styl życia

życzenia noworoczne po angielsku – 100

życzenia noworoczne po angielsku. Gotowy czy nie, nadchodzi rok 2023, a wraz z nim czas na odświeżenie i ponowne uruchomienie dla wszystkich. Kiedy zastanawiasz się nad całym 2022 rokiem i patrzysz w przyszłość na swoje postanowienia na Nowy Rok. życzenia noworoczne po angielsku prawdopodobnie będziesz chciał wysłać życzenia noworoczne w znaczący sposób także do ludzi w twoim życiu. Ale co powiedzieć? Jesteśmy tutaj, aby ułatwić Ci tę część, składając życzenia noworoczne dla Twoich przyjaciół (sentymentalne, sprawdź!), bliskich (wzruszające, sprawdź!), A nawet szefów (zawodowe, sprawdź!). Niektóre są bardzo krótkie, ale żadne nie są zbyt długie. I wszyscy powiedzą, co czujesz głęboko w wyjątkowy sposób.

 

życzenia noworoczne po angielsku

 

życzenia noworoczne po angielsku

 

Szukasz więcej inspiracji na życzenia noworoczne? Sprawdź ten zestaw noworocznych cytatów i naszą listę noworocznych podpisów na Instagramie, które pasują do twoich zdjęć z wielkiej uroczystości. Możesz nawet wymyślić kreatywne sposoby na wydrukowanie noworocznych życzeń na serwetkach koktajlowych lub tablicach z listami lub wypowiedziane podczas toastu szampanem (co to za Nowy Rok bez Champs?) na imprezie noworocznej, którą organizujesz lub w której uczestniczysz. Bez względu na to, jak ich użyjesz, te życzenia noworoczne z pewnością sprawią, że początek Nowego Roku będzie jednym z najlepszych. Wszystkiego najlepszego w 2023 roku!

 

Krótkie życzenia noworoczne

 

Krótkie życzenia noworoczne

 

 • Have a sparkling New Year! – Szczęśliwego Nowego Roku!
 • Here’s to what’s to be in 2023! – Oto, co ma być w 2023 roku!
 • Same time next year? – Za rok o tej samej porze?
 • Sorry I didn’t get my Christmas card out on time! – Przepraszam, że nie dostałem kartki świątecznej na czas!
 • New adventures are around the corner. Happy New Year! – Nowe przygody są tuż za rogiem. Szczęśliwego Nowego Roku!
 • Make way for 2023! – Zrób miejsce na rok 2023!
 • I said this 365 days ago, but happy New Year! – Powiedziałem to 365 dni temu, ale szczęśliwego Nowego Roku!
 • May the new year bless you with health, wealth, and happiness. – Niech Nowy Rok obdarzy Was zdrowiem, bogactwem i szczęściem.
 • Out with the old, in with the new! Happy New Year! – Precz ze starym, wejdź z nowym! Szczęśliwego Nowego Roku!
 • Here’s hoping you make the most of 2023! – Mamy nadzieję, że jak najlepiej wykorzystasz rok 2023!
 • May the new year bring you peace, joy, and happiness. – Niech Nowy Rok przyniesie Wam pokój, radość i szczęście. życzenia noworoczne po angielsku.
 • Wishing you and yours health and prosperity in the new year. – Życzę Wam i sobie zdrowia i wszelkiej pomyślności w nowym roku.
 • Let your dreams take flight in the new year! – Niech Twoje marzenia uciekną w nowy rok!

Życzenia Noworoczne dla Przyjaciół

 

Życzenia Noworoczne dla Przyjaciół

 

 • What a year! I’m so thankful for your friendship today and every day. – Co za rok! Jestem bardzo wdzięczna za waszą przyjaźń dzisiaj i każdego dnia.
 • It’s a new year. Let’s celebrate! – Jest nowy rok. Świętujmy!
 • Started from the bottom and now we’re here. – Zaczęliśmy od dołu, a teraz jesteśmy tutaj.
 • We made it! Here’s to more adventures together in 2023. – Zrobiliśmy to! Życzę kolejnych wspólnych przygód w 2023 roku. życzenia noworoczne po angielsku
 • Each year I spend with you is the best one yet! Here’s to making more memories in 2023. – Każdy rok spędzony z Wami jest jak dotąd najlepszy! Życzę Ci więcej wspomnień w 2023 roku.
 • I knew I could make it through everything I faced this year because of you. Thank you for your amazing friendship! – Wiedziałem, że dzięki tobie mogę przejść przez wszystko, z czym musiałem się zmierzyć w tym roku. Dziękuję za waszą niesamowitą przyjaźń!

 

Rok 2023 – życzenia noworoczne po angielsku

 

Rok 2023 - życzenia noworoczne po angielsku

 

 • I can’t wait to see where the next year brings us! Wishing you nothing but happiness in the new year. – Nie mogę się doczekać, aby zobaczyć, co przyniesie nam następny rok! Życzę ci tylko szczęścia w nowym roku.
 • I’m so proud of everything you accomplished this year, and can’t wait to see what you do in 2023! – Jestem bardzo dumna ze wszystkiego, co osiągnęliście w tym roku i nie mogę się doczekać, aby zobaczyć, co zrobicie w 2023 roku!
 • Here’s to another year full of joy, laughter, and unforgettable memories with an unforgettable friend! – Za kolejny rok pełen radości, śmiechu i niezapomnianych wspomnień z niezapomnianym przyjacielem!
 • Let this year be the year you go after progress over perfection and savor every victory you make along the way to your goals. – Niech ten rok będzie rokiem, w którym będziesz podążać za postępem ponad doskonałość i delektować się każdym zwycięstwem, które odniesiesz na drodze do swoich celów.

 

Wzruszające życzenia noworoczne – życzenia noworoczne po angielsku

 

Wzruszające życzenia noworoczne - życzenia noworoczne po angielsku

 

 • Here’s to a fresh start in 2023. I can’t wait to see what it brings for you. – Oto nowy początek w 2023 roku. Nie mogę się doczekać, aby zobaczyć, co to dla Ciebie przyniesie. życzenia noworoczne po angielsku.
 • Take a moment to reflect on how much you accomplished in 2022. There’s no limit to what you can do in 2023! – Poświęć chwilę na zastanowienie się, ile udało Ci się osiągnąć w 2022 roku. Nie ma ograniczeń co do tego, co możesz zrobić w 2023 roku!
 • Tomorrow, is the first blank page of a 365-page book. Write a good one! – Jutro jest pierwsza pusta strona 365-stronicowej książki. Napisz dobry!
 • New is the year, new are the hopes, new is the resolution, new are the spirits, and new are my warm wishes just for you. Have a promising and fulfilling New Year! – Nowy jest rok, nowe są nadzieje, nowe są postanowienia, nowe są duchy i nowe są moje gorące życzenia tylko dla Ciebie. Obiecującego i satysfakcjonującego Nowego Roku!
 • May you discover everything you are looking for in the new year right inside yourself! – Obyś odkrył w sobie wszystko, czego szukasz w nowym roku! życzenia noworoczne po angielsku
 • A new year is like starting a new chapter in your life. It’s your chance to write an incredible story for yourself. – Nowy rok jest jak rozpoczęcie nowego rozdziału w życiu. Masz szansę napisać dla siebie niesamowitą historię.

 

Rok 2023

 

Rok 2023

 

 • As you pursue your hopes and dreams, may this year bring you much success and may your journey be wonderful. – Gdy podążasz za swoimi nadziejami i marzeniami, niech ten rok przyniesie Ci wiele sukcesów i niech Twoja podróż będzie cudowna.
 • As the new year draws close, I hope it’s filled with the promises of a hopeful tomorrow. – Nowy rok się zbliża, mam nadzieję, że jest wypełniony obietnicami pełnego nadziei jutra.
 • With the new year on the horizon, I wish that you embrace it with an open heart and go forward with faith, hope, and courage. – Z nowym rokiem na horyzoncie życzę wam, abyście przyjęli go z otwartym sercem i szli naprzód z wiarą, nadzieją i odwagą.
 • You have come so far already, just think of how much you’ll grow in the year to come! – Zaszedłeś już tak daleko, pomyśl tylko, jak bardzo urośniesz w nadchodzącym roku!
 • May this coming year lead you on a new exciting adventure, complete with life-changing experiences and deeper friendships. – Niech ten nadchodzący rok zaprowadzi Cię w nową, ekscytującą przygodę, pełną zmieniających życie doświadczeń i głębszych przyjaźni.

Noworoczne dla szefa

 

Noworoczne życzenia dla szefa

 

 • Here’s to 2023! I’m excited to see what the new year brings. – Oto do 2023 roku! Nie mogę się doczekać, co przyniesie nowy rok. życzenia noworoczne po angielsku
 • Have a restful holiday. See you in the new year. – Spokojnych wakacji. Do zobaczenia w nowym roku.
 • Thank you for all you have done for me in the past year. I couldn’t have done it without you! – Dziękuję za wszystko, co zrobiłeś dla mnie w ciągu ostatniego roku – nie zrobiłbym tego bez ciebie!
 • Wishing you and your family health, happiness, and prosperity in the new year. – Życzę Tobie i Twojej rodzinie zdrowia, szczęścia i pomyślności w Nowym Roku.

 

 • With a boss like you, I know this next year is going to be our team’s best one yet! – Z szefem takim jak ty wiem, że przyszły rok będzie najlepszym w historii naszego zespołu!
 • I can’t wait to see how our team will grow in the new year, thanks to your fantastic leadership! – Nie mogę się doczekać, aby zobaczyć, jak nasz zespół powiększy się w nowym roku, dzięki fantastycznemu przywództwu! życzenia noworoczne po angielsku
 • Thank you for inspiring me to do my best this past year. Here’s to more success in the new year. – Dziękuję za inspirację, aby dać z siebie wszystko w minionym roku. Życzymy dalszych sukcesów w nowym roku.

 

Noworoczne życzenia dla bliskich

 

Noworoczne życzenia dla bliskich

 

 • Let’s make 2023 our best year yet. – Sprawmy, by rok 2023 był jak dotąd naszym najlepszym rokiem.
 • My resolution: More time with you. – Moje postanowienie: Więcej czasu z tobą.
 • Looking back on this year, I can’t help but be grateful for everything we’ve done together. – Patrząc wstecz na ten rok, nie mogę powstrzymać się od wdzięczności za wszystko, co razem zrobiliśmy.
 • Happy New Year to my favorite person. – Szczęśliwego Nowego Roku dla mojej ulubionej osoby.
 • I can’t believe another year has passed. Time flies when you’re with the one you love most. Happy New Year! – Nie mogę uwierzyć, że minął kolejny rok. Czas leci, gdy jesteś z osobą, którą kochasz najbardziej. Szczęśliwego Nowego Roku!
 • Życzenie noworoczne , sms, życzenia,100 życzeń
 • Novoročné prianie, sms, želania, 100+ prianí

 

Rok 2023

 

 • Happy New Year, my love! I feel like I can accomplish anything in this new year with you by my side. – Szczęśliwego nowego roku, kochanie! Czuję, że mogę osiągnąć wszystko w tym nowym roku z tobą u mojego boku.
 • Thank you for your constant love and support this past year. Here’s to another amazing year. – Dziękuję za nieustanną miłość i wsparcie w minionym roku. Oto kolejny niesamowity rok.
 • I can’t believe all the places the past year has brought us, and I can’t wait to see where we go in 2023. I love you! – Nie mogę uwierzyć we wszystkie miejsca, które przyniósł nam miniony rok, i nie mogę się doczekać, aby zobaczyć, dokąd pojedziemy w 2023 roku. Kocham Cię!
 • You made this past year one full of endless laughter and joy. May next year bring us the same and more. – Sprawiliście, że miniony rok był pełen niekończącego się śmiechu i radości. Niech przyszły rok przyniesie nam to samo, a nawet więcej. życzenia noworoczne po angielsku.
 • You’ve filled a tough year full of laughter, love, and friendship. Cheers to another year of taking on the world together. – Wypełniłeś ciężki rok pełen śmiechu, miłości i przyjaźni. Pozdrowienia z okazji kolejnego roku wspólnego podbijania świata.

Szczęśliwego Nowego Roku 2023

Podobné články

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button