylthreonylserylprolylserylglutaminylfenylalanylvalylphenylala nylleucylserylvalyltryptophylalanylaspartylprolylisoleucylglutamylleucylleucylasparaginylvalylcyst einylthreonylserylleucylglylasparaginylglutaminylphenylalanylglutaminylthreonylglutaminylgluta minylalanyllarginylthreonylglutaminylvalylglutaminylphenylalanylglutaminylvalyl tylwaliltyrozylwaliltyrozylarginyltyrozylparaginyllalanylwalilleucylaspartylprolylleucylisoleucylthre onylalanylleucylglycylthreonylphenylalanylaspartylthreonylarginylasparaginyllarginylisoleucylisoleucylisol ylthreonylglycylleucyltyrosylasparaginylglutaminylasparaginylthreonylphenylalanylglutamylserylmethi onylserylglycylleucylvalyltryptophylthreonylserylalanylprolylalanyltitinmethionylglutaminylarginyltyrosyl glutamylserylleucylphenylalanylmethionylthreonylglutaminylarginyltyrosylglutamylseryl eucylphenylalanylglutaminylleucyllysylglutamylarginyllysylglutamylglycylalanylphenylalanylvalyl prolylphenylalanylvalylthreonylleucylglylaspartylprolylglylisoleucylglutamylglutaminylserylleucylly sylisoleucylaspartylthreonylleucylisoleucylglutamylalanylglycylalanylpartylpartylleucylglutamylleucy lglycylisoleucylprolylphenylalanylserylaspartylprolylleucylalanylaspartylglycylprolylthreonylisoleucylglu taminylasparaginylalanylthreonylleucylarginylalanylphenylalanylglycylvalylthreonylprolyl anylglutaminylcysteinylphenylalanylglutamylmetionylleucylalanylleucylisoleucylarginylglutaminyllysyl histydylprolylthreonylisoleucylglycylleucylmethionyltyrosylalanylasparaginylleucylv alylphenylalanylasparaginyllysylglycylisoleucylaspartylglutamylphenylalanyltyrosylalanylglutaminylcys teinylglutamyllysylvalylglycylvalylaspartylserylvalylleucylvalanylpartylvalylprolylvalylglutaminylglutamylserylalanylprolylphenylalanylparaginylvalanylanylparaginylvalanylanylparaginylvalanylanylprolylphenylalanylphenylalanylpartylpartylpartylpartylpartylphenylalanylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylparty ylleucylarginylglutaminylisoleucylalanylseryltyrosylglycylarginylglycyltyrosylthreonyltyrosylleucyl serylarginylalanylglycylvalylthreonylglycylalanylglutamylasparaginylarginylalanylleucylprolylleuc ylasparaginylhistidylleucylvalylalanyllysylleucyllysylglutamyltyrosylasparaginyllalanyl eucylglutaminylglycylphenylalanylglycylisoleucylserylalanylprolylaspartylglutaminylvalanyllysylalanyl ylisoleucylaspartylalanylglycylgalanylglylglylglylglylglylglylglylglylerylglylglylglylglylglylglylglyl soleucylisoleucylglutamylglutaminylhistidylparaginylisoleucylglutamylprolylglutamylmethionylle ucylalanylalanylleucyllysylvalanylphenylvalanylglutaminylprolylmethionyllysylalanylthreonylargi nylacetylseryltyrosylserylisoleucylthreonylserylprolylserylglutaminylphenylalanylvalylphenylalanylleuc ylserylvalyltryptophylalanylaspartylprolylisoleucylglutamylleucylleucylasparaginylvalylcysteinylthr eonylserylleucylglycylasparaginylglutaminylphenylalanylglutaminylthreonylglutaminylglutaminylglutaminylanylanylanylthreonylthreonylglutaminylvalylglutaminylphenylalanylanylanyl hyllysylprolylphenylalanylprolylglutaminylserylthreonylvalylarginylphenylalanylprolylglylaspartyl tyrozyl-walina-tyrozyl-paraginyl-alanyl-walina-oleucylaspartyl-prolyl-uleucylisoleucyl-treonyl-al anyl-uleucylglycyl-threonyl-fenyl-alanyl-pleucyl-teronyl-arginyl-asparaginyl-arginyl-izoleucylisoleucylg lutamylvalylglutamylasparaginylglutaminylglutaminylglutaminylprolylthreonylthreonylthreonylalanylglutamylthreonyll eucylaspartylalanylthreonylarginylvalylaspartypartylalanylthreonylvalanyllisoleucylarginyl serylalanylparaginyllisoleucylasparaginylleucylvalylparaginylglutamylleucylvalylarginylglycylthreo nylglycylleucyltyrosylasparaginylglutaminylasparaginylthreonylphenylalanylglutamylserylmethionylser ylglycylleucylvalyltryptophylthreonylserylalanylprolylalanylmethionylglutaminylarginyltyrosylglutam ylserylleucylphenylalanylalanyllisoleucylcysteinylprolylprolylaspartylalanylaspartylpartylleuc ylleucylarginylglutaminylisoleucylalanylseryltyrosylglycylarginylglycyltyrosylthreonyltyrosylleucyl seryloarginylalanylglycylvalylthreonylglycylalanylglutamylasparaginylarginylalanylleucylprolylleuc ylasparaginylhistidylleucylvalanyllysylleucyllysylglutamyltyrosylasparaginylalanylalanylprolyl eucylglutaminyloglycylphenylalanylglylisoleucylserylalanylprolylaspartylglutaminylvalyllysylalanylalanyl ylisoleucylaspartylglycylalanylglycylalanylglycylalanylisoleucylserylglylserylalanyllisoleucylvalyllysyli soleucylisoleucylglutamylglutaminylhistaminylhistaminylparaginylisoleucylglutamylprolylglutamylglutamylmethionylle ucylalanylalanylleucyllysylvalylphenylalanylvalylglutaminylprolylmethionyllysylalanylthreonylargi nylacetylseryltyrosylserylisoleucylthreonylserylprolylserylglutaminylphenylalanylvalylphenylalanylleuc ylserylserylvalyltryptophylalanylaspartylprolylisoleucylglutamylleucylasparaginylvalylcysteinylthr eonylserylserylleucylglylasparaginylglutaminylphenylalanylglutaminylthreonylglutaminylglutaminyl anylarginylthreonylthreonylglutaminylvalylglutaminylglutaminylphenylalanylserylglutaminylvalyltryptop hyllysylprolylphenylalanylprolylglutaminylserylthreonylvalarylarginylphenylalanylprolylglycylaspartylvalyl tyrozyl-walina-tyrozyl-arginyl-tyrozyl-paraginyl-walina-walina-leucylaspartyl-prolyl-prolyl-lucylisoleucyl-threonylal anylleucylleucylglycylthreonylphenylalanylaspartylthreonylarginylasparaginylarginylisoleucylisoleucylg lutamylvalylglutamylasparaginylglutaminylglutaminylglutaminylserylprolylthreonylthreonylthreonylalanylglutamylthreonyll eucylaspartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartyparty nylglycylleucyltyrosyllasparaginylglutaminylasparaginylthreonylphenylalanylglutamylser ylglycylleucylvalyltryptophylthreonylserylalanylprolylalanylmethionylglutaminylarginyltyrosylglutam ylserylleucylphenylalanylalanylloucylcysteinylprolylaspartylalanylalanylaspartylpartylleuc ylleucylarginylglutaminylisoleucylalanylseryltyrosylglycylarginylglycylarginylglycyltyrosylthreonyltyrosylleucylleucylleucyl serylarginylalanylglycylvalanylthreonylglycylanylglutamylasparaginylarganylalanylalanylalanylalanyllleucylprolylleuc ylasparaginylhistidylleucylvalylalanyllysylleucyllysylglutamylthyrosyllasparaginyllalanylprolyl eucylglutaminyloglycylphenylalanylglylisoleucylserylalanylprolylaspartylglutaminylvalyllysylalanylalanyl ylisoleucylaspartylglycylalanylglycylalanylglycylalanylisoleucylserylglylserylalanyllisoleucylvalyllysyli soleucylisoleucylglutamylglutaminylhistaminylhistaminylparaginylisoleucylglutamylprolylglutamylglutamylmethionylle ucylalanylalanylleucyllysylvalylphenylalanylvalylglutaminylprolylmethionyllysylalanylthreonylargi nylacetylseryltyrosylserylisoleucylthreonylserylprolylserylglutaminylphenylalanylvalylphenylalanylleuc ylserylserylvalyltryptophylalanylaspartylprolylisoleucylglutamylleucylasparaginylvalylcysteinylthr eonylserylserylleucylglylasparaginylglutaminylphenylalanylglutaminylthreonylglutaminylglutaminyl anylarginylthreonylthreonylglutaminylvalylglutaminylglutaminylphenylalanylserylglutaminylvalyltryptop hyllysylprolylphenylalanylprolylglutaminylserylthreonylvalarylarginylphenylalanylprolylglycylaspartylvalyl tyrozyl-walina-tyrozyl-arginyl-tyrozyl-paraginyl-walina-walina-leucylaspartyl-prolyl-prolyl-lucylisoleucyl-threonylal anylleucylleucylglycylthreonylphenylalanylaspartylthreonylarginylasparaginylarginylisoleucylisoleucylg lutamylvalylglutamylasparaginylglutaminylglutaminylglutaminylserylprolylthreonylthreonylthreonylalanylglutamylthreonyll eucylaspartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartyparty nylglycylleucyltyrosyllasparaginylglutaminylasparaginylthreonylphenylalanylglutamylser ylglycylleucylvalyltryptophylthreonylserylalanylprolylalanylmethionylglutaminylarginyltyrosylglutam yllserylleucylphenylalanylalanylloucylcysteinylprolylaspartylalanylaspartylpartylleuc ylleucylarginylglutaminylisoleucylanylseryltyrosylglycylarginylglycyltyrosylthreonyltyrosylleucylleucylleucyl serylarginylalanylglycylvalanylthreonylglycylalanylglutamylasparaginylarganylalanylprolylleuc ylleucylarginylglutaminylisoleucylalanylleucylprolylleuc ylasparaginylhistidylleucylvalylalanyllysylleucyllysylglutamyltyrosylasparaginyllalanyl eucylglutaminylglycylphenylalanylglycylisoleucylserylalanylprolylaspartylglutaminylvalanyllysylalanyl ylisoleucylaspartylalanylglycylalanylglylglylglylglylserylglylserylalanyllisoleucylvalyllysyli soleucylisoleucylglutamylglutaminylhistidyllasparaginyllisoleucylglutamylglutamyllysylmethionylle ucylalanylalanylleucyllysylvalylphenylalanylalanylglutaminylprolylmethionyllysylalanylalanylthreonylargi nylacetylseryltyrosylserylisoleucylthreonylserylprolylserylglutaminylphenylalanylvalylphenylalanylleuc ylserylvalyltryptophylalanylaspartylprolylisoleucylglutamylleucylleucylasparaginylvalylcysteinylthr eonylserylleucylglycylasparaginylglutaminylphenylalanylglutaminylthreonylglutaminylglutaminylglutaminylanylanylanylthreonylthreonylglutaminylvalylglutaminylphenylalanylanylanyl hyllysylprolylphenylalanylprolylglutaminylserylthreonylvalylarginylphenylalanylprolylglylaspartylvalyl tyrosyl tyrosylvalyltyrosylarginyltyrosylparaginyllalanylvalylleucylaspartylprolylleucylisoleucylthreonylal anylleucylleucylglycylthreonylphenylalanylaspartylthreonylarginylasparaginylarginylisoleucylisoleucylg lutamylvalylglutamylasparaginylglutaminylglutaminylglutaminylglutaminylglutaminylglutaminylglutaminylglutaminylthreonylthreonylalanylthreonylarginylarginylvalanylaspartylaspartylthreonylvalanylthreonylthreonylvalanylthreonylvalanyllisoleucylaranylg lutamylvalvalvalvalaginylglutaminylglutaminyl serylalanylparaginyllisoleucylasparaginylleucylvalylparaginylglutamylleucylvalylarginylglycylthreo nylglycylleucyltyrosylasparaginylglutaminylasparaginylthreonylphenylalanylglutamylserylmethionylser ylglycylleucylvalyltryptophylthreonylserylalanylprolylaltitinmethionylglutaminylarginyltyrosylglutam ylserylleucylphenylalanylthreonylthreonylglutaminylarginyltyrosylglutamylserylleucylphe nylalanylanylglutaminylleucyllysylglutamylarginyllysylglutamylglycylalanylphenylvalylprolylphe nylalanylvalylthreonylleucylglylaspartylprolylglylisoleucylglutamylglutamylglutamyllserylleucyllysylisoleuc ylaspartylthreonylleucylisoleucylglutamylglycylalanylpartylpartylleucylglutamylleucylglycylisoleuc ylaspartylthreonylleucylisoleucylglutamyl eucylprolphenylalanylserylaspartylprolylleucylalanylaspartylglylthreonylisoleucylglutaminylaspartylthreonylleucylarganylalanylalanylglycylvalanylthreonylprolylalanylgluta minylcysteinylphenylalanylglutamylmethionylleucylalanylleucylisoleucylarginylglutaminyllysylhistidylpr olylthreonylisoleucylprolylisoleucylglycylleucylleucylmethionyltyrosylalanylparaginylleucylvalylphen ylalanylasparaginyllysylglylisoleucylaspartylglutamylphenylalanyltyrosylalanylglutaminylcysteinylglu tamyllysylvalylglycylvalylaspartylserylvalylleucylvalanylpartylvalylprolylvalylglutaminylglutamylse rylalanylprolylphenylalanyllarginylglutaminylalanylleucylarginylhistidylasparaginylvalanylproly lisoleucylphenyllisoleucylcysteinylprolylprolylaspartylalanylaspartylpartylleucylar ginylglutaminylisoleucylanylseryltyrosylglycylarginylglycyltyrosylthreonyltyrosylleucylserylargin ylalanylglycylvalylthreonylglycylanylglutamylasparaginylarginylalanylalanylleucylprolylleucylasparagi nylhistidylleucylvalanylalanyllysylleucyllysylglutamyltyrosylasparaginylalanylalanylprolylleucylgluta minylglycylphenylalanylglycylisoleucylserylalanylprolylpartylglutaminylvalyllysylalanylalanyllisoleucyl aspartylalanylglycylalanylglycylalanylglycylserylglylserylalanylisoleucylvalyllysylisoleucylisoleucylglutamylglutaminylhistidyllasparaginylisoleucylglutamylprolylglutamyllysylmethionylleucylalanyl alanylleucyllysylvalylphenylalanylglutaminylprolylmethionyllysylalanylthreonylarginylacetyls eryltyrosylseryloucylthreonylserylprolylserylglutaminylphenylalanylphenylalanylleucylseryl lvalyltryptophylalanylaspartylprolylisoleucylglutamylleucylasparaginylvalylcysteinylthreonylseryls erylleucylglylasparaginylglutaminylphenylalanylglutaminylthreonylglutaminylglutaminyllanylalanyllarginylt hreonylthreonylglutaminylvalylglutaminylphenylalanylserylglutaminylvalyltryptophyllysylprol ylphenylalanylprolylglutaminylserylthreonylvalylarginylphenylalanylprolylglycylaspartylvalyltyrosyllysyl valyltyrosylarginyltyrosylparaginyllalanylvalylleucylaspartylprolylleucylisoleucylthreonylalanylleucylle ucylglycylthreonylphenylalanyllaspartylthreonylarginylasparaginylarginylisoleucylisoleucylglutamylvalylglutamylasparaginylglutaminylglutaminylglutaminylprolylthreonylthreonylthreonylalanylglutamylthreonylleucylaspartylthreonylleucylasparty ylalanylthreonylarginylvalylaspartylalanylthreonylvalanylisoleucylarginylserylalanyla sparaginylisoleucylasparaginylleucylvalylasparaginylglutamylleucylvalylarginylglycylthreonylglycylglycylleuc yltyrozylasparaginylglutaminylasparaginylthreonylphenylalanylglutamylserylmetionylserylglycylleucyl valyltryptophylthreonylphenylalanylprolylalanyltitinmethionylglutaminylarginyltyrosylglutamylserylleucylp henylalanylalanylalanyloucysteinylprolylprolylaspartypartypartypartylpartylleucylleucylarginyl glutaminylisoleucylalanylseryltyrosylglycylarginylglycyltyrosylthreonyltyrosylleucylserylarginylala nylglycylvalylthreonylglycylalanylglutamylasparaginylarginylalanylalanylalanylleucylprolylleucylasparaginylhi stidylleucylvalanylalanyllysylleucyllysylglutamyltyrosylasparaginylalanylalanylprolylleucylglutaminyl glicylfenylalanylglycylisoleucylserylalanylprolylaspartylglutaminylwalinylalanylalanylalanylisoleucylaspa rtylalanylglycylalanylglycylalanylglyllserylalanylisoleucylvalyllysylisoleucylisoleuc ylglutamylglutaminylhistidylasparaginylisoleucylglutamylprolylglutamyllysylmethionylleucylalanylalanyl leucylysylvalylphenylalanylvalylglutaminylprolylmethionyllysylalanylthreonylarginylacetyltyltyr osylserylleucylthreonylserylprolylserylglutaminylphenylalanylvalanylleucylserylvalylt ryptofylalanylaspartylprolylisoleucylglutamylleucylasparaginylvalylcysteinylthreonylserylle ucylglylasparaginylglutaminylphenylalanylglutaminylthreonylglutaminylglutaminylthreonylglutaminylthreanylarginylthreo nylotreonylglutaminylwalilogutaminylfenyloalanylserylglutaminylwalilotryptofilu nylalanylprolylglutaminylserylthreonylvalylarginylphenylalanylprolylglycylaspartylvalyltyrosyllysylvalylt yrosylarginyltyrosylasparaginylalanylvalylleucylaspartylprolylleucylisoleucylthreonylalanylleucylg aginylisoleucylasparaginylleucylvalylasparaginylglutamylleucylvalyllarginylglycylthreonylglycylleucyltyr osylasparaginylglutaminylasparaginylthreonylphenylalanylglutamylserylmethionylserylglycylleucylvaly ltryptophylthreonylserylalanylprolylalanyltitinmethionylglutaminylarginyltyrosylglutamylserylleucylphen ylalanylalanylisoleucylcysteinylprolylprolylaspartylalanylaspartylleucylarginylglut aminylisoleucylalanylseryltyrosylglycyltyrosylthreonyltyrosylleucylserylarginylalanyl glicylotreonylglycylalanylglutamylasparaginylarginylalanylalanylleucylprolylleucylasparaginylhisti dylleucylvalanyllysylleucyllysylglutamyltyrosylasparaginylalanylalanylprolylleucylglutaminylgl ycylphenylalanylglycylisoleucylserylalanylprolylaspartylglutaminylvalyllysylalanylalanyllisoleucylaspart ylalanylglycylalanylglycylalanylglylserylglylserylalanylisoleucylvalyllysylisoleucylisoleucylglutamylglutaminylhistidylparaginylisoleucylglutamylprolylglutamylmethionylleucylalanylalanylleucylalanyl ucyllysylvalylphenylalanylvalylglutaminylprolylmethionyllysylalanylthreonylarginylacetyltyro sylseryllisoleucylthreonylserylprolylserylglutaminylphenylalanylleucylserylvalyltry ptophylalanylaspartylprolylisoleucylglutamylleucylasparaginylvalylcysteinylthreonylserylserylleu cylglycylasparaginylglutaminylphenylalanylglutaminylthreonylglutaminylglutaminylglutaminyllanyllarginylthreony lthreonylglutaminylvalylglutaminylphenylalanyllserylglutaminylvalyltryptophyllysylprolylpheny lalanylprolylglutaminylphenylalanylpargylprolylglycylaspartylvalyltyrosyllysylvalyltyro sylarginyltyrosylasparaginyllalanylvalylleucylaspartylprolylleucylisoleucylthreonylalanyllleucylglyc hreonylarginylarginylvalylaspartylaspartylalanylthreonylvalanyloucylarginylserylalanylasparagin ylisoleucylasparaginylleucylvalylasparaginylleucylglutamylleucylvalylarginylglycylthreonylglycylglycylleucyltyrosyl asparaginylglutaminylasparaginylthreonylphenylalanylglutamylserylmethionylserylglycylleucylyltryp tophylthreonylserylalanylprolylalanyltitinmethionylglutamyllarginyltyrosylglutamylserylleucylphenylalanyloucylcysteinylprolylprolylprolylaspartylalanylpartylpartylpartylpartylpartylpartylleucylleucyllarginylglutamyltryp tophylthreonylserylalanylprolylalanyltitinmethionylglutamyllarginylglutamyl ylisoleucylalanylserylstyrosylglycylarginylglycyltyrosylthreonyltyrosylleucylleucylserylarginyllalanylglycyl valylthreonylglycylalanylglutamylasparaginylarginylalanylalanylleucylprolylleucylasparaginylhistidylleu cylvalylalanyllysylleucyllysylglutamyltyrosylasparaginylalanylalanylprolylprolylleucylglutaminylglycylph enylalanylglycylisoleucylserylalanylprolylaspartylglutaminylvalyllysylalanylalanyllisoleucylaspartylalanyl lglycylalanylglycylalanyllisoleucylserylglylserylalanyllisoleucylvalyllisoleucyllisoleucylglutam ylglutaminylhistidylasparaginylisoleucylglutamylprolylglutamylmethionylleucylalanylleucylalanyllisoleucyllys ylvylphenylalanylvalylglutaminylprolylmethionyllysylalanylthreonylarginylacetylseryltyrosylseryl isoleucylthreonylserylprolylserylglutaminylphenylalanylphenylalanylleucylserylvalyltryptophyl alanylaspartylprolisoleucylglutamylleucylasparaginylvalylcysteinylthreonylserylleucylglycy lasparaginylglutaminylphenylalanylglutaminylthreonylglutaminylglutaminylthreonyllarginylthreonylthreonylthreonylthreonylthreon ylglutaminylglutaminylglutaminylphenylalanylserylglutaminylvalyltryptophyllysylprolylphenylalanylglutaminylphenylalanylprolylglylaspartylvalyltyrosyllysylvalyltyrosylargi nyltyrozylasparaginylalanylvalylleucylaspartylprolylleucylisoleucylthreonylalanylleucylglycylthreo ylarginylarginylvalylaspartylaspartylalanylthreonylvalanylisoleucylarginylserylalanylasparaginylisol eucylasparaginylleucylvalylasparaginylglutamylleucylvalylarginylglycylthreonylglycylthreonylglycyltyrosylaspar aginylglutaminylasparaginylthreonylphenylalanylglutamylserylmethionylserylglycylleucylvalyltryptophy lthreonylserylalanylprolylalanyltitinmethionylglutaminylarginyltyrosylglutamylserylleucylphenylalanylal anylmethionylthreonylglutaminylarginyltyrosylglutamylserylleucylphenylalanylglutaminyll eucyllysylglutamylarginyllysylglutamylglycylalanylphenylalanylvalylprolylphenylalanylvalylthreonylleuc ylglycylaspartylprolylglylisoleucylglutamylglutaminylserylleucyllysylisoleucylaspartylthreonylleucylis oleucylglutamylalanylglycylalanylaspartypartylglycylglutamylleucylglycylisoleucylprolylphenylalanylse rylaspartylprolylleucylalanylaspartylglycylprolylthreonylisoleucylglutamylalanylparaginylalanylthreonylle ucylarginylalanylfenylalanylglycylvalylthreonylprolylalanylglutaminylcysteinylphenylalanyl lglutamylmethionylleucylalanylleucylisoleucylarginylglutaminyllysylhistidylprolylthreonylisoleucylprolyli soleucylglycylleucylmethionyltyrosylalanylasparaginylleucylvalylphenylalanylasparaginyllysylgly cylisoleucylaspartylglutamylphenylalanyltyrosylalanylglutaminylcysteinylglutamyllysylvalylglycylvalyla spartylserylvalylleucylvalylalanylaspartylvalylprolylvalylglutaminylglutamylserylalanylprolylphenylalany larginylglutaminyllalanylalanylleucylarginylhistidylasparaginylvalanylprolylprolylprolylprolylphenylalanylprolylprolylprolylprolylprolylprolylprolylprolylprolylprolylprolylprolylprolylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylprolylprolylphenylalany larginylglutamylprolylprolylprolylphenylalanylprolylprolylprolylalanylpartylparty anylseryltyrosylglycylarginylglycyltyrosylthreonyltyrosylleucylserylarginylalanylglycylvalylthreony lglycylalanylglutamylasparaginylarginylalanylalanylleucylprolyleucylasparaginylhistidylleucylvalylalan yllysylleucylglutamyltyrosylasparaginylalanylalanylprolylglutaminylglycylphenylalanylgl ycylisoleucylserylalanylprolylaspartylglutaminylvalyllysylalanylalanylisoleucylaspartylalanylglycylalanyl lalanylglycylalanyloucylserylglylserylalanyloucylvalyllysylisoleucylisoleucylglutamylglutaminyl histidyllasparaginylisoleucylglutamylprolylglutamyllysylmethionylleucylalanylalanylleucyllysylvalylphen ylalanylvalylglutaminylprolylmethionyllysylalanylthreonylarginylacetylseryltyrosylserylisoleucylth reonylserylprolylserylglutaminaylphenylalanylvalylphenylalanylleucylserylvalyltryptophylalanylaspa rtylprolylprolylsoleucylglutamylleucylleucylasparaginylvalylcysteinylthreonylserylleucylglylasparaginyl ylglutaminylphenylalanylglutaminylthreonylglutaminylglutaminylglutaminylthreonylthreonylglutaminylglutaminylglutaminylphenyllserylglutaminylvalyltryptophyllysylprolylphenylalanylprolylglutaminyltryptophyllysylprolyl minylserylthreonylvalylarginylphenylalanylprolylglylaspartylvalyltyrosyllysylvalyltyrosylarginyltyrosyl asparaginylalanylvalylleucylaspartylprolylleucylisoleucylthreonylalanylleucylglycylthreonylphenyl alanylaspartylthreonylarginylasparaginylarginylisoleucylisoleucylglutamylvalylglutamylasparaginylglutamylglutaminylserylprolylthreonylthreonylalanylglutamylthreonylleucylaspartylalanylthreonylarginylaspartylalanylthreonylvalanylthreonylvalanylthreonylalanylleucylarginylserylalanylparaginylasparaginylisoleucylaspa raginylleucylvalylasparaginylglutamylleucylvalylarginylglycylthreonylglycylleucyltyrosylasparaginylglut amylparaginylthreonylphenylalanylglutamylserylmethionylserylglycylleucylvalyltryptophylthreonyls ylseryltyrosylglycylarginylglycyltyrosylthreonyltyrosylleucylserylarginyllalanylglycylvalylthreonylgl ycylanylglutamylasparaginylarginylalanylalanylleucylprolylleucylasparaginylhistidylleucylvalanyll ysylleucyllysylglutamyltyrosylasparaginylalanylalanylprolylprolylleucylglutaminylglycylphenylalanylglyc ylisoleucylserylalanylprolylaspartylglutaminylvalyllysylalanyllisoleucylaspartylalanylglycylalanylal anylglycycylalanyllisoleucylserylglycylserylalanyllisoleucylvalyllysylisoleucylisoleucylglutaminylhi stidylasparaginylisoleucylglutamylprolylglutamyllysylmethionylleucylalanylleucyllysylvalylphenyl alanylwalilglutaminylprolylmethionyllysylalanylthreonylarginylacetylseryltyrosylserylisoleucylthre onyloserylprolerylglutaminaylfenylalanylwalinylfenylalanylleucylserylwalinyltryptofylalanylaspartyzantprolilisoleucylglutamylleucylleucylasparaginylwalinylcysteinyltreonylserylleucylglycylasparaginyl glutamina-alfaniana-glutamina-retreonylglutamina-glutaminav alylglutamina-glutamina-alfaniana-lserylglutamina-valyltryptofylyllprolylphenylprolylglutaminav alylglutaminav alylphenylalanylserylglutamina-valyltryptofyllprolylprolyl nylserylthreonylvalylarginylphenylalanylprolylglylaspartylvalyltyrosyllysylvalyltyrosylarginyltyrosyl paraginylalanylvalanylleucylaspartylprolylleucylisoleucylthreonylalanylleucylglycylthreonylphenylal anlaspartylthreonylarginylasparaginylarginylisoleucylisoleucylglutamylvalylglutamylasparaginylgluta minylglutaminylserylprolylthreonylthreonylalanylglutamylthreonylleucylaspartylalanyl ginylvalylaspartylalanylthreonylvalanylvalanylisoleucylarginylserylalanylasparaginylleucylasparaginylleucylvalylasparaginylglutamylleucylvalylarginylglycylthreonylglycylleucyltyrosylasparaginylgluta minylasparaginylthreonylphenylalanylglutamylserylmethionylserylglycylleucylvalyltryptophylthreonylse rylalanylprolylalanyltitinmethionylglutaminylarginyltyrosylglutamylserylleucylphenylalanyloleuc ylcysteinylprolylprolylaspartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartyl party lseryltyrosylglycylarginylglycyltyrosylthreonyltyrosylleucylserylarginylalanylglycylthreonylgly cylalanylglutamylasparaginylarginylalanylalanylleucylprolylleucylasparaginylhistidylleucylvalylalanylly sylleucyllysylglutamyltyrosylasparaginylalanylalanylprolylleucylglutaminylglycylphenylalanylglycy lisoleucylserylalanylprolylaspartylglutaminylvalyllysylalanylalanylisoleucylaspartylalanylglycylalanylalanylalanylglycylalanylisoleucylserylalanylisoleucylserylalanylisoleucylvalyllysylisoleucylisoleucylglutamylglutaminylhist idylasparaginylisoleucylglutamylprolylglutamylmethionylleucylalanylleucyllysylvalylphenylalanylvalylglutaminylprolylmethionyllysylalanylthreonylarginylacetylseryltyrosylserylisoleucylthreo nylserylprolylserylglutaminylphenylalanylvalylphenylalanylleucylserylvalyltryptophylalanylaspartyl prolylprolylsoleucylglutamylleucylleucylasparaginylvalylcysteinylthreonylserylserylleucylglycylasparaginylgl utaminylphenylalanylglutaminylthreonylglutaminylglutaminylthreonylthreonylthreonylglutaminylval ylglutaminylglutaminylphenylalanylserylglutaminylvaltryptophyllysylprolylphenylalanylprolylglutaminylvaltryptophyllysylprolylprolylprolylprolylglutaminy lseryltreonylwalilarginylfenylalanylprolylglylaspartylvalyltyrosyllysylvalyltyrosylarginyltyrosylpar aginylalanylvalanylleucylaspartylprolylleucylisoleucylthreonylalanylleucylglycylthreonylphenylalanylaspartylthreonylarginylasparaginylarginylisoleucylisoleucylglutamylvalanylglutamylparaginylglutaminy lglutaminylserylprolylthreonylthreonylalanylglutamylthreonylleucylaspartylalanylthreonylarginylv alylaspartylalanylthreonylvalanyloucylarginylserylalanylasparaginylisoleucylasparaginyl leucylvalylasparaginylglutamylleucylvalylarginylglycylthreonylglycylleucyltyrosylasparaginylglutaminyl asparaginylthreonylphenylalanylglutamylserylmethionylserylglycylleucylvalyltryptophylthreonylserylala nylprolylalanyltitinmethionylglutaminyltyrosylglutamylserylleucylphenylalanyllisoleucylcyst einylprolylprolylaspartylalanylaspartylaspartylleucylleucylarginylglutaminylisoleucylalanylserylt yrosylglycylarginylglycyltyrosylthreonyltyrosylleucylleucylserylarginylalanylglycylthreonylglycylala nylglutamylasparaginylarginylalanylalanylalanylleucylprolylleucylasparaginylhistidylleucylvalanyalanyllysylleu cylisylglutamyltyrozylasparaginylalanylalanylprolylleucylglutaminylglycylphenylalanylglycylisole ucylserylalanylprolylaspartylglutaminylvalyllysylalanylalanylisoleucylaspartylalanylglycylalanylgl ycylalanylisoleucylserylglylserylalanylisoleucylvalyllysylisoleucylisoleucylglutamylglutaminylhistidyl sparaginylisoleucylglutamylprolylglutamylprolylmethionylleucylalanylleucyllysylvalylphenylalanylv alylglutaminylprolylmethionyllysylalanylthreonylarginylacetylseryltyrosylserylisoleucylthreonylser ylprolylserylglutaminaylphenylalanylvalylphenylalanylleucylserylvalyltryptophylalanylaspartylprolylsoleucylglutamylleucylleucylasparaginylvalylcysteinylthreonylserylerylleucylglylasparaginylglutami nylphenylalanylglutaminylthreonylglutaminylthreonylglutaminylvalylglutaminylphenylalanylglutaminylvalyltryptophyllysylprolylphenylalanylprolylglutaminylvaltryptophyllysylprolyl threonylvalylphenylalanylprolylglylaspartylvalyltyrosyllysylvalyltyrosylarginyltyrosylparagine ylalanylvalylleucylaspartylprolylleucylisoleucylthreonylalanylleucylglycylthreonylphenylalanylasp artylthreonylarginylasparaginylarginylisoleucylisoleucylglutamylvalylglutamylglutaminylglutaminylglutaminylglutaminylglut araginylotreonylphenylalanylglutamylserylmethionylserylglycylleucylvalyltryptophylthreonylserylalanyl prolylaltitinmethionylglutaminyllarginyltyrosylglutamylserylleucylphenylalanylmethionylthreon ylthreonylglutaminylarginyltyrosylglutamylserylleucylphenylalanylglutaminylleucyllysylglutamylarglutamylglycylalanylphenylvalylprolylphenylalanylvalylthreonylleucylglycylaspartylprolyl glicylisoleucylglutamylglutaminylglutaminyllserylleucylilisoleucylaspartylthreonylleucylisoleucylglutamylalanylglycylalanylpartylpartylglycylglutamylglycylisoleucylprolphenylalanylpartylprolleucy lalanylpartylglycylprolylthreonylisoleucylglutaminylasparaginylalanylthreonylleucylarginylalanylphen ylalanylglycylvalanylthreonylprolylalanylglutaminylcysteinylphenylalanylglutamylmethionylleu cylalanylleucylisoleucylarginylglutaminyllysylhistidylprolylthreonylisoleucylprolylisoleucylglycylleucylle ucylmethionyltyrosylalanylasparaginylleucylvalylphenylalanylasparaginyllysylglycylisoleucylaspartylgl utamylphenylalanyltyrosylalanylglutaminylcysteinylglutamyllysylvalylglycylvalylaspartylserylvalylleucyl arginyloglycyltyrosylthreonyltyrosylleucylserylarginylalanylglycylvalylthreonylglycylalanylglutamyl asparaginyllarganylalanylleucylprolyleucylasparaginylhistidylleucylvalanyllysylleucyllysylgluta myltyrosylasparaginyllalanylprolylleucylglutaminylglycylphenylalanylglycylisoleucylserylala nylprolylaspartylglutaminylvalyllysylalanyllysoleucylaspartyllalanylglycylalanylglycylalanyl oleucylserylglylserylalanyllysoleucylvalyllysylisoleucylglutamylglutamylglutaminylhistidyllasparaginyli soleucylglutamylprolylglutamyllysylmethionylleucyllalanylleucyllysylvalylphenylalanylvalanylglutami nylprolylmethionyllysylalanylthreonylarginylacetylseryltyrosylserylisoleucylthreonylserylprolylser ylglutaminylphenylalanylvalylphenylalanylleucylserylvalyltryptophylalanylaspartylprolylisoleucylgl utamylleucylleucylasparaginylvalylcysteinylthreonylserylleucylglylasparaginylglutaminayl alanylglutaminylthreonylglutaminylglutaminylglutaminylglutaminylglutaminylglu taminylphenylalanylserylglutaminylvalyltryptophyllysylprolylphenylalanylprolylglutaminyllserylthreonylv alylarginylphenylalanylprolylglylaspartylvalyltyrosyllysylvalyltyrosylarginyltyrosylparaginyllalanylva lylleucylaspartylprolylleucylisoleucylthreonylalanylleucylleucylleucylthreonylpartylthreo nylarginylasparaginylarginylisoleucylisoleucylglutamylvalylglutamylasparaginylglutaminylglutaminylse rylprolylthreonylthreonylthreonylalanylglutamylthreonylleucylaspartylalanylthreonylarginylarginylvalylaspartyla spartylalanylthreonylvalanylalanylsoleucylarginylserylalanylasparaginylleucylasparaginylleucylvalyla sparaginylglutamylleucylvalylarginylglycylthreonylglycylleucyltyrosylasparaginylglutaminylasparaginylt hreonylphenylalanylglutamylserylmethionylserylglycylleucylvalyltryptophylthreonylserylalanylprolyl nyltitinmethionylglutaminylarginyltyrosylglutamylserylleucylphenylalanylloucylcysteinylprolylp rolylaspartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartyparty asparaginyllarginyllalanylleucylprolylleucylasparaginylhistidylleucylvalanyllysylleucyllysylglut mityrozylasparaginylalanylalanylprolylprolylleucylglutaminylglycylphenylalanylglycylisoleucylserylala nylprolylaspartylglutaminylvalyllysylalanylalanyllisoleucylaspartylglycylalanylglycylalanylglycylalanyl oleucylserylglylserylalanylisoleucylvalyllysylisoleucylisoleucylglutamylglutaminylhistidylparaginyli soleucylglutamylprolylglutamyllysylmethionylleucylalanylleucyllysylvalylphenylvalanylglutamyl nylprolylmethionyllysylalanylthreonylarginylacetylseryltyrosylserylisoleucylthreonylserylprolylser ylglutaminylofenyloalanylvalanylleucylserylvalyltryptophylalanylaspartylprolisoleucylgl utamylleucylleucylasparaginylvalylcysteinylthreonylserylleucylglycylasparaginylglutaminylofenyl alanylglutaminylthreonylglutaminylglu taminylphenylalanylserylglutaminylvalyltryptophyllysylprolylphenylalanylprolylglutaminylglutaminylthreonylv alylarginylphenylalanylprolylglylaspartylvalyltyrosyllysylvalyltyrosylarginyltyrosylparaginylalanylva lylleucylaspartylprolylleucylisoleucylthreonylalanylleucylglycylthreonylphenylalanylaspartylthreo nylarginylasparaginylarginylisoleucylisoleucylglutamylvalylglutamylasparaginylglutaminylglutaminylse rylprolylthreonylthreonylalanylglutamylthreonylleucylaspartylalanylthreonylarginylarginylvalylaspartylalanylthreonylvalanyllisoleucylarginylserylalanylasparaginylleucylvalyla sparaginylglutamylleucylvalylarginylglycylthreonylglycylleucyltyrosylasparaginylglutaminylasparaginylt hreonylphenylalanylglutamylserylmetionylserylglycylleucylvalyltryptophylthreonylthreonylserylalanylprolyl nyltitinmethionylglutaminylarginyltyrosylglutamylserylleucylphenylalanylalanyllisoleucylcysteinylprolylp rolylaspartylalanylaspartylaspartylleucylphenylalanylalanyllisoleucylalanylseryltyrosylglycy larginylglycyltyrosylthreonyltyrosylleucylleucylserylarginyllalanylglycylvalylthreonylglycylalanylglutamyl asparaginyllarginyllalanylleucylprolylleucylasparaginylhistidylleucylvalanyllysylleucyllysylglut mityrozylasparaginylalanylalanylprolylprolylleucylglutaminylglycylphenylalanylglycylisoleucylserylala nylprolylaspartylglutaminylvalyllysylalanylalanyllisoleucylaspartylglycylalanylalanylglycylalanylglycylalanylglycylalanyl oleucylserylglylserylalanylisoleucylvalyllysylisoleucylisoleucylglutamylglutaminylhistidylparaginyli soleucylglutamylprolylglutamyllysylmethionylleucylalanylleucyllysylvalylphenylvalanylglutamyl nylprolylmethionyllysylalanylthreonylarginylacetylseryltyrosylserylisoleucylthreonylserylprolylser ylglutaminylofenyloalanylvalanylleucylserylvalyltryptophylalanylaspartylprolisoleucylgl utamylleucylleucylasparaginylvalylcysteinylthreonylserylleucylglycylasparaginylglutaminylofenyl alanylglutaminylthreonylglutaminylglu taminylphenylalanylserylglutaminylvalyltryptophyllysylprolylphenylalanylprolylglutaminylglutaminylthreonylv alylarginylphenylalanylprolylglylaspartylvalyltyrosyllysylvalyltyrosylarginyltyrosylparaginylalanylva lylleucylaspartylprolylleucylisoleucylthreonylalanylleucylglycylthreonylphenylalanylaspartylthreo nylarginylasparaginylarginylisoleucylisoleucylglutamylvalylglutamylasparaginylglutaminylglutaminylse rylprolylthreonylthreonylalanylglutamylthreonylleucylaspartylalanylthreonylarginylarginylvalylaspartylalanylthreonylvalanyllisoleucylarginylserylalanylasparaginylleucylvalyla sparaginylglutamylleucylvalylarginylglycylthreonylglycylleucyltyrosylasparaginylglutaminylasparaginylt hreonylphenylalanylglutamylserylmetionylserylglycylleucylvalyltryptophylthreonylthreonylserylalanylprolyl nyltitinmethionylglutaminylarginyltyrosylglutamylserylleucylphenylalanylalanylisoleucysteinylprolylp rolylaspartylalanylaspartylaspartylleucylleucyllarginylglutaminylisoleucylalanylseryltyrosylglycy larginylglycyltyrosylthreonyltyrosylleucylleucylserylarginyllalanylglycylvalylthreonylglycylalanylglutamyl asparaginyllarganylalanylleucylprolyleucylasparaginylhistidylleucylvalanyllysylleucyllysylgluta myltyrosylasparaginyllalanylprolylleucylglutaminylglycylphenylalanylglycylisoleucylserylala soleucylglutamylprolylglutamyllysylmethionylleucylalanylalanylleucyllysylvalylphenylalanylalanylglutamyl nylprolylmethionyllysylalanylthreonylarginylacetylseryltyrosylserylisoleucylthreonylserylprolylser ylglutaminylphenylalanylvalylphenylalanylleucylserylvalyltryptophylalanylaspartylprolylisoleucylgl utamylleucylleucylasparaginylvalylcysteinylthreonylserylleucylglylasparaginylglutaminayl alanylglutaminylthreonylglutaminylglutaminylglutaminylglutaminylglutaminylglu taminylphenylalanylserylglutaminylvalyltryptophyllysylprolylphenylalanylprolylglutaminylserylthreonylv alylarginylphenylalanylprolylglycylaspartylvalyltyrosyllysylvalyltyrosyltyrosylarginyltyrosylasparaginyllalanylva lylleucylaspartylprolylleucylisoleucylthreonylalanylleucylglycylthreonylphenylalanylaspartylthreo nylarginylasparaginylarginylisoleucylisoleucylglutamylvalylglutamylasparaginylglutaminylglutaminylse rylprolylthreonylthreonylthreonylalanylglutamylthreonylleucylaspartylalanylthreonylarginylarginylvalylaspartyla spartylalanylthreonylvalanylalanylsoleucylarginylserylalanylasparaginylleucylasparaginylleucylvalyla sparaginylglutamylleucylvalylarginylglycylthreonylglycylleucyltyrosylasparaginylglutaminylasparaginyllt hreonylphenylalanylglutamylserylmethionylserylglycylleucylvalyltryptophylthreonylserylalanylprolyl nyltitinmethionylglutaminylarginyltyrosylglutamylserylleucylphenylalanylmethionylthreonylthreon ylglutaminylarginyltyrosylglutamylserylleucylphenylalanylglutaminylleucyllysylglutamylarginyllys ylglutamylglycylalanylphenylalanylprolylphenylvalylthreonylleucylglycylaspartylprolylglylis oleucylglutamylglutaminylserylleucyllysylisoleucylaspartylthreonylleucylisoleucylglutamylalanylglycylal anylaspartylpartylleucylglutamylleucylglycylisoleucylprolylphenylalanylserylaspartylprolylleucylalanyla spartylglycylprolylthreonylisoleucylglutaminylasparaginylalanylthreonylleucylarginylalanylphenylalanyl alanylalanylglycylvalylthreonylprolylalanylglutaminylcysteinylphenylalanylglutamylmethionylleucylalan ylleucylisoleucylarginylglutaminyllysylhistidylprolylthreonylisoleucylprolylisoleucylglycylleucylmeth hionyltyrosylalanylasparaginylleucylvalylphenylalanylasparaginyllysylglycylisoleucylaspartylglutamylp henylalanyltyrosylalanylglutaminylcysteinylglutamyllysylvalylglycylvalylaspartylserylvalylleucylvalylala nylaspartylylprolylvalylglutaminylglutamylserylalanylprolylphenylalanylglutaminyl leucylarginylhistidylparaginylvalanylprolylisoleucylphenylalanylphenyllisoleucylcysteinylprolyllaspa ycyltyrosylthreonyltyrosylleucylleucylserylarginylalanylglycylvalylthreonylglycylalanylglutamylasparagi nylarginylalanylalanylleucylprolylleucylasparaginylhistidylleucylvalanyllysylleucyllysylglutamylasparaginylhistidylleucyllysylglutamyltyros rylglycylserylalanylvalyllysylisoleucylisoleucylglutamylglutaminylhistidylparaginylisoleucylgl utamylprolylglutamyllysylmethionylleucylalanylalanylvalylphenylvalylglutaminylprolylm ethionyllysylalanylalanylalanylthreonylarginylacetylseryltyrosylserylisoleucylthreonylserylprolylserylglutaminylglutamine ylphenylalanylvalylphenylalanylleucylserylvalyltryptophylalanylaspartylprolylisoleucylglutamylleuc ylleucylasparaginylvalylcysteinylthreonylserylleucylglylasparaginylglutaminylphenylalanylglutaminylphenylalanylglutaminylphenylalanylgluta minylthreonylglutaminylglutaminyllalanylgarinylthreonylthreonylglutaminylvalylglutaminylphe nylalanylserylglutaminylvalyltryptophyllysylprolylphenylalanylprolylglutaminylphenylalanylprolylglutaminylglutaminylphenylalanyl henylalanylprolylglylaspartylvalyltyrosyllysylvalyltyrosylarginyltyrosylparaginylalanylvalylleucylasp artylprolyucylisoleucylthreonylalanylleucylglycylthreonylphenylalanylaspartylthreonylarginylasparaginylarginylisoleucylisoleucylutamylvalylglutamylasparaginylglutaminylglutaminylglutaminylglutaminyllserylprolylthre onyltreonylalanylglutamylthreonylleucylaspartylalanylthreonylarginylarginylvalylaspartylalanylthreonylvalanylanyloucylarginylalanylparaginylisoleucylasparaginylleucylvalylasparaginylgl utamylleucylvalylarginylglycylthreonylglycylleucyltyrosylasparaginylglutaminylasparaginylthreonylphe nylalanylglutamylserylmethionylserylglycylleucylvalyltryptophylthreonylserylalanylprolylalanyltitinmethi onylglutaminyltyrosylglutamylserylleucylphenylalanylalanylroleucysteinylprolylprolylaspartyl alanylaspartylaspartylleucylarginylglutaminylisoleucylalanylseryltyrosylglycylarginylglycy ltyrosylthreonyltyrosylleucylserylarginylalanylglycylvalylthreonylglycylalanylglutamylasparaginyl arginylalanylalanylleucylprolylleucylasparaginylhistidylleucylvalanylalanyllysylglutamyltyrosylasparaginylhistidylleucyllysyl sparaginylalanylalanylprolylleucylglutaminylglycylphenylalanylglycylisoleucylserylalanylprolylasp artylglutaminylvalyllysylalanylalanyllysoleucylaspartylalanylglycylalanylglycylalanyllysoleucylserylg lycylserylalanyllysoleucylvalyllysoleucylglutaminylhistaminylhistaminylhistidyllasparaginyllisoleucylgluta mylprolylglutamyllysylmethionylleucylanylleucyllysylvalylphenylalanylvalylglutaminylprolylmeth ionyllysylalanylthreonylarginylacetylseryltyrosylserylisoleucylthreonylserylprolylserylglutaminylp henylalanylvalylphenylalanylleucylserylserylvalyltryptophylalanylaspartylprolylisoleucylglutamylleucyll eucylasparaginylvalylcysteinylthreonylserylserylleucylglutaminylphenylalanylglutaminylphenylalanylglutaminylphenylalanylglutaminylphenylalanylglutaminylphenylalanyl nylthreonylglutaminylglutaminyllanylarylthreonylthreonylglutaminylglutaminylpheny lalanylserylglutaminylvalyltryptophyllysylprolylphenylalanylprolylglutaminylglutaminylphenylphenylserylthreonylvalylarginylphenylphenylserylthreonyl nylalanylprolylglylaspartylvalyltyrosyllysylvalyltyrosylarginyltyrosylparaginyllalanylvalylleucylaspar tylprolyucylisoleucylthreonylalanylleucylglycylthreonylphenylalanylaspartylthreonylarginylasparaginylarginylisoleucylisoleucylisoleucylglutamylvalylglutamylparaginylglutaminylglutaminylglutaminylglutaminyllserylprolylthreon ylthreonylalanylglutamylthreonylleucylaspartylalanylthreonylarginylvalylaspartylpartylpartylalanylthreonylvalanylalanyloucylarginylalanylasparaginylisoleucylasparaginylleucylvalylasparaginylglutamylglutamyl mylleucylvalylarginylglycylthreonylglycylleucyltyrosylasparaginylglutaminylasparaginylthreonylphenyla lanylglutamylserylmethionylserylglycylleucylvalyltryptophylthreonylserylalanylprolylalanylthitinmethionyl glutaminylarginyltyrozylglutamylserylleucylphenylalanylalanyloucylcysteinylprolylprolylaspartylalan syltreonyltyrozylleucylleucylserylarginylalanylglycylvalylthreonylglycylalanylglutamylasparaginylargin ylalanylalanylleucylasparaginylhistidylleucylvalanylglutamyltyrosylasparaginylhistidylleucyllysylglutamyltyrosylasparaginyl aginylalanylalanylprolylleucylglutaminylglycylphenylalanylglycylisoleucylserylalanylprolylaspartyl glutaminylvalyllysylalanylalanyllisoleucylaspartylalanylglycylalanylalanylglycylalanyllisoleucylserylglylalanyllisoleucylvalyllysylisoleucylisoleucylglutamylglutaminylhistidyllasparaginyllisoleucylglutamyl prolylglutamyllysylmethionylleucylalanylleucyllysylvalylphenylvalylglutaminylprolylmethion yllysylalanylalanylthreonylarginylacetylseryltyrosylserylisoleucylthreonylserylprolylserylglutaminylphen ylalanylvalylphenylalanylleucylserylvalyltryptophylalanylaspartylprolylisoleucylglutamylleucylleuc ylasparaginylvalylcysteinylthreonylserylleucylglutaminylphenylalanylglutaminyl hreonylglutaminylglutaminyllalanylarginylthreonylglutaminylvalylglutaminylglutaminylphenylala nylserylglutaminylvalyltryptophyllysylprolylphenylalanylprolylglutaminylalanylprolylglycylaspartylvaltyrosyllysylvaltyrosyltyrosylparaginylalanylvalanylleucylaspartyl prolylleucylisoleucylthreonylalanylleucylglycylthreonylphenylalanylaspartylthreonylarginylaspara ginylarginylisoleucylisoleucylglutamylvalylglutamylparaginylglutaminylglutaminylglutaminylprolylthreonylt hreonylalanylglutamylthreonylleucylaspartylalanylthreonylarginylarginylvalylaspartylalanylthre onylvalanylvalanylsoleucylarginylsparaginylisoleucylasparaginylleucylvalylasparaginylglutam ylleucylvalylarginylglycylthreonylglycylleucyltyrosylparaginylglutaminylparaginylthreonylphenylala nylglutamylserylmetionylserylglycylleucylvalyltryptophylthreonylserylalanylprolylalanyltitinmethionylgl utaminylarginyltyrosylglutamylserylleucylphenylalanylalanylisoleucylcysteinylprolylprolylaspartylalanyl ylthreonyltyrosylleucylserylarginylalanylglycylvalylthreonylglycylalanylglutamylasparaginylarginylalanyl lalanylalanylprolylleucylasparaginylhistidylleucylvalanylglutamyltyrosylaspara ginylalanylprolylprolylleucylglutaminylglycylphenylalanylglycylisoleucylserylalanylprolylaspartylg lutaminylvalyllysylalanyllysylalanyloucylaspartylalanylglycylalanylglycylalanyllisoleucylserylglyllserylalanyllisoleucyllysylisoleucylisoleucylglutamylglutaminylhistidyllasparaginyllisoleucylglutamylpr olylglutamyllysylmethionylleucylalanylleucyllysylvalylphenylalanylvalylglutaminylprolylmethionyl ysylalanylthreonylarginylacetylseryltyrosylserylisoleucylthreonylserylprolylserylglutaminylphenyl alanylvalylphenylalanylleucylserylvalyltryptophylalanylaspartylprolylisoleucylglutamylleucyl asparaginylvalylcysteinylthreonylserylleucylglycylasparaginylglutaminylphenylalanylglutaminylth reonylglutaminylglutaminyllalanyllarginylthreonylglutaminylvalylglutaminylglutaminylphenylalan ylserylglutaminylvalyltryptophyllysylprolylphenylalanylprolylglutaminylglutaminylerylthreonylvalylarginylphenylalanylprolylglycylaspartylvaltyrosylvaltyrosyltyrosyltyrosylparaginyllalanylvalylleucylaspartylpr eonylalanylglutamylthreonylleucylaspartylalanylthreonylarginylvalylaspartylalanylthreon ylvalanylalanyloucylarginylserylalanylasparaginylisoleucylasparaginylleucylasparaginylleucylvalvalylasparaginylglutamyl eucylvalylarginylglycylthreonylglycyltyrosylasparaginylglutaminylasparaginylthreonylphenylalanyl ylglutamylserylmethionylserylglycylleucylvalyltryptophylthreonylserylalanylprolylalanylmethionylglu taminylarginyltyrozylglutamylserylleucylphenylalanylmethionylthreonylglutaminylarginylt yrosylglutamylserylleucylphenylalanylalanylglutaminylleucyllysylglutamylarginyllysylglutamylglycyl nylphenylalanylvalylprolylphenylalanylvalylthreonylleucylglycylaspartylprolylglylisoleucylglutamylglu taminylserylleucyllysylisoleucylaspartylthreonylleucylisoleucylglutamylalanylglycylalanylpartyl eucylglutamylleucylglylisoleucylprolylphenylalanylphenylalanyllserylaspartylprolylleucylpartylglycylprolylt hreonylisoleucylglutaminylasparaginylalanylthreonylleucylarginylalanylphenylalanylglycylv alylthreonylprolylalanylglutaminylcysteinylphenylalanylglutamylmethionylleucylalanylleucylisoleucylar ginylglutaminyloglikozylhistidylprolylthreonylisoleucylprolylisoleucylglycylleucylmethionyltyrosylalanyllasparaginylleucylvalylphenylalanyllasparaginyloglikozylglylisoleucylaspartylglutamylphenylalanyltyrosyl alanyloglutaminylocysteinylglutamyllysylvalylglycylvalylaspartylserylvalylleucylvalanylaspartylvalylpro lylvalylglutaminylglutamylserylalanylprolylphenylalanylarginylglutaminyllalanylleucyllarginylhistides lasparaginylvalanylprolylprolylphenylalanylphenylalanylloucylcylcysteinylprolylprolylpartylpartylaspartylpartylas partylaspartylleucylarginylglutaminylisoleucylalanylseryltyrosylglycylarginylglycyltyrosylthreonylt yrosylleucylleucylserylarginylalanylglycylvalylthreonylglycylalanylglutamylasparaginylarginylalanyl ylleucylprolylleucylasparaginylhistidylleucylvalanyllysylleucyllysylglutamyltyrosylasparaginylalanyl alanylprolylprolylleucylglutaminylglycylphenylalanylglycylisoleucylserylalanylprolylaspartylglutaminylv alyllysylalanylalanyllisoleucylaspartylalanylglycylalanylglylserylglylserylalanyli soleucylvalyllysylisoleucylisoleucylglutamylglutaminylhistidyllasparaginyllisoleucylglutamylprolylglutam yllysylmethionylleucylalanylleucyllysylvalylphenylalanylvalylglutaminylprolylmethionyllysylalanyl alanylthreonylarginylacetylseryltyrosylserylisoleucylthreonylserylprolylserylglutaminylphenylalanylvaly lphenylalanylleucylserylvalyltryptophylalanylaspartylprolylisoleucylglutamylleucylasparagin ylvalylcysteinylthreonylserylleucylglylasparaginylglutaminylphenylalanylglutaminylthreonylglutaminylthreonylglutaminylthreonylglutaminylthreonylglutaminylthreonyl minylglutaminylalanylarginylthreonylglutaminylvalylglutaminylphenylalanylserygluta minylvalyltryptophyllysylprolylphenylalanylprolylglutaminylthreonylthreonylvalanylphenylalanylprolylgl ycylaspartylvalyltyrosyllysylvalyltyrosyltyrosyltyrosylparaginylalanylvalanylleucylaspartylprolylleucyliso soleucylarginylserylalanylasparaginylisoleucylasparaginylleucylvalylasparaginylglutamylleucylvalylasparaginylglutamylleucylvalylarg inylglycylthreonylglycylleucyltyrosylasparaginylglutaminylasparaginylthreonylphenylalanylglutamylser ylmethionylserylglycylleucylvalyltryptophylthreonylserylalanylprolylalanyltitinmethionylglutaminylarginy ltyrosylglutamylserylleucylphenylalanylalanyloleucysteinylprolylaspartylalanylaspartypartii ylaspartylleucylarginylglutamyllisoleucylalanylseryltyrosylglycylarginylglycyltyrosylthreonyltyros ylleucylleucylserylarginylalanylglycylvalylthreonylglycylalanylglutamylasparaginylarginylalanylle ucylprolylleucylasparaginylhistidylleucylvalanyllysylleucyllysylglutamylasparaginylalanyl ylprolylprolylleucylglutaminylglycylphenylalanylglycylisoleucylserylalanylprolylaspartylglutaminylvalylly ylmethionylleucylalanylalanylleucyllysylvalylphenylalanylvalylglutaminylprolylmethionyllysylalanylalan ylthreonylarginylacetylseryltyrosylserylisoleucylthreonylserylprolylserylglutaminylphenylalanylvalylphephe. nylalanylleucylserylvalyltryptophylalanylaspartylprolylisoleucylglutamylleucylasparaginylval ylcysteinylthreonylserylleucylglylasparaginylglutaminylphenylalanylglutaminylthreonylglutaminylthreonylglutaminylthreonylglutaminylthreonylglutaminyl ylglutaminylalanylarginylthreonylglutaminylvalylglutaminylphenylalanylserylglutamina ylvalyltryptophyllysylprolylphenylalanylprolylglutamaminylserylthreonylvalylarginylphenylalanylprolylglycy laspartylvalyltyrosyllysylvalyltyrosylarginyltyrosylparaginyllalanylvalylleucylaspartylprolylleucylisoleu leucylarginylserylalanylasparaginylisoleucylasparaginylleucylvalylasparaginylglutamylleucylvalylargin ylglycylthreonylglycyltyrosylasparaginylglutaminylasparaginylthreonylphenylalanylglutamylseryl metionyloserylglycylleucylvalyltryptophylthreonylserylalanylprolylalanyltitinmethionylglutaminylarginylt yrosylglutamylserylleucylphenylalanylalanyloucysteinylprolylprolylaspartylalanylpartyl asparaginyloglucynaglutaminylisoleucylalanylseryltyrosylglycylarginylglycyltyrosylthreonyltyrosyl leucylleucylserylarginylalanylglycylvalylthreonylglycylalanylglutamylasparaginylarginylalanylalanylleuc ylprolylleucylasparaginylhistidylleucylvalanyllysylleucyllysylglutamyltyrosylasparaginylalanylalanyl prolylprolyucylglutaminylglycylphenylalanylglylisoleucylserylalanylprolylaspartylglutaminylvalyllys ylalanylalanylisoleucylaspartylalanylglycylalanylglycylalanylisoleucylserylalanylglyllylserylalanylisoleu cylvalyllysylisoleucylisoleucylglutamylglutaminylhistidylparaginyllisoleucylglutamylprolylglutamyllysylmethionylleucylalanylleucyllysylvalylphenylalanylvalylglutaminylprolylmethionyllysylalanylt hreonylarginylacetylseryltyrosylisoleucylthreonylserylprolylserylglutaminylphenylalanylvalylphenylalanylleucylserylvalyltryptophylalanylaspartylprolylisoleucylglutamylleucylleucylasparaginylvalylc ysteinylthreonylserylleucylglylasparaginylglutaminylphenylalanylglutaminylthreonylglutaminylgl utaminylalanylarginylthreonylglutaminylvalylglutaminylglutaminylglutaminylphenylalanylserylglutaminylv alyltryptophyllysylprolylphenylalanylprolylglutaminylserylthreonylvalylarginylphenylalanylprolylglycylas partylvalyltyrosyllysylvalyltyrosylarginyltyrosylparaginyllalanylvalylleucylaspartylprolylleucylisoleucylt hreonylalanylleucylglycylthreonylphenylalanylaspartylthreonylarginylasparaginyllarginylisoleucyli soleucylglutamylvalylglutamylasparaginylglutaminylglutaminylglutaminylglutamylprolylthreonylthreonylalanylglutam ylthreonylleucylaspartylalanylthreonylarginylarginylvalylaspartylalanylthreonylalanyllisoleu cylarginyllserylalanylparaginyllisoleucylasparaginylleucylvalylparaginylglutamylleucylarginylgl ycylthreonylglycylleucyltyrosylasparaginylglutaminylasparaginylthreonylphenylalanylglutamylserylmet hionylserylglycylleucylvalyltryptophylthreonylserylalanylprolylalanyltitinmethionylglutaminylarginyltyros ylglutamylserylleucylphenylalanylalanylisoleucylcysteinylprolylprolylaspartylalanylaspartylaspartylasp artylleucylleucylarginylglutaminylisoleucylalanylseryltyrosylglycylarginylglycyltyrosylthreonyltyrosylleu Cylleucylserylarginylalanylglycylvalylthreonylglycylalanylglutamylasparaginylarginylalanylalanylalanylleucylp rolylleucylasparaginylhistidylleucylvalylalanylleucyllysylglutamyltyrosylasparaginyllalanylprolyl ylprolylleucylglutaminylglycylphenylalanylglycylisoleucylserylalanylprolylaspartylglutaminylvalyllysylal anylalanylisoleucylaspartylalanylglycylalanylglycylalanylisoleucylserylglylalanylisoleucylv alyllysylisoleucylglutamylglutaminylhistidylparaginyllisoleucylglutamylprolylglutamylmet hionylleucylalanylleucyllysylvalylphenylalanylvalylglutaminylprolylmethionyllysylalanylthre onylarginylacetylseryltyrozyllisoleucylthreonylserylprolylserylglutaminylfenylalanylvalylphenylala nylleucylserylvalyltryptophylalanylaspartylprolylisoleucylglutamylleucylleucylasparaginylvalylcyst einylthreonylserylleucylglylasparaginylglutaminylphenylalanylglutaminylthreonylglutaminylgluta minylalanyllarginylthreonylglutaminylvalylglutaminylphenylalanylglutaminylvalyl tylwaliltyrozylwaliltyrozylarginyltyrozylparaginyllalanylwalilleucylaspartylprolylleucylisoleucylthre onylalanylleucylglycylthreonylphenylalanylaspartylthreonylarginylasparaginyllarginylisoleucylisoleucylisol ylthreonylglycylleucyltyrosylasparaginylglutaminylasparaginylthreonylphenylalanylglutamylserylmethi onylserylglycylleucylvalyltryptophylthreonylserylalanylprolylalanyltitinmethionylglutaminylarginyltyrosyl glutamylserylleucylphenylalanylmethionylthreonylglutaminylarginyltyrosylglutamylseryl eucylphenylalanylglutaminylleucyllysylglutamylarginyllysylglutamylglycylalanylphenylalanylvalyl prolylphenylalanylvalylthreonylleucylglylaspartylprolylglylisoleucylglutamylglutaminylserylleucylly sylisoleucylaspartylthreonylleucylisoleucylglutamylalanylglycylalanylpartylpartylleucylglutamylleucy lglycylisoleucylprolylphenylalanylserylaspartylprolylleucylalanylaspartylglycylprolylthreonylisoleucylglu taminylasparaginylalanylthreonylleucylarginylalanylphenylalanylglycylvalylthreonylprolyl anylglutaminylcysteinylphenylalanylglutamylmetionylleucylalanylleucylisoleucylarginylglutaminyllysyl histydylprolylthreonylisoleucylglycylleucylmethionyltyrosylalanylasparaginylleucylv alylphenylalanylasparaginyllysylglycylisoleucylaspartylglutamylphenylalanyltyrosylalanylglutaminylcys teinylglutamyllysylvalylglycylvalylaspartylserylvalylleucylvalanylpartylvalylprolylvalylglutaminylglutamylserylalanylprolylphenylalanylparaginylvalanylanylparaginylvalanylanylparaginylvalanylanylprolylphenylalanylphenylalanylpartylpartylpartylpartylpartylphenylalanylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylparty ylleucylarginylglutaminylisoleucylalanylseryltyrosylglycylarginylglycyltyrosylthreonyltyrosylleucyl serylarginylalanylglycylvalylthreonylglycylalanylglutamylasparaginylarginylalanylleucylprolylleuc ylasparaginylhistidylleucylvalylalanyllysylleucyllysylglutamyltyrosylasparaginyllalanyl eucylglutaminylglycylphenylalanylglycylisoleucylserylalanylprolylaspartylglutaminylvalanyllysylalanyl ylisoleucylaspartylalanylglycylgalanylglylglylglylglylglylglylglylglylerylglylglylglylglylglylglylglyl soleucylisoleucylglutamylglutaminylhistidylparaginylisoleucylglutamylprolylglutamylmethionylle ucylalanylalanylleucyllysylvalanylphenylvalanylglutaminylprolylmethionyllysylalanylthreonylargi nylacetylseryltyrosylserylisoleucylthreonylserylprolylserylglutaminylphenylalanylvalylphenylalanylleuc ylserylvalyltryptophylalanylaspartylprolylisoleucylglutamylleucylleucylasparaginylvalylcysteinylthr eonylserylleucylglycylasparaginylglutaminylphenylalanylglutaminylthreonylglutaminylglutaminylglutaminylanylanylanylthreonylthreonylglutaminylvalylglutaminylphenylalanylanylanyl hyllysylprolylphenylalanylprolylglutaminylserylthreonylvalylarginylphenylalanylprolylglylaspartyl tyrozyl-walina-tyrozyl-paraginyl-alanyl-walina-oleucylaspartyl-prolyl-uleucylisoleucyl-treonyl-al anyl-uleucylglycyl-threonyl-fenyl-alanyl-pleucyl-teronyl-arginyl-asparaginyl-arginyl-izoleucylisoleucylg lutamylvalylglutamylasparaginylglutaminylglutaminylglutaminylprolylthreonylthreonylthreonylalanylglutamylthreonyll eucylaspartylalanylthreonylarginylvalylaspartypartylalanylthreonylvalanyllisoleucylarginyl serylalanylparaginyllisoleucylasparaginylleucylvalylparaginylglutamylleucylvalylarginylglycylthreo nylglycylleucyltyrosylasparaginylglutaminylasparaginylthreonylphenylalanylglutamylserylmethionylser ylglycylleucylvalyltryptophylthreonylserylalanylprolylalanylmethionylglutaminylarginyltyrosylglutam ylserylleucylphenylalanylalanyllisoleucylcysteinylprolylprolylaspartylalanylaspartylpartylleuc ylleucylarginylglutaminylisoleucylalanylseryltyrosylglycylarginylglycyltyrosylthreonyltyrosylleucyl seryloarginylalanylglycylvalylthreonylglycylalanylglutamylasparaginylarginylalanylleucylprolylleuc ylasparaginylhistidylleucylvalanyllysylleucyllysylglutamyltyrosylasparaginylalanylalanylprolyl eucylglutaminyloglycylphenylalanylglylisoleucylserylalanylprolylaspartylglutaminylvalyllysylalanylalanyl ylisoleucylaspartylglycylalanylglycylalanylglycylalanylisoleucylserylglylserylalanyllisoleucylvalyllysyli soleucylisoleucylglutamylglutaminylhistaminylhistaminylparaginylisoleucylglutamylprolylglutamylglutamylmethionylle ucylalanylalanylleucyllysylvalylphenylalanylvalylglutaminylprolylmethionyllysylalanylthreonylargi nylacetylseryltyrosylserylisoleucylthreonylserylprolylserylglutaminylphenylalanylvalylphenylalanylleuc ylserylserylvalyltryptophylalanylaspartylprolylisoleucylglutamylleucylasparaginylvalylcysteinylthr eonylserylserylleucylglylasparaginylglutaminylphenylalanylglutaminylthreonylglutaminylglutaminyl anylarginylthreonylthreonylglutaminylvalylglutaminylglutaminylphenylalanylserylglutaminylvalyltryptop hyllysylprolylphenylalanylprolylglutaminylserylthreonylvalarginylphenylalanylprolylglycylaspartylvalyl tyrozyl-walina-tyrozyl-arginyl-tyrozyl-paraginyl-walina-walina-leucylaspartyl-prolyl-prolyl-lucylisoleucyl-threonylal anylleucylleucylglycylthreonylphenylalanylaspartylthreonylarginylasparaginylarginylisoleucylisoleucylg lutamylvalylglutamylasparaginylglutaminylglutaminylglutaminylserylprolylthreonylthreonylthreonylalanylglutamylthreonyll eucylaspartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartyparty nylglycylleucyltyrosyllasparaginylglutaminylasparaginylthreonylphenylalanylglutamylser ylglycylleucylvalyltryptophylthreonylserylalanylprolylalanylmethionylglutaminylarginyltyrosylglutam ylserylleucylphenylalanylalanylloucylcysteinylprolylaspartylalanylalanylaspartylpartylleuc ylleucylarginylglutaminylisoleucylalanylseryltyrosylglycylarginylglycylarginylglycyltyrosylthreonyltyrosylleucylleucylleucyl serylarginylalanylglycylvalanylthreonylglycylanylglutamylasparaginylarganylalanylalanylalanylalanyllleucylprolylleuc ylasparaginylhistidylleucylvalylalanyllysylleucyllysylglutamylthyrosyllasparaginyllalanylprolyl eucylglutaminyloglycylphenylalanylglylisoleucylserylalanylprolylaspartylglutaminylvalyllysylalanylalanyl ylisoleucylaspartylglycylalanylglycylalanylglycylalanylisoleucylserylglylserylalanyllisoleucylvalyllysyli soleucylisoleucylglutamylglutaminylhistaminylhistaminylparaginylisoleucylglutamylprolylglutamylglutamylmethionylle ucylalanylalanylleucyllysylvalylphenylalanylvalylglutaminylprolylmethionyllysylalanylthreonylargi nylacetylseryltyrosylserylisoleucylthreonylserylprolylserylglutaminylphenylalanylvalylphenylalanylleuc ylserylserylvalyltryptophylalanylaspartylprolylisoleucylglutamylleucylasparaginylvalylcysteinylthr eonylserylserylleucylglylasparaginylglutaminylphenylalanylglutaminylthreonylglutaminylglutaminyl anylarginylthreonylthreonylglutaminylvalylglutaminylglutaminylphenylalanylserylglutaminylvalyltryptop hyllysylprolylphenylalanylprolylglutaminylserylthreonylvalarylarginylphenylalanylprolylglycylaspartylvalyl tyrozyl-walina-tyrozyl-arginyl-tyrozyl-paraginyl-walina-walina-leucylaspartyl-prolyl-prolyl-lucylisoleucyl-threonylal anylleucylleucylglycylthreonylphenylalanylaspartylthreonylarginylasparaginylarginylisoleucylisoleucylg lutamylvalylglutamylasparaginylglutaminylglutaminylglutaminylserylprolylthreonylthreonylthreonylalanylglutamylthreonyll eucylaspartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartyparty nylglycylleucyltyrosyllasparaginylglutaminylasparaginylthreonylphenylalanylglutamylser ylglycylleucylvalyltryptophylthreonylserylalanylprolylalanylmethionylglutaminylarginyltyrosylglutam yllserylleucylphenylalanylalanylloucylcysteinylprolylaspartylalanylaspartylpartylleuc ylleucylarginylglutaminylisoleucylanylseryltyrosylglycylarginylglycyltyrosylthreonyltyrosylleucylleucylleucyl serylarginylalanylglycylvalanylthreonylglycylalanylglutamylasparaginylarganylalanylprolylleuc ylleucylarginylglutaminylisoleucylalanylleucylprolylleuc ylasparaginylhistidylleucylvalylalanyllysylleucyllysylglutamyltyrosylasparaginyllalanyl eucylglutaminylglycylphenylalanylglycylisoleucylserylalanylprolylaspartylglutaminylvalanyllysylalanyl ylisoleucylaspartylalanylglycylalanylglylglylglylglylserylglylserylalanyllisoleucylvalyllysyli soleucylisoleucylglutamylglutaminylhistidyllasparaginyllisoleucylglutamylglutamyllysylmethionylle ucylalanylalanylleucyllysylvalylphenylalanylalanylglutaminylprolylmethionyllysylalanylalanylthreonylargi nylacetylseryltyrosylserylisoleucylthreonylserylprolylserylglutaminylphenylalanylvalylphenylalanylleuc ylserylvalyltryptophylalanylaspartylprolylisoleucylglutamylleucylleucylasparaginylvalylcysteinylthr eonylserylleucylglycylasparaginylglutaminylphenylalanylglutaminylthreonylglutaminylglutaminylglutaminylanylanylanylthreonylthreonylglutaminylvalylglutaminylphenylalanylanylanyl hyllysylprolylphenylalanylprolylglutaminylserylthreonylvalylarginylphenylalanylprolylglylaspartylvalyl tyrosyl tyrosylvalyltyrosylarginyltyrosylparaginyllalanylvalylleucylaspartylprolylleucylisoleucylthreonylal anylleucylleucylglycylthreonylphenylalanylaspartylthreonylarginylasparaginylarginylisoleucylisoleucylg lutamylvalylglutamylasparaginylglutaminylglutaminylglutaminylglutaminylglutaminylglutaminylglutaminylglutaminylthreonylthreonylalanylthreonylarginylarginylvalanylaspartylaspartylthreonylvalanylthreonylthreonylvalanylthreonylvalanyllisoleucylaranylg lutamylvalvalvalvalaginylglutaminylglutaminyl serylalanylparaginyllisoleucylasparaginylleucylvalylparaginylglutamylleucylvalylarginylglycylthreo nylglycylleucyltyrosylasparaginylglutaminylasparaginylthreonylphenylalanylglutamylserylmethionylser ylglycylleucylvalyltryptophylthreonylserylalanylprolylaltitinmethionylglutaminylarginyltyrosylglutam ylserylleucylphenylalanylmethionylthreonylglutaminylarginyltyrosylglutamylserylleucylph enylalanylalanylglutaminylleucyllysylglutamylarginyllysylglutamylglycylalanylphenylvalylprolylph enylalanylvalylthreonylleucylglycylaspartylprolylglylisoleucylglutamylglutamylglutaminylserylleucylglysylisoleu cylaspartylthreonylleucylisoleucylglutamylalanylglycylalanylpartylleucylglutamylleucylglyliso leucylprolylphenylalanylserylaspartylprolylleucylalanylaspartylglycylprolylthreonylisoleucylglutaminyla sparaginylalanylthreonylleucylarginylalanylphenylalanylalanylalanylglycylthreonylprolylalanylgluta minylcysteinylphenylalanylglutamylmethionylleucylalanylleucylisoleucylarginylglutaminyllysylhistidylpr olylthreonylisoleucylprolylisoleucylglycylleucylleucylmethionyltyrosylalanyllasparaginylleucylvalylphen ylalanylasparaginyllysylglylisoleucylaspartylglutamylphenylalanyltyrosylalanylglutaminylcysteinylglu tamyllysylvalylglycylvalylaspartylserylvalylleucylvalanylpartylvalylprolylvalylglutaminylglutamylse rylalanylprolylphenylalanyllarginylglutaminylalanylleucylarginylhistidylasparaginylvalanylproly lisoleucylphenyllisoleucylcysteinylprolylprolylaspartylalanylaspartylpartylleucylar ginylglutaminylisoleucylanylseryltyrosylglycylarginylglycyltyrosylthreonyltyrosylleucylserylargin ylalanylglycylvalylthreonylglycylanylglutamylasparaginylarginylalanylalanylleucylprolylleucylasparagi nylhistidylleucylvalanylalanyllysylleucyllysylglutamyltyrosylasparaginylalanylalanylprolylleucylgluta minylglycylphenylalanylglycylisoleucylserylalanylprolylpartylglutaminylvalyllysylalanylalanyllisoleucyl aspartylalanylglycylalanylglycylalanylglycylserylglylserylalanylisoleucylvalyllysylisoleucylisoleucylglutamylglutaminylhistidyllasparaginylisoleucylglutamylprolylglutamyllysylmethionylleucylalanyl alanylleucyllysylvalylphenylalanylglutaminylprolylmethionyllysylalanylthreonylarginylacetyls eryltyrosylseryloucylthreonylserylprolylserylglutaminylphenylalanylphenylalanylleucylseryl lvalyltryptophylalanylaspartylprolylisoleucylglutamylleucylasparaginylvalylcysteinylthreonylseryls erylleucylglylasparaginylglutaminylphenylalanylglutaminylthreonylglutaminylglutaminylglutaminyllanyllarginylt hreonylthreonylglutaminylvalylglutaminylphenylalanylserylglutaminylvalyltryptophyllysylprol ylphenylalanylprolylglutaminylserylthreonylvalylarginylphenylalanylprolylglycylaspartylvalyltyrosyllysyl valyltyrosylarginyltyrosylparaginyllalanylvalylleucylaspartylprolylleucylisoleucylthreonylalanylleucylle ucylglycylthreonylphenylalanyllaspartylthreonylarginylasparaginylarginylisoleucylisoleucylglutamylvalylglutamylasparaginylglutaminylglutaminylglutaminylprolylthreonylthreonylthreonylalanylglutamylthreonylleucylaspartylthreonylleucylasparty ylalanylthreonylarginylvalylaspartylalanylthreonylvalanylisoleucylarginylserylalanyla sparaginylisoleucylasparaginylleucylvalylasparaginylglutamylleucylvalylarginylglycylthreonylglycylglycylleuc yltyrozylasparaginylglutaminylasparaginylthreonylphenylalanylglutamylserylmetionylserylglycylleucyl valyltryptophylthreonylphenylalanylprolylalanyltitinmethionylglutaminylarginyltyrosylglutamylserylleucylp henylalanylalanylalanyloucysteinylprolylprolylaspartypartypartypartylpartylleucylleucylarginyl glutaminylisoleucylalanylseryltyrosylglycylarginylglycyltyrosylthreonyltyrosylleucylserylarginylala nylglycylvalylthreonylglycylalanylglutamylasparaginylarginylalanylalanylalanylleucylprolylleucylasparaginylhi stidylleucylvalanylalanyllysylleucyllysylglutamyltyrosylasparaginylalanylalanylprolylleucylglutaminyl glicylfenylalanylglycylisoleucylserylalanylprolylaspartylglutaminylwalinylalanylalanylalanylisoleucylaspa rtylalanylglycylalanylglycylalanylglyllserylalanylisoleucylvalyllysylisoleucylisoleuc ylglutamylglutaminylhistidylasparaginylisoleucylglutamylprolylglutamyllysylmethionylleucylalanylalanyl leucylysylvalylphenylalanylvalylglutaminylprolylmethionyllysylalanylthreonylarginylacetyltyltyr osylserylleucylthreonylserylprolylserylglutaminylphenylalanylvalanylleucylserylvalylt ryptofylalanylaspartylprolylisoleucylglutamylleucylasparaginylvalylcysteinylthreonylserylle ucylglylasparaginylglutaminylphenylalanylglutaminylthreonylglutaminylthreonylglutaminylthreonylglutaminyllanyllarginylthreo nylotreonylglutaminylwalilogutaminylfenyloalanylserylglutaminylwalilotryptofilu nylalanylprolylglutaminylserylthreonylvalylarginylphenylalanylprolylglycylaspartylvalyltyrosyllysylvalylt yrosylarginyltyrosylasparaginylalanylvalylleucylaspartylprolylleucylisoleucylthreonylalanylleucylg aginylisoleucylasparaginylleucylvalylasparaginylglutamylleucylvalyllarginylglycylthreonylglycylleucyltyr osylasparaginylglutaminylasparaginylthreonylphenylalanylglutamylserylmethionylserylglycylleucylvaly ltryptophylthreonylserylalanylprolylalanyltitinmethionylglutaminylarginyltyrosylglutamylserylleucylphen ylalanylalanylisoleucylcysteinylprolylprolylaspartylalanylaspartylleucylarginylglut aminylisoleucylalanyllseryltyrosylglycylarginylglycyltyrosylthreonyltyrosylleucylserylarginylalanyl glicylotreonylglycylalanylglutamylasparaginylarginylalanylalanylleucylprolylleucylasparaginylhisti dylleucylvalanyllysylleucyllysylglutamyltyrosylasparaginylalanylalanylprolylleucylglutaminylgl ycylphenylalanylglycylisoleucylserylalanylprolylaspartylglutaminylvalyllysylalanylalanyllisoleucylaspart ylalanylglycylalanylglycylalanylglylserylglylserylalanylisoleucylvalyllysylisoleucylisoleucylglutamylglutaminylhistidylparaginylisoleucylglutamylprolylglutamylmethionylleucylalanylalanylleucylalanyl ucyllysylvalylphenylalanylvalylglutaminylprolylmethionyllysylalanylthreonylarginylacetylseryltyro sylseryllisoleucylthreonylserylprolylserylglutaminylphenylalanylvalanylphenylalanylleucylserylvaltry ptophylalanylaspartylprolylisoleucylglutamylleucylasparaginylvalylcysteinylthreonylserylserylleu cylglycylasparaginylglutaminylphenylalanylglutaminylthreonylglutaminylglutaminylglutaminyllanyllarginylthreony lthreonylglutaminylvalylglutaminylphenylalanyllserylglutaminylvalyltryptophyllysylprolylpheny lalanylprolylglutaminylphenylalanylarginylphenylalanylprolylglylaspartylvalyltyrosyllysylvalyltyro sylarginyltyrosylasparaginyllalanylvalylleucylaspartylprolylleucylisoleucylthreonylalanyllleucylglyc hreonylarginylarginylvalylaspartylaspartylalanylthreonylvalanyloucylarginylserylalanylasparagin ylisoleucylasparaginylleucylvalylasparaginylleucylglutamylleucylvalylarginylglycylthreonylglycylglycylleucyltyrosyl asparaginylglutaminylasparaginylthreonylphenylalanylglutamylserylmethionylserylglycylleucylyltryp tophylthreonylserylalanylprolylalanyltitinmethionylglutamyllarginyltyrosylglutamylserylleucylphenylalanyloucylcysteinylprolylprolylprolylaspartylalanylpartylpartylpartylpartylpartylpartylleucylleucyllarginylglutamyltryp tophylthreonylserylalanylprolylalanyltitinmethionylglutamyllarginylglutamyl ylisoleucylalanylserylstyrosylglycylarginylglycyltyrosylthreonyltyrosylleucylleucylserylarginyllalanylglycyl valylthreonylglycylalanylglutamylasparaginylarginylalanylalanylleucylprolylleucylasparaginylhistidylleu cylvalylalanyllysylleucyllysylglutamyltyrosylasparaginylalanylalanylprolylprolylleucylglutaminylglycylph enylalanylglycylisoleucylserylalanylprolylaspartylglutaminylvalyllysylalanylalanyllisoleucylaspartylalanyl lglycylalanylglycylalanylglycylalanyllisoleucylserylglycylserylalanyllisoleucylvalyllisoleucyllisoleucylglutam ylglutaminylhistidylasparaginylisoleucylglutamylprolylglutamylmethionylleucylalanylleucylalanyllis ylvylphenylalanylvalylglutaminylprolylmethionyllysylalanylthreonylarginylacetylseryltyrosylseryl isoleucylthreonylserylprolylserylglutaminylphenylalanylphenylalanylleucylserylvalyltryptophyl alanylaspartylprolisoleucylglutamylleucylasparaginylvalylcysteinylthreonylserylleucylglycy lasparaginylglutaminylphenylalanylglutaminylthreonylglutaminylglutaminylthreonyllarginylthreonylthreonylthreonylthreonylthreon ylglutaminylglutaminylglutaminylphenylalanylserylglutaminylvalyltryptophyllysylprolylphenylalanylglutaminylphenylalanylprolylglylaspartylvalyltyrosyllysylvalyltyrosylargi nyltyrozylasparaginylalanylvalylleucylaspartylprolylleucylisoleucylthreonylalanylleucylglycylthreo ylarginylarginylvalylaspartylaspartylalanylthreonylvalanylisoleucylarginylserylalanylasparaginylisol eucylasparaginylleucylvalylasparaginylglutamylleucylvalylarginylglycylthreonylglycylthreonylglycyltyrosylaspar aginylglutaminylasparaginylthreonylphenylalanylglutamylserylmethionylserylglycylleucylvalyltryptophy lthreonylserylalanylprolylalanyltitinmethionylglutaminylarginyltyrosylglutamylserylleucylphenylalanylal anylmethionylthreonylglutaminylarginyltyrosylglutamylserylleucylphenylalanylglutaminyll eucyllysylglutamylarginyllysylglutamylglycylalanylphenylalanylvalylprolylphenylalanylvalylthreonylleuc ylglycylaspartylprolylglylisoleucylglutamylglutaminylserylleucyllysylisoleucylaspartylthreonylleucylis oleucylglutamylalanylglycylalanylaspartypartylglycylglutamylleucylglycylisoleucylprolylphenylalanylse rylaspartylprolylleucylalanylaspartylglycylprolylthreonylisoleucylglutamylalanylparaginylalanylthreonylle ucylarginylalanylfenylalanylglycylvalylthreonylprolylalanylglutaminylcysteinylphenylalanyl lglutamylmethionylleucylalanylleucylisoleucylarginylglutaminyllysylhistidylprolylthreonylisoleucylprolyli soleucylglycylleucylmethionyltyrosylalanylasparaginylleucylvalylphenylalanylasparaginyllysylgly cylisoleucylaspartylglutamylphenylalanyltyrosylalanylglutaminylcysteinylglutamyllysylvalylglycylvalyla spartylserylvalylleucylvalylalanylaspartylvalylprolylvalylglutaminylglutamylserylalanylprolylphenylalany larginylglutaminyllalanylalanylleucylarginylhistidylasparaginylvalanylprolylprolylprolylprolylphenylalanylprolylprolylprolylprolylprolylprolylprolylprolylprolylprolylprolylprolylprolylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylprolylprolylphenylalany larginylglutamylprolylprolylprolylphenylalanylprolylprolylprolylalanylpartylparty anylseryltyrosylglycylarginylglycyltyrosylthreonyltyrosylleucylserylarginylalanylglycylvalylthreony lglycylalanylglutamylasparaginylarginylalanylalanylleucylprolyleucylasparaginylhistidylleucylvalylalan yllysylleucylglutamyltyrosylasparaginylalanylalanylprolylglutaminylglycylphenylalanylgl ycylisoleucylserylalanylprolylaspartylglutaminylvalyllysylalanylalanylisoleucylaspartylalanylglycylalanyl lalanylglycylalanyloucylserylglylserylalanyloucylvalyllysylisoleucylisoleucylglutamylglutaminyl histidyllasparaginylisoleucylglutamylprolylglutamyllysylmethionylleucylalanylalanylleucyllysylvalylphen ylalanylvalylglutaminylprolylmethionyllysylalanylthreonylarginylacetylseryltyrosylserylisoleucylth reonylserylprolylserylglutaminaylphenylalanylvalylphenylalanylleucylserylvalyltryptophylalanylaspa rtylprolylprolylsoleucylglutamylleucylleucylasparaginylvalylcysteinylthreonylserylleucylglylasparaginyl ylglutaminylphenylalanylglutaminylthreonylglutaminylglutaminylglutaminylthreonylthreonylglutaminylglutaminylglutaminylphenyllserylglutaminylvalyltryptophyllysylprolylphenylalanylprolylglutaminyltryptophyllysylprolyl minylserylthreonylvalylarginylphenylalanylprolylglylaspartylvalyltyrosyllysylvalyltyrosylarginyltyrosyl asparaginylalanylvalylleucylaspartylprolylleucylisoleucylthreonylalanylleucylglycylthreonylphenyl alanylaspartylthreonylarginylasparaginylarginylisoleucylisoleucylglutamylvalylglutamylasparaginylglutamylglutaminylserylprolylthreonylthreonylalanylglutamylthreonylleucylaspartylalanylthreonylarginylaspartylalanylthreonylvalanylthreonylvalanylthreonylalanylleucylarginylserylalanylparaginylasparaginylisoleucylaspa raginylleucylvalylasparaginylglutamylleucylvalylarginylglycylthreonylglycylleucyltyrosylasparaginylglut amylparaginylthreonylphenylalanylglutamylserylmethionylserylglycylleucylvalyltryptophylthreonyls ylseryltyrosylglycylarginylglycyltyrosylthreonyltyrosylleucylserylarginyllalanylglycylvalylthreonylgl ycylanylglutamylasparaginylarginylalanylalanylleucylprolylleucylasparaginylhistidylleucylvalanyll ysylleucyllysylglutamyltyrosylasparaginylalanylalanylprolylprolylleucylglutaminylglycylphenylalanylglyc ylisoleucylserylalanylprolylaspartylglutaminylvalyllysylalanyllisoleucylaspartylalanylglycylalanylal anylglycycylalanyllisoleucylserylglycylserylalanyllisoleucylvalyllysylisoleucylisoleucylglutaminylhi stidylasparaginylisoleucylglutamylprolylglutamyllysylmethionylleucylalanylleucyllysylvalylphenyl alanylwalilglutaminylprolylmethionyllysylalanylthreonylarginylacetylseryltyrosylserylisoleucylthre onyloserylprolerylglutaminaylfenylalanylwalinylfenylalanylleucylserylwalinyltryptofylalanylaspartyzantprolilisoleucylglutamylleucylleucylasparaginylwalinylcysteinyltreonylserylleucylglycylasparaginyl glutamina-alfaniana-glutamina-retreonylglutamina-glutaminav alylglutamina-glutamina-alfaniana-lserylglutamina-valyltryptofylyllprolylphenylprolylglutaminav alylglutaminav alylphenylalanylserylglutamina-valyltryptofyllprolylprolyl nylserylthreonylvalylarginylphenylalanylprolylglylaspartylvalyltyrosyllysylvalyltyrosylarginyltyrosyl paraginylalanylvalanylleucylaspartylprolylleucylisoleucylthreonylalanylleucylglycylthreonylphenylal anlaspartylthreonylarginylasparaginylarginylisoleucylisoleucylglutamylvalylglutamylasparaginylgluta minylglutaminylserylprolylthreonylthreonylalanylglutamylthreonylleucylaspartylalanyl ginylvalylaspartylalanylthreonylvalanylvalanylisoleucylarginylserylalanylasparaginylleucylasparaginylleucylvalylasparaginylglutamylleucylvalylarginylglycylthreonylglycylleucyltyrosylasparaginylgluta minylasparaginylthreonylphenylalanylglutamylserylmethionylserylglycylleucylvalyltryptophylthreonylse rylalanylprolylalanyltitinmethionylglutaminylarginyltyrosylglutamylserylleucylphenylalanyloleuc ylcysteinylprolylprolylaspartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartyl party lseryltyrosylglycylarginylglycyltyrosylthreonyltyrosylleucylserylarginylalanylglycylthreonylgly cylalanylglutamylasparaginylarginylalanylalanylleucylprolylleucylasparaginylhistidylleucylvalylalanylly sylleucyllysylglutamyltyrosylasparaginylalanylalanylprolylleucylglutaminylglycylphenylalanylglycy lisoleucylserylalanylprolylaspartylglutaminylvalyllysylalanylalanylisoleucylaspartylalanylglycylalanylalanylalanylglycylalanylisoleucylserylalanylisoleucylserylalanylisoleucylvalyllysylisoleucylisoleucylglutamylglutaminylhist idylasparaginylisoleucylglutamylprolylglutamylmethionylleucylalanylleucyllysylvalylphenylalanylvalylglutaminylprolylmethionyllysylalanylthreonylarginylacetylseryltyrosylserylisoleucylthreo nylserylprolylserylglutaminylphenylalanylvalylphenylalanylleucylserylvalyltryptophylalanylaspartyl prolylprolylsoleucylglutamylleucylleucylasparaginylvalylcysteinylthreonylserylserylleucylglycylasparaginylgl utaminylphenylalanylglutaminylthreonylglutaminylglutaminylthreonylthreonylthreonylglutaminylval ylglutaminylglutaminylphenylalanylserylglutaminylvaltryptophyllysylprolylphenylalanylprolylglutaminylvaltryptophyllysylprolylprolylprolylprolylglutaminy lseryltreonylwalilarginylfenylalanylprolylglylaspartylvalyltyrosyllysylvalyltyrosylarginyltyrosylpar aginylalanylvalanylleucylaspartylprolylleucylisoleucylthreonylalanylleucylglycylthreonylphenylalanylaspartylthreonylarginylasparaginylarginylisoleucylisoleucylglutamylvalanylglutamylparaginylglutaminy lglutaminylserylprolylthreonylthreonylalanylglutamylthreonylleucylaspartylalanylthreonylarginylv alylaspartylalanylthreonylvalanyloucylarginylserylalanylasparaginylisoleucylasparaginyl leucylvalylasparaginylglutamylleucylvalylarginylglycylthreonylglycylleucyltyrosylasparaginylglutaminyl asparaginylthreonylphenylalanylglutamylserylmethionylserylglycylleucylvalyltryptophylthreonylserylala nylprolylalanyltitinmethionylglutaminyltyrosylglutamylserylleucylphenylalanyllisoleucylcyst einylprolylprolylaspartylalanylaspartylaspartylleucylleucylarginylglutaminylisoleucylalanylserylt yrosylglycylarginylglycyltyrosylthreonyltyrosylleucylleucylserylarginylalanylglycylthreonylglycylala nylglutamylasparaginylarginylalanylalanylalanylleucylprolylleucylasparaginylhistidylleucylvalanyalanyllysylleu cylisylglutamyltyrozylasparaginylalanylalanylprolylleucylglutaminylglycylphenylalanylglycylisole ucylserylalanylprolylaspartylglutaminylvalyllysylalanylalanylisoleucylaspartylalanylglycylalanylgl ycylalanylisoleucylserylglylserylalanylisoleucylvalyllysylisoleucylisoleucylglutamylglutaminylhistidyl sparaginylisoleucylglutamylprolylglutamylprolylmethionylleucylalanylleucyllysylvalylphenylalanylv alylglutaminylprolylmethionyllysylalanylthreonylarginylacetylseryltyrosylserylisoleucylthreonylser ylprolylserylglutaminaylphenylalanylvalylphenylalanylleucylserylvalyltryptophylalanylaspartylprolylsoleucylglutamylleucylleucylasparaginylvalylcysteinylthreonylserylerylleucylglylasparaginylglutami nylphenylalanylglutaminylthreonylglutaminylthreonylglutaminylvalylglutaminylphenylalanylglutaminylvalyltryptophyllysylprolylphenylalanylprolylglutaminylvaltryptophyllysylprolyl threonylvalylphenylalanylprolylglylaspartylvalyltyrosyllysylvalyltyrosylarginyltyrosylparagine ylalanylvalylleucylaspartylprolylleucylisoleucylthreonylalanylleucylglycylthreonylphenylalanylasp artylthreonylarginylasparaginylarginylisoleucylisoleucylglutamylvalylglutamylglutaminylglutaminylglutaminylglutaminylglut araginylotreonylphenylalanylglutamylserylmethionylserylglycylleucylvalyltryptophylthreonylserylalanyl prolylaltitinmethionylglutaminyllarginyltyrosylglutamylserylleucylphenylalanylmethionylthreon ylthreonylglutaminylarginyltyrosylglutamylserylleucylphenylalanylglutaminylleucyllysylglutamylarglutamylglycylalanylphenylvalylprolylphenylalanylvalylthreonylleucylglycylaspartylprolyl glicylisoleucylglutamylglutaminylglutaminyllserylleucylilisoleucylaspartylthreonylleucylisoleucylglutamylalanylglycylalanylpartylpartylglycylglutamylglycylisoleucylprolphenylalanylpartylprolleucy lalanylpartylglycylprolylthreonylisoleucylglutaminylasparaginylalanylthreonylleucylarginylalanylphen ylalanylglycylvalanylthreonylprolylalanylglutaminylcysteinylphenylalanylglutamylmethionylleu cylalanylleucylisoleucylarginylglutaminyllysylhistidylprolylthreonylisoleucylprolylisoleucylglycylleucylle ucylmethionyltyrosylalanylasparaginylleucylvalylphenylalanylasparaginyllysylglycylisoleucylaspartylgl utamylphenylalanyltyrosylalanylglutaminylcysteinylglutamyllysylvalylglycylvalylaspartylserylvalylleucyl arginyloglycyltyrosylthreonyltyrosylleucylserylarginylalanylglycylvalylthreonylglycylalanylglutamyl asparaginyllarganylalanylleucylprolyleucylasparaginylhistidylleucylvalanyllysylleucyllysylgluta myltyrosylasparaginyllalanylprolylleucylglutaminylglycylphenylalanylglycylisoleucylserylala nylprolylaspartylglutaminylvalyllysylalanyllysoleucylaspartyllalanylglycylalanylglycylalanyl oleucylserylglylserylalanyllysoleucylvalyllysylisoleucylglutamylglutamylglutaminylhistidyllasparaginyli soleucylglutamylprolylglutamyllysylmethionylleucyllalanylleucyllysylvalylphenylalanylvalanylglutami nylprolylmethionyllysylalanylthreonylarginylacetylseryltyrosylserylisoleucylthreonylserylprolylser ylglutaminylphenylalanylvalylphenylalanylleucylserylvalyltryptophylalanylaspartylprolylisoleucylgl utamylleucylleucylasparaginylvalylcysteinylthreonylserylleucylglylasparaginylglutaminayl alanylglutaminylthreonylglutaminylglutaminylglutaminylglutaminylglutaminylglu taminylphenylalanylserylglutaminylvalyltryptophyllysylprolylphenylalanylprolylglutaminyllserylthreonylv alylarginylphenylalanylprolylglylaspartylvalyltyrosyllysylvalyltyrosylarginyltyrosylparaginyllalanylva lylleucylaspartylprolylleucylisoleucylthreonylalanylleucylleucylleucylthreonylpartylthreo nylarginylasparaginylarginylisoleucylisoleucylglutamylvalylglutamylasparaginylglutaminylglutaminylse rylprolylthreonylthreonylthreonylalanylglutamylthreonylleucylaspartylalanylthreonylarginylarginylvalylaspartyla spartylalanylthreonylvalanylalanylsoleucylarginylserylalanylasparaginylleucylasparaginylleucylvalyla sparaginylglutamylleucylvalylarginylglycylthreonylglycylleucyltyrosylasparaginylglutaminylasparaginylt hreonylphenylalanylglutamylserylmethionylserylglycylleucylvalyltryptophylthreonylserylalanylprolyl nyltitinmethionylglutaminylarginyltyrosylglutamylserylleucylphenylalanylloucylcysteinylprolylp rolylaspartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartypartyparty asparaginyllarginyllalanylleucylprolylleucylasparaginylhistidylleucylvalanyllysylleucyllysylglut mityrozylasparaginylalanylalanylprolylprolylleucylglutaminylglycylphenylalanylglycylisoleucylserylala nylprolylaspartylglutaminylvalyllysylalanylalanyllisoleucylaspartylglycylalanylglycylalanylglycylalanyl oleucylserylglylserylalanylisoleucylvalyllysylisoleucylisoleucylglutamylglutaminylhistidylparaginyli soleucylglutamylprolylglutamyllysylmethionylleucylalanylleucyllysylvalylphenylvalanylglutamyl nylprolylmethionyllysylalanylthreonylarginylacetylseryltyrosylserylisoleucylthreonylserylprolylser ylglutaminylofenyloalanylvalanylleucylserylvalyltryptophylalanylaspartylprolisoleucylgl utamylleucylleucylasparaginylvalylcysteinylthreonylserylleucylglycylasparaginylglutaminylofenyl alanylglutaminylthreonylglutaminylglu taminylphenylalanylserylglutaminylvalyltryptophyllysylprolylphenylalanylprolylglutaminylglutaminylthreonylv alylarginylphenylalanylprolylglylaspartylvalyltyrosyllysylvalyltyrosylarginyltyrosylparaginylalanylva lylleucylaspartylprolylleucylisoleucylthreonylalanylleucylglycylthreonylphenylalanylaspartylthreo nylarginylasparaginylarginylisoleucylisoleucylglutamylvalylglutamylasparaginylglutaminylglutaminylse rylprolylthreonylthreonylalanylglutamylthreonylleucylaspartylalanylthreonylarginylarginylvalylaspartylalanylthreonylvalanyllisoleucylarginylserylalanylasparaginylleucylvalyla sparaginylglutamylleucylvalylarginylglycylthreonylglycylleucyltyrosylasparaginylglutaminylasparaginylt hreonylphenylalanylglutamylserylmetionylserylglycylleucylvalyltryptophylthreonylthreonylserylalanylprolyl nyltitinmethionylglutaminylarginyltyrosylglutamylserylleucylphenylalanylalanyllisoleucylcysteinylprolylp rolylaspartylalanylaspartylaspartylleucylphenylalanylalanyllisoleucylalanylseryltyrosylglycy larginylglycyltyrosylthreonyltyrosylleucylleucylserylarginyllalanylglycylvalylthreonylglycylalanylglutamyl asparaginyllarginyllalanylleucylprolylleucylasparaginylhistidylleucylvalanyllysylleucyllysylglut mityrozylasparaginylalanylalanylprolylprolylleucylglutaminylglycylphenylalanylglycylisoleucylserylala nylprolylaspartylglutaminylvalyllysylalanylalanyllisoleucylaspartylglycylalanylglycylalanylglycylalanyl oleucylserylglylserylalanylisoleucylvalyllysylisoleucylisoleucylglutamylglutaminylhistidylparaginyli soleucylglutamylprolylglutamyllysylmethionylleucylalanylleucyllysylvalylphenylvalanylglutamyl nylprolylmethionyllysylalanylthreonylarginylacetylseryltyrosylserylisoleucylthreonylserylprolylser ylglutaminylofenyloalanylvalanylleucylserylvalyltryptophylalanylaspartylprolisoleucylgl utamylleucylleucylasparaginylvalylcysteinylthreonylserylleucylglycylasparaginylglutaminylofenyl alanylglutaminylthreonylglutaminylglu taminylphenylalanylserylglutaminylvalyltryptophyllysylprolylphenylalanylprolylglutaminylglutaminylthreonylv alylarginylphenylalanylprolylglylaspartylvalyltyrosyllysylvalyltyrosylarginyltyrosylparaginylalanylva lylleucylaspartylprolylleucylisoleucylthreonylalanylleucylglycylthreonylphenylalanylaspartylthreo nylarginylasparaginylarginylisoleucylisoleucylglutamylvalylglutamylasparaginylglutaminylglutaminylse rylprolylthreonylthreonylalanylglutamylthreonylleucylaspartylalanylthreonylarginylarginylvalylaspartylalanylthreonylvalanyllisoleucylarginylserylalanylasparaginylleucylvalyla sparaginylglutamylleucylvalylarginylglycylthreonylglycylleucyltyrosylasparaginylglutaminylasparaginylt hreonylphenylalanylglutamylserylmetionylserylglycylleucylvalyltryptophylthreonylthreonylserylalanylprolyl nyltitinmethionylglutaminylarginyltyrosylglutamylserylleucylphenylalanylalanylisoleucysteinylprolylp rolylaspartylalanylaspartylaspartylleucylleucyllarginylglutaminylisoleucylalanylseryltyrosylglycy larginylglycyltyrosylthreonyltyrosylleucylleucylserylarginyllalanylglycylvalylthreonylglycylalanylglutamyl asparaginyllarganylalanylleucylprolyleucylasparaginylhistidylleucylvalanyllysylleucyllysylgluta myltyrosylasparaginyllalanylprolylleucylglutaminylglycylphenylalanylglycylisoleucylserylala soleucylglutamylprolylglutamyllysylmethionylleucylalanylalanylleucyllysylvalylphenylalanylalanylglutamyl nylprolylmethionyllysylalanylthreonylarginylacetylseryltyrosylserylisoleucylthreonylserylprolylser ylglutaminylphenylalanylvalylphenylalanylleucylserylvalyltryptophylalanylaspartylprolylisoleucylgl utamylleucylleucylasparaginylvalylcysteinylthreonylserylleucylglylasparaginylglutaminayl alanylglutaminylthreonylglutaminylglutaminylglutaminylglutaminylglutaminylglu taminylphenylalanylserylglutaminylvalyltryptophyllysylprolylphenylalanylprolylglutaminylserylthreonylv alylarginylphenylalanylprolylglycylaspartylvalyltyrosyllysylvalyltyrosyltyrosylarginyltyrosylasparaginyllalanylva lylleucylaspartylprolylleucylisoleucylthreonylalanylleucylglycylthreonylphenylalanylaspartylthreo nylarginylasparaginylarginylisoleucylisoleucylglutamylvalylglutamylasparaginylglutaminylglutaminylse rylprolylthreonylthreonylthreonylalanylglutamylthreonylleucylaspartylalanylthreonylarginylarginylvalylaspartyla spartylalanylthreonylvalanylalanylsoleucylarginylserylalanylasparaginylleucylasparaginylleucylvalyla sparaginylglutamylleucylvalylarginylglycylthreonylglycylleucyltyrosylasparaginylglutaminylasparaginylt hreonylphenylalanylglutamylserylmethionylserylglycylleucylvalyltryptophylthreonylserylalanylprolyl nyltitinmethionylglutaminylarginyltyrosylglutamylserylleucylphenylalanylmethionylthreonylthreon ylglutaminylarginyltyrosylglutamylserylleucylphenylalanylglutaminylleucyllysylglutamylarginyllys ylglutamylglycylalanylphenylalanylprolylphenylvalylthreonylleucylglycylaspartylprolylglylis oleucylglutamylglutaminylserylleucyllysylisoleucylaspartylthreonylleucylisoleucylglutamylalanylglycylal anylaspartylpartylleucylglutamylleucylglycylisoleucylprolylphenylalanylserylaspartylprolylleucylalanyla spartylglycylprolylthreonylisoleucylglutaminylasparaginylalanylthreonylleucylarginylalanylphenylalanyl alanylalanylglycylvalylthreonylprolylalanylglutaminylcysteinylphenylalanylglutamylmethionylleucylalan ylleucylisoleucylarginylglutaminyllysylhistidylprolylthreonylisoleucylprolylisoleucylglycylleucylmeth hionyltyrosylalanylasparaginylleucylvalylphenylalanylasparaginyllysylglycylisoleucylaspartylglutamylp henylalanyltyrosylalanylglutaminylcysteinylglutamyllysylvalylglycylvalylaspartylserylvalylleucylvalylala nylaspartylylprolylvalylglutaminylglutamylserylalanylprolylphenylalanylglutaminyl leucylarginylhistidylparaginylvalanylprolylisoleucylphenylalanylphenyllisoleucylcysteinylprolyllaspa ycyltyrosylthreonyltyrosylleucylleucylserylarginylalanylglycylvalylthreonylglycylalanylglutamylasparagi nylarginylalanylalanylleucylprolylleucylasparaginylhistidylleucylvalanyllysylleucyllysylglutamylasparaginylhistidylleucyllysylglutamyltyros rylglycylserylalanylvalyllysylisoleucylisoleucylglutamylglutaminylhistidylparaginylisoleucylgl utamylprolylglutamyllysylmethionylleucylalanylalanylvalylphenylvalylglutaminylprolylm ethionyllysylalanylalanylalanylthreonylarginylacetylseryltyrosylserylisoleucylthreonylserylprolylserylglutaminylglutamine ylphenylalanylvalylphenylalanylleucylserylvalyltryptophylalanylaspartylprolylisoleucylglutamylleuc ylleucylasparaginylvalylcysteinylthreonylserylleucylglylasparaginylglutaminylphenylalanylglutaminylphenylalanylglutaminylphenylalanylgluta minylthreonylglutaminylglutaminyllalanylgarinylthreonylthreonylglutaminylvalylglutaminylphe nylalanylserylglutaminylvalyltryptophyllysylprolylphenylalanylprolylglutaminylphenylalanylprolylglutaminylglutaminylphenylalanyl henylalanylprolylglylaspartylvalyltyrosyllysylvalyltyrosylarginyltyrosylparaginylalanylvalylleucylasp artylprolyucylisoleucylthreonylalanylleucylglycylthreonylphenylalanylaspartylthreonylarginylasparaginylarginylisoleucylisoleucylutamylvalylglutamylasparaginylglutaminylglutaminylglutaminylglutaminyllserylprolylthre onyltreonylalanylglutamylthreonylleucylaspartylalanylthreonylarginylarginylvalylaspartylalanylthreonylvalanylanyloucylarginylalanylparaginylisoleucylasparaginylleucylvalylasparaginylgl utamylleucylvalylarginylglycylthreonylglycylleucyltyrosylasparaginylglutaminylasparaginylthreonylphe nylalanylglutamylserylmethionylserylglycylleucylvalyltryptophylthreonylserylalanylprolylalanyltitinmethi onylglutaminyltyrosylglutamylserylleucylphenylalanylalanylroleucysteinylprolylprolylaspartyl alanylaspartylaspartylleucylarginylglutaminylisoleucylalanylseryltyrosylglycylarginylglycy ltyrosylthreonyltyrosylleucylserylarginylalanylglycylvalylthreonylglycylalanylglutamylasparaginyl arginylalanylalanylleucylprolylleucylasparaginylhistidylleucylvalanylalanyllysylglutamyltyrosylasparaginylhistidylleucyllysyl sparaginylalanylalanylprolylleucylglutaminylglycylphenylalanylglycylisoleucylserylalanylprolylasp artylglutaminylvalyllysylalanylalanyllysoleucylaspartylalanylglycylalanylglycylalanyllysoleucylserylg lycylserylalanyllysoleucylvalyllysoleucylglutaminylhistaminylhistaminylhistidyllasparaginyllisoleucylgluta mylprolylglutamyllysylmethionylleucylanylleucyllysylvalylphenylalanylvalylglutaminylprolylmeth ionyllysylalanylthreonylarginylacetylseryltyrosylserylisoleucylthreonylserylprolylserylglutaminylp henylalanylvalylphenylalanylleucylserylserylvalyltryptophylalanylaspartylprolylisoleucylglutamylleucyll eucylasparaginylvalylcysteinylthreonylserylserylleucylglutaminylphenylalanylglutaminylphenylalanylglutaminylphenylalanylglutaminylphenylalanylglutaminylphenylalanyl nylthreonylglutaminylglutaminyllanylarylthreonylthreonylglutaminylglutaminylpheny lalanylserylglutaminylvalyltryptophyllysylprolylphenylalanylprolylglutaminylglutaminylphenylphenylserylthreonylvalylarginylphenylphenylserylthreonyl nylalanylprolylglylaspartylvalyltyrosyllysylvalyltyrosylarginyltyrosylparaginyllalanylvalylleucylaspar tylprolyucylisoleucylthreonylalanylleucylglycylthreonylphenylalanylaspartylthreonylarginylasparaginylarginylisoleucylisoleucylisoleucylglutamylvalylglutamylparaginylglutaminylglutaminylglutaminylglutaminyllserylprolylthreon ylthreonylalanylglutamylthreonylleucylaspartylalanylthreonylarginylvalylaspartylpartylpartylalanylthreonylvalanylalanyloucylarginylalanylasparaginylisoleucylasparaginylleucylvalylasparaginylglutamylglutamyl mylleucylvalylarginylglycylthreonylglycylleucyltyrosylasparaginylglutaminylasparaginylthreonylphenyla lanylglutamylserylmethionylserylglycylleucylvalyltryptophylthreonylserylalanylprolylalanylthitinmethionyl glutaminylarginyltyrozylglutamylserylleucylphenylalanylalanyloucylcysteinylprolylprolylaspartylalan syltreonyltyrozylleucylleucylserylarginylalanylglycylvalylthreonylglycylalanylglutamylasparaginylargin ylalanylalanylleucylasparaginylhistidylleucylvalanylglutamyltyrosylasparaginylhistidylleucyllysylglutamyltyrosylasparaginyl aginylalanylalanylprolylleucylglutaminylglycylphenylalanylglycylisoleucylserylalanylprolylaspartyl glutaminylvalyllysylalanylalanyllisoleucylaspartylalanylglycylalanylalanylglycylalanyllisoleucylserylglylalanyllisoleucylvalyllysylisoleucylisoleucylglutamylglutaminylhistidyllasparaginyllisoleucylglutamyl prolylglutamyllysylmethionylleucylalanylleucyllysylvalylphenylvalylglutaminylprolylmethion yllysylalanylalanylthreonylarginylacetylseryltyrosylserylisoleucylthreonylserylprolylserylglutaminylphen ylalanylvalylphenylalanylleucylserylvalyltryptophylalanylaspartylprolylisoleucylglutamylleucylleuc ylasparaginylvalylcysteinylthreonylserylleucylglutaminylphenylalanylglutaminyl hreonylglutaminylglutaminyllalanylarginylthreonylglutaminylvalylglutaminylglutaminylphenylala nylserylglutaminylvalyltryptophyllysylprolylphenylalanylprolylglutaminylalanylprolylglycylaspartylvalyltyrosyllysylvalyltyrosyltyrosylparaginylalanylvalanylleucylaspartyl prolylleucylisoleucylthreonylalanylleucylglycylthreonylphenylalanylaspartylthreonylarginylaspara ginylarginylisoleucylisoleucylglutamylvalylglutamylparaginylglutaminylglutaminylglutaminylprolylthreonylt hreonylalanylglutamylthreonylleucylaspartylalanylthreonylarginylarginylvalylaspartylalanylthre onylvalanylvalanylsoleucylarginylsparaginylisoleucylasparaginylleucylvalylasparaginylglutam ylleucylvalylarginylglycylthreonylglycylleucyltyrosylparaginylglutaminylparaginylthreonylphenylala nylglutamylserylmetionylserylglycylleucylvalyltryptophylthreonylserylalanylprolylalanyltitinmethionylgl utaminylarginyltyrosylglutamylserylleucylphenylalanylalanylisoleucylcysteinylprolylprolylaspartylalanyl ylthreonyltyrosylleucylserylarginylalanylglycylvalylthreonylglycylalanylglutamylasparaginylarginylalanyl lalanylalanylprolylleucylasparaginylhistidylleucylvalanylglutamyltyrosylaspara ginylalanylprolylprolylleucylglutaminylglycylphenylalanylglycylisoleucylserylalanylprolylaspartylg lutaminylvalyllysylalanyllysylalanyloucylaspartylalanylglycylalanylglycylalanyllisoleucylserylglyllserylalanyllisoleucyllysylisoleucylisoleucylglutamylglutaminylhistidyllasparaginyllisoleucylglutamylpr olylglutamyllysylmethionylleucylalanylleucyllysylvalylphenylalanylvalylglutaminylprolylmethionyl ysylalanylthreonylarginylacetylseryltyrosylserylisoleucylthreonylserylprolylserylglutaminylphenyl alanylofenyloalanylleucylserylvalyltryptophylalanylaspartylprolisoleucylglutamylleucyl asparaginylvalylcysteinylthreonylserylserylleucylglycylasparaginylglutaminylphenylalanylglutaminylthr eonylglutaminylglutaminylalanylarginylthreonylglutaminylvalylglutaminylglutaminylphenylalan ylserylglutaminylvalyltryptophyllysylprolylphenylalanylprolylglutaminylserylthreonylvalylarginylphenylalanylprolylglycylaspartylvalyltyrosyltyrosyltyrosyltyrosylparaginylalanylvalylleucylaspartylpr eonylalanylglutamylthreonylleucylaspartylalanylthreonylarginylvalylaspartylalanylthreon ylvalanylalanyloucylarginylserylalanylasparaginylisoleucylasparaginylleucylasparaginylleucylvalvalylasparaginylglutamyl eucylvalylarginylglycylthreonylglycyltyrosylasparaginylglutaminylasparaginylthreonylphenylalanyl ylglutamylserylmethionylserylglycylleucylvalyltryptophylthreonylserylalanylprolylalanylmethionylglu anylalanylglycylalanylglycyllysoleucylserylglylserylalanylvalyllysylisoleucylisoleucylglutamylglutamylglutamylglutamylglutamylglutamylglutamyl minylhistidylparaginyllisoleucylglutamylprolylglutamylmethionylleucylalanylleucyllysylvalanylvalanylglutaminylprolylmethionyllysylalanylthreonylarginylacetylseryltyrosylserylisoleu cyltreonylserylprolylserylglutaminylphenylalanylvalylphenylalanylleucylserylvalyltryptophenylalanyl aspartylopropylisoleucylglutamylleucylasparaginylwalilcysteinylthreonylserylleucylglylasparaginylglutaminaylfenyloalanylglutaminaylthreonylglutaminaylthreonylglutaminaylthreonylthreonylgluta minyloglutaminylglutaminylfenyloalanylserylglutaminylwalyltryptofylylylglutaminylglutaminylprolylphenylalanylprolylg lutaminylserylthreonylvalylarginylphenylalanylprolylglylaspartylvalyltyrosyllysylvalyltyrosylarginyltyro sylasparaginylalanylvalylleucylaspartylprolylleucylisoleucylthreonylalanylleucylglycylthreonylphe sparaginylleucylvalylasparaginylglutamylleucylvalylarginylglycylthreonylglycylleucyltyrosylparaginyl glutaminylasparaginyltreonylphenylalanylglutamylserylmetionylserylglycylleucylvalyltryptophylthreo nylserylalanylprolylalanyltitinmethionylglutaminylarginyltyrosylglutamylserylleucylphenylalanylpr olylprolyleucylglutaminylglycylphenylalanylglycylisoleucylserylalanylprolylaspartylglutaminylvalyllysyl alanylalanyloucylaspartylalanylglycylalanylglycylalanyloucylserylglylserylalanyloucy lvalyllysylisoleucylisoleucylglutamylglutaminylhistidylasparaginylisoleucylglutamylprolylglutamyllysylm ethionylleucylalanylleucyllysylvalylphenylalanylvalylglutaminylprolylmethionyllysylalanylthr eonylarginylacetylseryltyrosylisoleucylthreonylserylprolylserylglutaminylphenylvalanylvalylphenylal anylleucylserylvalyltryptophylalanylaspartylprolylisoleucylglutamylleucylleucylasparaginylvalylcys teinylotreonylserylleucylglycylasparaginylglutaminylphenylalanylglutaminylthreonylglutaminylglutaminylglutaminylglutaminylphenylalanylglutaminylglutaminylglutaminylylval yltryptylprolylphenylalanylprolylglutaminylglutaminylphenylalanylprolylprolylglutaminylphenylprolylglycylasp artylvalyltyrosyllysylvalyltyrosylarginyltyrosylparaginyllalanylvalylleucylaspartylprolylleucylisoleucylth reonylalanylleucylglycylthreonylphenylalanylaspartylthreonylarginylasparaginyllarginylisoleucylis

Podobné články

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button